Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán hóa học

Được đăng lên bởi nguyenkieuoanh2801
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

VD1:

CH3COOH + NaOH

RCOOH + MOH

CH3COONa + H2O.

RCOOM + H2O.
nRCOOH

nMOH

nRCOOM

VD2:

RCOOH +

MR

45 0,1

MRCOOH

MR

NaOH

RCOONa + H2O

2

1

0

–0,1
1

–0,1
0

1
1

67 0,1

11, 4 (gam)

MR

1

RCOONa

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

1



1
A) CH3COOH.
C) C2H5COOH.

B) HCOOH.
D) C3H7COOH.

A) axit propanoic.
C) axit metanoic.

B) axit etanoic.
D) axit butanoic.

2

3
A

X là
A) CH3COOH.
C) CH2=CHCOOH.

B) HCOOH.
D) CH3CH2COOH.

4
–
–

2

A) CH2O2 và C2H4O2.
C) C3H4O2 và C4H6O2.

B) C2H4O2 và C3H6O2.
D) C3H6O2 và C4H8O2.

A) CH2O2 và C2H4O2.
C) C3H4O2 và C4H6O2.

B) C2H4O2 và C3H6O2.
D) C3H6O2 và C4H8O2.

5

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

2



2O

•
•

2

mH2O

maxit

mkiÒm

mchÊt r¾n

nH2O

maxit

mkiÒm

mchÊt r¾n

18

VD2:

A) C2H5COOH.
C) HCOOH.
m

B) CH3COOH.
D) C3H7COOH.

=5,76 (gam)

RCOOH

MOH

RCOOM

H2O

M
nH2O

nRCOOH

nH2O

maxit

mkiÒm

mchÊt r¾n

18

0, 06 (mol)
3

MRCOOH

0, 06 (mol)<nMOH

3, 6
0, 06

60

MR

15

3COOH.

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

3



6
khan. Axit X là
A) axit fomic.
C) axit acrylic.

B) axit axetic.
D) axit propanoic.

7

A) C2H3COOH.
C) CH3COOH.

B) HCOOH.
D) C3H5COOH.

A) C2H4O2 và C3H4O2.
C) C3H4O2 và C4H6O2.

B) C2H4O2 và C3H6O2.
D) C3H6O2 và C4H8O2.

8

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

4



–

–OH (phenol).

–
–

A) 0,01 và 0,03.
C) 0,02 và 0,02.

B) 0,03 và 0,01.
D) 0,015 và 0,015.

A) 8,64 gam.
C) 4,90 gam.

B) 6,84 gam.
D) 6,80 gam.

A) 0,56 gam.
C) 0,72 gam.

B) 1,44 gam.
D) 2,88 gam.

A

B

C
3

A) axit acrylic.
C) axit etanoic.

trong NH3

B) axit propanoic.
D) axit metacrylic.

D

X

3

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

A) CH3COOH và 54,88 %.
C) C2H5COOH và 56,10 %.

< MY) có

trong NH3

B) C2H3COOH và 43,90 %.
D) HCOOH và 45,12 %.

5



2

(HCl, H2SO4

–COO– (nhóm
RCOOH + R'OH ↽ H

,to

⇀ RCOOR' + H2O
este

VD3: CH3COOH + (CH3)2CHOH ↽ H

,to

⇀ CH3COOCH(CH3)2 + H2O.

–
–
–
–

h% =

VD4:
H2SO4
12
60

nCH3COOH

3COOH

So sánh:

0, 2 (mol); nC2H5OH
+ C2H5OH ↽ H

nCH3COOH

nC2H5OH

1

1

,to

13, 8
46

0,3 (mol)

⇀ CH3COOC2H5 + H2O
3COOH.

3

nCH3COOH (P¦)

h%

nCH3COOC2H5

nCH3COOH (P¦)
nCH COOH

11
88

100%

0,125 (mol)

62,5 (%)

3

E
H2SO4
A) 31,25 %.
C) 62,50 %.

B) 40,00 %.
D) 50,00 %.

htttp://tuhoc.edu.vn/blog

6



F

2H5OH

3

thành là
A) 6,0 gam.
C) 8,8 gam.

B) 4,4 gam.
D) 5,2 gam.

G
toàn b gam CH3

2H5

2
2.

3COOH

A) 44.

(có H2SO4 làm

B) 39,6.

Cho a gam C2H5OH tác

có xúc tác H2SO4
C) 22....
1
www.tuhoc.edu.vn
htttp://tuhoc.edu.vn/blog
1
VD1: CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O.
RCOOH + MOH RCOOM + H
2
O.
RCOOH MOH RCOOM
n n n
VD2:
RCOOH + NaOH RCOONa + H
2
O
2 1 0
–0,1 –0,1 1
1 0 1

RCOOH
R R R
M RCOONa
M 45 0,1 M 67 0,1 11, 4 (gam) M 1
Bài toán hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán hóa học - Người đăng: nguyenkieuoanh2801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài toán hóa học 9 10 47