Ktl-icon-tai-lieu

Bài tóan khỏang cách

Được đăng lên bởi bexocbedep
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH – P3
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
I. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỀM TỚI MỘT MẶT PHẲNG
Dạng 3. Khoảng cách từ điểm A bất kì tới mặt phẳng (P)
Ví dụ 1. [ĐVH]: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với
AB = a; AD = a 3, SA = 2a và SA vuông góc với (ABCD). Tính khoảng cách

a) từ B đến (SAD).
b) từ C đến (SAB).
c) từ O đến (SCD) với O là tâm đáy.
d) từ M đến (SBD) với M là trung điểm của AB.
e) từ I đến (SBC) với I là trung điểm của SD.
Ví dụ 2. [ĐVH]: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a; AD = a 3. hình
chiếu vuông góc của S lên (ABCD) là trung điểm H của OB, với O là tâm đáy. Biết góc giữa SC và mặt
phẳng (ABCD) bằng 600. Tính khoảng cách

a) từ H đến (SCD).
b) từ B đến (SAD).
c) từ B đến (SAC)

BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1. [ĐVH]: Cho tứ diện SABC có tam giác ABC vuông cân đỉnh B, AB = a, SA vuông góc với mặt phẳng
(ABC) và SA = a.

a) Chứng minh (SAB) ⊥ (SBC) .
b) Tính khoảng cách từ điểm A đến (SBC).
c) Gọi I là trung điểm của AB. Tính khoảng cách từ điểm I đến (SBC)
d) Gọi J là trung điểm của AC. Tính khoảng cách từ điểm J đến (SBC)
e) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, tính khoảng cách từ điểm G đến (SBC).
Đ/s: b)

a 2
2

c)

a 2
4

d)

a 2
4

e)

a 2
6

Bài 2. [ĐVH]: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD)
và SA = a 3 . O là tâm hình vuông ABCD.

a) Tính khoảng cách từ điểm A đến (SBC).
b) Tính khoảng cách từ điểm O đến (SBC).
c) G1 là trọng tâm ∆SAC. Từ G1 kẻ đường thẳng song song với SB cắt OB tại I. Tính khoảng cách từ điểm
G1 đến (SBC), khoảng cách từ điểm I đến (SBC).

d) J là trung điểm của SD, tính khoảng cách từ điểm J đến (SBC).
Đăng kí Gói Pro – S 2016 môn Toán tại MOON.VN – Giải pháp tối ưu nhất cho kì thi THPT Quốc Gia 2016!

Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

e) Gọi G2 là trọng tâm của ∆SDC. Tính khoảng cách từ điểm G2 đến (SBC).
Đ/s: a)

a 3
2

b)

a 3
4

c)

a 3
6

d)

a 3
4

e)

a 3
6

Bài 3. [ĐVH]: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Trên đường thẳng Ax vuông góc với (ABC), lấy điểm S sao
cho SA = a 3 , K là trung điểm của BC.
a) Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC);
b) Gọi M là điểm đối xứng với A qua C. Tính khoảng cách từ điểm M đến (SBC).
c) Gọi G là trọng tâm ∆SCM. Tính khoảng cách từ điểm G đến (SBC).
d) I là trung điểm của GK. Tính khoảng cách từ điểm I đến (SBC).
Đ/s: a)

a 15
5

b)

a 15
5

c)

a 15
15

d)

a 15
30...
Khóa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016 – Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: LyHung95
Đăng kí Gói Pro – S 2016 môn Toán ti
MOON.VN
– Gii pháp ti ưu nht cho kì thi THPT Quc Gia 2016!
I. KHONG CÁCH T MT ĐIM TI MT MT PHNG
Dng 3. Khong cách t đim A bt kì ti mt phng (P)
d 1. [ĐVH]: Cho hình chóp t giác SABCD, đáy ABCD hình ch nht vi
; 3, 2
= = =
AB a AD a SA a
SA vuông góc vi (ABCD). Tính khong cách
a) t B đến (SAD).
b) t C đến (SAB).
c) t O đến (SCD) vi O là tâm đáy.
d) t M đến (SBD) vi M là trung đim ca AB.
e) t I đến (SBC) vi Itrung đim ca SD.
d 2. [ĐVH]: Cho nh chóp t giác SABCD, đáy ABCD hình ch nht vi
; 3.
= =AB a AD a nh
chiếu vuông góc ca S lên (ABCD) trung đim H ca OB, vi O tâm đáy. Biết góc gia SC mt
phng (ABCD) bng 60
0
. Tính khong cách
a) t H đến (SCD).
b) t B đến (SAD).
c) t B đến (SAC)
BÀI TP T LUYN
Bài 1. [ĐVH]: Cho t din SABC có tam giác ABC vuông cân đỉnh B, AB = a, SA vuông góc vi mt phng
(ABC) và SA = a.
a) Chng minh (SAB) (SBC) .
b) Tính khong cách t đim A đến (SBC).
c) Gi I là trung đim ca AB. Tính khong cách t đim I đến (SBC)
d) Gi J là trung đim ca AC. Tính khong cách t đim J đến (SBC)
e) Gi G là trng tâm tam giác ABC, tính khong cách t đim G đến (SBC).
Đ/s: b)
2
2
a
c)
2
4
a
d)
2
4
a
e)
2
6
a
Bài 2. [ĐVH]: Cho hình chóp t giác SABCD, đáy ABCD hình vuông cnh a, SA vuông góc vi (ABCD)
3
=
SA a
. O là tâm hình vuông ABCD.
a) Tính khong cách t đim A đến (SBC).
b) Tính khong cách t đim O đến (SBC).
c) G
1
trng tâm SAC. T G
1
k đường thng song song vi SB ct OB ti I. nh khong cách t đim
G
1
đến (SBC), khong cách t đim I đến (SBC).
d) J là trung đim ca SD, tính khong cách t đim J đến (SBC).
BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH – P3
Th
ùng
[ĐVH]
Bài tóan khỏang cách - Trang 2
Bài tóan khỏang cách - Người đăng: bexocbedep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tóan khỏang cách 9 10 591