Ktl-icon-tai-lieu

bài toán phương trình có chưa căn thức

Được đăng lên bởi nguyen-qu-nh1
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề phương trình vô tỷ

Ph¬ng tr×nh , BÊt ph¬ng tr×nh v« tØ
Bµi 1: Gi¶i ph¬ng tr×nh
a) x 3 + 1 = 2 3 2 x − 1
x3 + 1 = 2 3 2 x − 1
y = 3 2 x − 1 ⇔ y3 + 1 = 2 x

- Ph¬ng tr×nh ®îc chuyÓn thµnh hÖ

 x = y
x = y = 1
 3

3
3
−1 + 5
 x + 1 = 2 y
 x + 1 = 2 y
 x + 1 = 2 y
⇔ 3
⇔ 2
⇔  x = y =
 3
3
2
2
 y + 1 = 2 x
 x − y = −2( x − y )
  x + xy + y + 2 = 0(vn)

−1 − 5
  x 3 + 1 = 2 y


 x = y =
2

- VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã 3 nghiÖm.
b) 1 + 1 − x 2 = x (1 + 2 1 − x 2 )
§S:x=1/2; x=1
c) ( 3 x − 2 + x − 1) = 4 x − 9 + 2 3 x 2 − 5 x + 2
§S: x=2.
d) ( x − 3)( x + 1) + 4( x − 3)

x +1
= −3
x −3

§S: x = 1 − 13; x = 1 − 5
e) 2 − x 2 + 2 −

1
1
= 4 − (x + )
2
x
x

- Sö dông B§T Bunhia.
f) x + 4 − 1 − x = 1 − 2 x
§S: x=0
Bµi 2: Gi¶i BPT:
a) 5 x + 1 − 4 x − 1 ≤ 3 x
§S: x≥1/4
b)

2( x 2 − 16)

+ x −3 >

x −3
 x − 16 ≥ 0
⇔x≥4
§K 
x − 3 > 0

7− x
x −3

2

- BiÕn ®«Ø bÊt ph¬ng tr×nh vÒ d¹ng
2( x 2 − 16) + x − 3 > 7 − x ⇔ 2( x 2 − 16) > 10 − 2 x
10 − 2 x < 0
x > 5

⇔  10 − 2 x ≥ 0
⇔
⇔ x > 10 − 34.
10
−
34
<
x
≤
5


2
2
 2( x − 16) > (10 − 2 x )


- KÕt hîp §K ta cã nghiÖm cña BPT lµ x > 10 − 34 .
c) ( x + 1)(4 − x ) > x − 2 .

Vũ Đức Tiến

Gv Trường THPT A Bình Lục

Chuyên đề phương trình vô tỷ
2
d) 1 − 1 − 4 x < 3 .

x

 1
− 2 ≤ x < 0
1 − 4 x 2 ≥ 0
⇔

§K: 
0 < x ≤ 1
x ≠ 0

2

- Thùc hiÖn phÐp nh©n liªn hîp ta thu ®îc BPT
4 x < 3(1 + 1 − 4 x 2 ) ⇔ 3 1 − 4 x 2 > 4 x − 3

3
  x < 4
 4 x − 3 < 0


 x ≤ 1
2
1.
 1 − 4 x ≥ 0
2
⇔
⇔  
⇔ x ≤

2
4x − 3 ≥ 0
 
3


x≥
 9(1 − 4 x 2 ) > (4 x − 3)2
 
4

2
2
 9(1 − 4 x ) > (4 x − 3)
 1
− 2 ≤ x < 0
- KÕt hîp §K thu ®îc nghiÖm 
0 < x ≤ 1

2

C¸ch 2:
- XÐt 2 TH:
1
2

2
+ Víi − ≤ x < 0.BPT ⇔ 1 − 4 x < 1 − 3 x

1
2

2
+ Víi 0 < x ≤ .BPT ⇔ 1 − 4 x > 1 − 3 x

e) 5 x 2 + 10 x + 1 ≥ 7 − 2 x − x 2

−5 − 2 5
x ≤
5
2
§K: 5 x + 10 x + 1 ≥ 0 ⇔ 

−5 + 2 5
x ≥

5

- Víi §k ®ã −5 5 x 2 + 10 x + 1 ≤ −36 + 5 x 2 + 10 x + 1
- §Æt t = 5 x 2 + 10 x + 1; t ≥ 0 .
- §S: x≤-3 hoÆc x≥1.
Bµi 3: T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm:
x2 + x + 1 − x2 − x + 1 = m .
Gi¶i: XÐt hµm sè y = x 2 + x + 1 − x 2 − x + 1
+ MiÒn x¸c ®Þnh D= R .
+ §¹o hµm
y' =

2x +1

2 x + x +1
2

−

2x −1

2 x2 − x + 1

y ' = 0 ⇔ (2 x − 1) x 2 + x + 1 = (2 x + 1) x 2 − x + 1
(2 x − 1)(2 x + 1) > 0
⇔
(vo nghiem)
2
2
2
2
(2 x − 1) ( x + x + 1) = (2 x + 1) ( x − x + 1)

+ y’(0)=1>0 nªn hµm sè §B
Vũ Đức Tiến

Gv Trường THPT A Bình Lục

Chuyên đề phương trình vô tỷ

+ Giíi h¹n
lim y = lim

x →−∞
...
Chuyên đề phương trình vô tỷ
Ph¬ng tr×nh , BÊt ph¬ng tr×nh v« tØ
Bµi 1: Gi¶i ph¬ng tr×nh
a)
+ =
3
3
1 2 2 1x x
+ =
= + =
3
3
3
3
1 2 2 1
2 1 1 2
x x
y x y x
- Ph¬ng tr×nh ®îc chuyÓn thµnh hÖ
=
= =
+ =
+ = + =
+
= =
+ = =
+ + + =
+ =
= =
3
3 3
3 3 3
2 2
3
1
1 2
1 2 1 2
1 5
2
1 2 2( )
2 0( )
1 5
1 2
2
x y
x y
x y
x y x y
x y
y x x y x y
x xy y vn
x y
x y
- VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã 3 nghiÖm.
b)
+ = +
2 2
1 1 (1 2 1 )x x x
§S:x=1/2; x=1
c)
+ = + +
2
( 3 2 1) 4 9 2 3 5 2x x x x x
§S: x=2.
d)
+
+ + =
1
( 3)( 1) 4( 3) 3
3
x
x x x
x
§S:
= = 1 13; 1 5x x
e)
+ = +
2
2
1 1
2 2 4 ( )x x
x x
- Sö dông B§T Bunhia.
f)
+ = 4 1 1 2x x x
§S: x=0
Bµi 2: Gi¶i BPT:
a)
§S: x1/4
b)
+ >
2
2( 16) 7
3
3 3
x x
x
x x
§K
>
2
16 0
4
3 0
x
x
x
- BiÕn ®«Ø bÊt ph¬ng tr×nh vÒ d¹ng
+ > >
<
>
>
<
>
2 2
2 2
2( 16) 3 7 2( 16) 10 2
10 2 0
5
10 2 0
10 34.
10 34 5
2( 16) (10 2 )
x x x x x
x
x
x
x
x
x x
- KÕt hîp §K ta cã nghiÖm cña BPT lµ
> 10 34x
.
c)
+ > ( 1)(4 ) 2x x x
.
Vũ Đức Tiến Gv Trường THPT A Bình Lục
bài toán phương trình có chưa căn thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài toán phương trình có chưa căn thức - Người đăng: nguyen-qu-nh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
bài toán phương trình có chưa căn thức 9 10 919