Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán về Vecto

Được đăng lên bởi Trung James
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò 1
===================

VECT¥ Vµ C¸C PHÐP TO¸N TR£N VECT¥
I. TãM T¾T KIÕN THøC
1. Vectơ


Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là đã chỉ rõ điểm mút nào
là điểm đầu (gốc), điểm mút nào là điểm cuối (ngọn), được đặc
trưng bởi các yếu tố:
(*)
Phương
(**)
Hướng (chiều)
(***)
Độ lớn (độ dài)
A
B



Hướng từ điểm đầu tới điểm cuối của vectơ được gọi là hướng của
vectơ.
uuur
Kí hiệu: Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối là B được kí hiệu là AB
*r Ngoài
ra,r vectơ
còn được kí hiệu bởi các chữ in thường như
r r r u
r r
a, b, c, x, y, u , v... đối với các vectơ tự do.



uuur

uuur

 Độ dài của vectơ AB là AB  AB
 Vectơ-không là vectơ có điểm đầu trùng với điểm cuối. Do đó độ dài
của vectơ-không bằng 0 và vectơ-không
có hướng tùy ý.
r
Vectơ-không được kí hiệu là 0 chứ không phải 0.
 Giá của vectơ là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của
uuur
vectơ đó, ví dụ giá của vectơ AB là đường thẳng AB.
 Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng là hai đường
uuur
uuur
thẳng song song hoặc trùng nhau. Ví dụ hai vectơ AB
và
CD là hai
uuur uuur
vectơ cùng phương (vì AB // CD) và được kí hiệu là AB // CD
A
B
D

C

 Hai vectơ cùng phương có thể cùng hướng, có thể ngược hướng.
uuur
uuur
uuur uuur
 AB  CD
AB // CD   uuur
uuur
 AB  CD

* Vectơ-không cùng hướng với mọi vectơ.
 Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng
độ dài:

uuu
r uuur
 AB  CD
uuur uuur
AB  CD   uuu
r
uuur
 AB  CD

2. Các phép toán trên vectơ

a. Phép cộng hai vectơ
r

r

Cho hai vectơ a và b . Tổng của hai vectơ này được xác định như sau:
(1) Lấy một điểm Aubất
kì.
uur r uuur r
(2) Dựng
các vectơ AB  a , BC  b .
uuur
r
r uuur uuur uuur r r
Vectơ AC được gọi là tổng của hai vectơ a và b : AC  AB  BC  a  b
Từ đó, ta có các quy tắc sau đây:
 Quy tắc ba điểm (Quy tắc chèn điểm)
uuuu
r uuur uuur
Với ba điểm M, N, P bất kì, ta có: uMN
 MP  PN
uuur uuuur uuuur
uuuuuur
Mở rộng ra, ta có quy tắc n điểm: A1 An  A1 A2  A2 A3  ...  An 1 An
 Quy tắc hình bình hành:
uuur uuuu
r uuuu
r
Với hình bình hành MNPQ bất kì, ta có: MP  MN  MQ
Các tính chất của phép cộng vectơ:
r r

r r

(1) Tính giao hoán:
ab  ba
r r r
r r r
a   b  c   a  b  c
(2) Tính kết hợp:
r r r
(3) Cộng với vectơ-không: a  0  a
Ta cũng có một bất đẳng thức khá quan trọng sau đây:
r r r r
r
r
a b  a  b
(Dấu “=” xảy ra  a  b )
b. Phép trừ hai vectơ:




r

r

r

r

Vectơ đối: Vectơ a được gọi là vectơ đối của vectơ b khi a và b là
r
r
 a  b
r
r
hai...
Chuyªn ®Ò 1
===================
VECT¥ Vµ C¸C PHÐP TO¸N TR£N VECT¥
I. TãM T¾T KIÕN THøC
1. Vectơ
Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là đã chỉ rõ điểm mút nào
điểm đầu (gốc), điểm mút nào điểm cuối (ngọn), được đặc
trưng bởi các yếu tố:
(*) Phương
(**) Hướng (chiều)
(***) Độ lớn (độ dài)
A B
Hướng từ điểm đầu tới điểm cuối của vectơ được gọi hướng của
vectơ.
Kí hiệu: Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối là B được kí hiệu là
AB
uuur
* Ngoài ra, vectơ còn được hiệu bởi c chữ in thường như
, , , , , , ...a b c x y u v
r r r r ur r r
đối với các vectơ tự do.
Độ dài của vectơ
AB
uuur
AB AB
uuur
Vectơ-không là vectơ có điểm đầu trùng với điểm cuối. Do đó độ dài
của vectơ-không bằng 0 và vectơ-không có hướng tùy ý.
Vectơ-không được kí hiệu là
0
r
chứ không phải 0.
Giá của vectơ đường thẳng đi qua điểm đầu điểm cuối của
vectơ đó, ví dụ giá của vectơ
AB
uuur
là đường thẳng AB.
Hai vectơ được gọi cùng phương nếu giá của chúng là hai đường
thẳng song song hoặc trùng nhau. dụ hai vectơ
AB
uuur
CD
uuur
hai
vectơ cùng phương (vì AB // CD) và được kí hiệu là
// AB CD
uuur uuur
A B
D C
Hai vectơ cùng phương có thể cùng hướng, có thể ngược hướng.
//
AB CD
AB CD
AB CD


uuur uuur
uuur uuur
uuur uuur
* Vectơ-không cùng hướng với mọi vectơ.
Hai vectơ được gọi bằng nhau nếu chúng cùng hướng cùng
độ dài:
AB CD
AB CD
AB CD

uuur uuur
uuur uuur
uuur uuur
2. Các phép toán trên vectơ
Bài toán về Vecto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán về Vecto - Người đăng: Trung James
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài toán về Vecto 9 10 89