Ktl-icon-tai-lieu

Bài tóan khỏang cách - p.4

Được đăng lên bởi bexocbedep
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH – P4
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN

II. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU
Dạng 3. Hai đường thẳng d1 và d2 vuông góc với nhau
Ví dụ 1. [ĐVH]: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, SA = a 3 . Tam giác ABC đều cạnh a.
Tính khoảng cách
a) SA và BC
b) SB và CI với I là trung điểm của AB
c) từ B tới mặt phẳng (SAC)
d) tử J tới mặt phẳng (SAB) với J là trung điểm của SC.
Ví dụ 2. [ĐVH]: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a; AD = a 3 và SA
vuông góc với (ABCD). Biết góc giữa (SCD) và đáy bằng 600. Tính khoảng cách

a) từ O đến (SCD) với O là tâm đáy.
b) từ G đến (SAB) với G là trọng tâm tam giác SCD.
c) SA và BD.
d) CD và AI với I là điểm thuộc SD sao cho SI =

1
ID .
2

BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1. [ĐVH]: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B với
AB = BC = 2a; AD = 3a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc AB với
AH = HB. Biết góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) bằng 600.

a) Tính góc giữa CD và SB
b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD)
c) Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC)
d) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SB
e) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SE với E là điêm thuộc AD sao cho AE = a.
Bài 2*. [ĐVH]: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AD > AB = 2a. Gọi M là trung
điểm cạnh CD, tam giác SAM cân và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết ( SD; ABCD ) = α với
cos α =

7
6a
và khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SCD) bằng
.
13
5

a) Tính khoảng cách từ C đến (SAD).
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và DN, với N ∈ BC : CN =

2
BN
7

Đăng kí Gói Pro – S 2016 môn Toán tại MOON.VN – Giải pháp tối ưu nhất cho kì thi THPT Quốc Gia 2016!

...
Khóa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016 – Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: LyHung95
Đăng kí Gói Pro – S 2016 môn Toán ti
MOON.VN
– Gii pháp ti ưu nht cho kì thi THPT Quc Gia 2016!
LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
II. KHONG CÁCH GIA HAI ĐƯỜNG THNG CHÉO NHAU
Dng 3. Hai đường thng d
1
d
2
vuông góc vi nhau
Ví d 1. [ĐVH]: Cho hình chóp S.ABC SA vuông góc vi đáy,
3
=
SA a
. Tam giác ABC đều cnh a.
Tính khong cách
a) SABC
b) SBCI vi I là trung đim ca AB
c) t B ti mt phng (SAC)
d) t J ti mt phng (SAB) vi J là trung đim ca SC.
Ví d 2. [ĐVH]: Cho hình chóp t giác SABCD, đáy ABCD là hình ch nht vi
; 3
= =
AB a AD a
SA
vuông góc vi (ABCD). Biết góc gia (SCD) và đáy bng 60
0
. Tính khong cách
a) t O đến (SCD) vi O là tâm đáy.
b) t G đến (SAB) vi G là trng tâm tam giác SCD.
c) SABD.
d) CDAI vi Iđim thuc SD sao cho
1
2
=
SI ID
.
BÀI TP T LUYN
Bài 1.
[ĐVH]:
Cho hình chóp S.ABCD có
đ
áy ABCD hình thang vuông t
i A và B v
i
2 ; 3 .
= = =
AB BC a AD a
Hình chi
ếu vuông góc ca S lên mt phng (ABCD) đim H thuc AB vi
=
AH HB
Biế
t góc gi
a m
t ph
ng (SCD) và m
t ph
ng (ABCD) b
ng 60
0
.
a)
Tính góc gi
a CDSB
b)
Tính kho
ng cách t
A
đế
n m
t ph
ng (SCD)
c)
Tính kho
ng cách t
D
đế
n m
t ph
ng (SBC)
d)
Tính kho
ng cách gi
a hai
đườ
ng th
ng AD và SB
e)
Tính kho
ng cách gi
a hai
đườ
ng th
ng ACSE v
i E
đ
iêm thu
c AD sao cho AE = a.
Bài 2*.
[ĐVH]:
Cho hình chóp S.ABCD
đ
áy ABCD hình ch
nh
t v
i AD > AB = 2a. G
i M trung
đ
i
m c
nh CD, tam giác SAM cân n
m trong m
t ph
ng vuông góc v
i
đ
áy. Bi
ế
t
( )
;
α
SD ABCD
=
v
i
7
cosα
13
= và khong cách t A ti mt phng (SCD) bng
6
5
a
a)
Tính khong cách t C đến (SAD).
b)
Tính khong cách gia hai đường thng SADN, vi
2
:
7
N BC CN BN
=
BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH – P4
Th
ầy Đặng Việt H
ùng
[ĐVH]
Bài tóan khỏang cách - p.4 - Người đăng: bexocbedep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tóan khỏang cách - p.4 9 10 85