Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán về khoảng cách trong không gian

Được đăng lên bởi Quỷ Đỏ
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC

BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Loại 1. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, một đường thẳng
A. Tóm tắt lý thuyết
1. Định nghĩa: Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng (hoặc đường thẳng) bằng khoảng cách
từ điểm đó tới hình chiếu vuông góc của nó lên mặt phẳng (hoặc đường thẳng).
M

M

H

H
P

Δ

Khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng  P  được Khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng

 được ký hiệu là d  M;  .

ký hiệu là d  M;  P   .

H là hình chiếu vuông góc của M lên  P  thì

d  M;  P    MH

H là hình chiếu vuông góc của M lên 
thì

d  M;    MH .

2. Bài toán cơ bản: Nhiều bài toán tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng, từ điểm tới đường
thẳng có thể quy về bài toán cơ bản sau
Bài toán: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ điểm A đến
mặt phẳng  SBC và khoảng cách từ điểm S đến đường thẳng BC .
Cách giải

THS. PHẠM HỒNG PHONG – GV TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG

DĐ: 0983070744

website: violet.vn/phphong84
1

BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC

BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Gọi D là chân đường vuông góc hạ từ A xuống BC , H là chân

S

đường vuông góc hạ từ A xuống SD . Ta có
+) SA   ABC  BC  SA , lại có BC  AD (do dựng) 

BC   SAD  SD  BC  d  S;BC  SD .

H
A

C
D
B

+) Từ chứng minh trên, đã có BC   SAD  AH  BC , lại
có AH  SD (do vẽ)  AH   SBC  d  A;  SBC   AH
.

3. Một số lưu ý
* Về cách tính khoảng cách một cách gián tiếp
+) MN   P   d  M;  P    d  N;  P   .
 M, N   Q 
 d  M;  P    d  N;  P   .
+) 
 Q    P 
+) MN   P   I 

d  M; P  
MI



d  M; Q  
NI

.

Trường hợp đặc biệt: I là trung điểm của MN  d  M;  P    d  N;  P   .
+) MN    d  M;    d  N;   .
+) MN    I 

d  M;  d  M; 
 NI
MI

.

Trường hợp đặc biệt: I là trung điểm của MN  d  M;    d  N;   .
* Về cách sử dụng thể tích để tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng: Cho hình chóp
S.A1A 2 ...An . Ta có

d  S,  A1 A 2 ...A n   

3VS.A A ...A
1 2
n
S A A ...A
1 2
n

.

* Khoảng cách từ một đường thẳng tới mặt phẳng song song với nó: Cho    P  , M là một
điểm bất kỳ trên  . Khi đó

d  ;  P    d  M;  P   .
* Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song: Cho  P    Q  , M là một điểm bất kỳ trên

 P  . Khi đó
THS. PHẠM HỒNG PHONG – GV TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG

DĐ: 0983070744

website: violet.vn/phphong84
2

BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ...
BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐI HC BÀI TOÁN KHONG CÁCH TRONG HÌNH HC KHÔNG GIAN
THS. PHM HNG PHONG – GV TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG : 0983070744 website: violet.vn/phphong84
1
BÀI TOÁN KHONG CÁCH TRONG HÌNH HC KHÔNG GIAN
Loại 1. Khong cách t điểm đến mt phng, mt đường thng
A. Tóm tt lý thuyết
1. Định nghĩa: Khong cách t một điểm đến mt phng (hoc đường thng) bng khong cách
t điểm đó tới hình chiếu vuông góc ca nó lên mt phng (hoc đường thng).
Khong cách t điểm
M
ti mt phng
P
được
ký hiu
d M; P
.
H
là hình chiếu vuông góc ca
M
lên
P
t
d M; P MH
Khong cách t điểm
M
tới đường thng
được ký hiu là
.
H
nh chiếu vuông góc ca
M
lên
t
d M; MH
.
2. Bài toán bn: Nhiu bài toán tính khong cách t điểm ti mt phng, t đim ti đường
thng có th quy v bài toán cơ bản sau
Bài toán: Cho hình chóp
S.ABC
SA
vuông c với đáy. Tính khoảng cách t đim
A
đến
mt phng
SBC
và khong cách t đim
S
đến đường thng
BC
.
Cách gii
H
P
M
Δ
M
H
Bài toán về khoảng cách trong không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán về khoảng cách trong không gian - Người đăng: Quỷ Đỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài toán về khoảng cách trong không gian 9 10 714