Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TOÁN HIT ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ STEENROD VÀ GIẢ THUYẾT KAMEKO

Được đăng lên bởi Ku Hiep
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 4938 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

TRẦN KHÁNH TOÀN

BÀI TOÁN HIT
ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ STEENROD
VÀ GIẢ THUYẾT KAMEKO

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

QUY NHƠN - 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

TRẦN KHÁNH TOÀN

BÀI TOÁN HIT
ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ STEENROD
VÀ GIẢ THUYẾT KAMEKO

Chuyên ngành : ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ
Mã số : 60 46 05

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

GIẨẢNG VIẨÊN
PGS. TS. NGUYỎẰẠN SUM

QUY NHƠN - 2011

1

Mục lục
Mục lục

2

Mở đầu

3

1 Một số kiến thức chuẩn bị

7

1.1

Đại số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.2

Đại số Steenrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.3

Nhóm tuyến tính tổng quát trên trường F2 . . . . . . .

11

1.4

Tác động của nhóm tuyến tính tổng quát trên đại số đa
thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Bài toán hit đối với đại số Steenrod

11
13

2.1

Hàm µ và các tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.2

Đơn thức chấp nhận được và các tính chất

. . . . . . .

15

2.3

Toán tử squaring của Kameko . . . . . . . . . . . . . .

21

3 Giả thuyết của Kameko về bài toán hit

23

3.1

Phủ định giả thuyết của Kameko . . . . . . . . . . . . .

23

3.2

Chứng minh các Định lý 3.1.2 và 3.1.3 . . . . . . . . . .

25

3.3

Chứng minh Định lý 3.2.9 . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Kết luận

49

2
Tài liệu tham khảo

50

3

Mở đầu
Ký hiệu Pk = F2 [x1 , x2 , . . . , xk ] là đại số đa thức trên trường nguyên
tố F2 có hai phần tử với k biến x1 , x2 , . . . , xk mỗi biến có bậc 1. Đại số
này là một môđun trên đại số Steenrod modular 2, A. Tác động của A
trên Pk được xác định tường minh bởi

 xj
i
Sq (xj ) = x2
 j
0
và công thức Cartan Sq n (f g) =

n

công thức
nếu i = 0,
nếu i = 1,
nếu i > 1,

Sq i (f )Sq n−i (g) với f, g ∈ Pk (xem

i=0

Steenrod-Epstein [9]).
Một đa thức f trong Pk được gọi là hit nếu có thể biểu diễn f dưới

Sq i (fi ), với các đa thức fi ∈ Pk , i ∈ N.

dạng tổng hữu hạn f =
i>0

Nghĩa là f ∈ A+ Pk , trong đó A+ là iđean trong A sinh bởi các toán tử
Steenrod bậc dương.
Một trong những bài toán được quan tâm bởi nhiều tác giả nghiên
cứu về Tôpô Đại số là xác định tập sinh cực tiểu của Pk được xét như
một môđun trên đại số Steenrod modular 2, A. Bài toán này được gọi
là bài toán hit đối với đại số Steenrod. Nếu xét F2 như một A-môđun
tầm thường thì bài toán hit tương đương với việc xác định một cơ sở
của không gian vectơ QPk = F2 ⊗A Pk trên F2 . Bài toán này được nghiên
cứu đầu tiên bởi Peterson [6], Singer [8], Wood [12]...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
TRẦN KHÁNH TOÀN
BÀI TOÁN HIT
ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ STEENROD
VÀ GIẢ THUYẾT KAMEKO
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
QUY NHƠN - 2011
BÀI TOÁN HIT ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ STEENROD VÀ GIẢ THUYẾT KAMEKO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TOÁN HIT ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ STEENROD VÀ GIẢ THUYẾT KAMEKO - Người đăng: Ku Hiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
BÀI TOÁN HIT ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ STEENROD VÀ GIẢ THUYẾT KAMEKO 9 10 298