Ktl-icon-tai-lieu

BÀI XÁC ĐỊNH AMONI, TKN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT CHUẨN ĐỘ

Được đăng lên bởi Thanh An Arsenalpro
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI XÁC ĐỊNH AMONI, TKN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG
CẤT CHUẨN ĐỘ
1. Giới thiệu chung
1.1.
Ý nghĩa môi trường

Sự hiện hữu ammonia trong nước mặt hoặc nước ngầm bắt bắt nguồn từ hoạt động
phân hủy chất hữu cơ do các loại vi sinh vật trong điều kiện yếu khí. Đối với nguồn
nước cấp cho sinh hoạt, ammonia được tìm thấy khi bị nhiễm bẩn bởi các dạng hóa
chất diệt khuẩn chloramine nhằm tạo lượng chlor dư có tác dụng kéo dài thời gian diệt
khuẩn khi lưu chuyển trong đường ống. Tùy theo tỷ lệ phối hợp, ammonia có thể kết
hợp với chlor để cho monochloramine, dichlorramine, trichloramine.
TKN bao gồm N-hữu cơ và N-Amoni là một chỉ tiêu quan trọng trong xử lý nước
thải, Sự tồn tại của amoni và các dạng của N trong nước thải cho thấy mức độ, tính
chất ô nhiễm của nguồn thải. Các thông số này có ảnh hưởng quyết định đến việc lựa
chọn phương pháp xử lý nước thải.
1.2.

Nguyên tắc xác định

Phương pháp kjeldahl dựa trên nguyên lý chuyển toàn bộ nitơ trong toàn bộ hợp chất
hữu cơ thành muối amon bằng cách phân hủy mẫu với H 2SO4 đậm đặc (có K2SO4 tăng
nhiệt độ sôi và CuSO4).
Các muối amon tác dụng với kiềm sẽ sinh khí NH3 bay ra khỏi dung dịch
Thu NH3 bằng dung dịch acid boric và chuẩn độ amon borat bằng dung dịch H 2SO4
0.02 N hoặc HCl 0.02N.
H3BO3 + NH3 = NH4H2BO3
H2BO3- + H+ = H3BO3
Boric là một acid rất yếu (K a = 5.8.10-10) với dung dịch H3BO3 0.65M có độ pH là 4.7
và khi trung hòa hết 20% H+ ở nấc điện ly thứ nhất bằng NH3 thì pH đã tăng lên 8.6.
Khi chuẩn độ bằng acid mạnh (HCl, H 2SO4) tại thời điểm đổi màu pH = 4.5 cho phép
kết thúc định phân.
2. Dụng cụ, thiết bị, hóa chất

2.1. Dụng cụ, thiết bị
- Thiết bị phân hủy: bình Kjeldahl 800 ml dùng phân hủy mẫu dưới tác dụng của
một dung dịch phân hủy (acid mạnh) và đun ở nhiệt độ 370 0C.

Thiết bị chưng cất: máy chưng cất đạm.
Buret 25 ml
Erlen 300 ml
Ống đong 50 ml
Ống đong 250 ml
2.2. Hóa chất
-

- Chỉ thị hỗn hợp: hòa tan 200 mg methyl red vào 100 ml ethyl alcohol (hoặc
isopropyl alcohol) + dung dịch 100 mg methylene blue trong 50 ml ethyl alcohol. Hòa
hai hỗn hợp lại, dung dịch sử dụng trong một tháng.
- Dung dịch acid boric (H3BO3): Cho 20g acid boric vào 800 ml nước cất nóng,
hoà tan hoàn toàn, để nguội rồi định mức lên 1lít.
- Dung dịch acid sulfuric ( H2SO4) 0,02N.
- Dung dịch phá mẫu: Cân 134g K2SO4 và 7.3g CuSO4 cho vào 800ml nước cất.
Sau đó cẩn thận cho 134ml H2SO4 đậm đặc. Khi dung dịch có nhiệt độ giảm xuống nhiệt
độ phòng thì pha loãng, định mức thành 1L.
- Dung dịch đệm borat: Cho 88ml NaOH 0.1N vào 500ml...
BÀI XÁC ĐỊNH AMONI, TKN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG
CẤT CHUẨN ĐỘ
1. Giới thiệu chung
1.1. Ý nghĩa môi trường
Sự hiện hữu ammonia trong nước mặt hoặc nước ngầm bắt bắt nguồn từ hoạt động
phân hủy chất hu do các loại vi sinh vật trong điều kiện yếu khí. Đối với nguồn
nước cấp cho sinh hoạt, ammonia được tìm thấy khi bị nhiễm bẩn bởi các dạng hóa
chất diệt khuẩn chloramine nhằm tạo lượng chlor dư có tác dụng kéo dài thời gian diệt
khuẩn khi lưu chuyển trong đường ống. Tùy theo tỷ lệ phối hợp, ammonia có thể kết
hợp với chlor để cho monochloramine, dichlorramine, trichloramine.
TKN bao gồm N-hữu N-Amoni một chỉ tiêu quan trọng trong xử nước
thải, S tồn tại của amoni các dạng của N trong nước thải cho thấy mức độ, nh
chất ô nhiễm của nguồn thải. Các thông sy có ảnh ởng quyết định đến việc lựa
chọn phương pháp xử lý nước thải.
1.2. Nguyên tắc xác định
Phương pháp kjeldahl dựa trên nguyênchuyển toàn bni trong toàn bhợp chất
hữu cơ thành muối amon bằng cách phân hủy mẫu với H
2
SO
4
đậm đặc (có K
2
SO
4
tăng
nhiệt độ sôi và CuSO
4
).
Các muối amon tác dụng với kiềm sẽ sinh khí NH
3
bay ra khỏi dung dịch
Thu NH
3
bằng dung dịch acid boric chuẩn độ amon borat bằng dung dịch H
2
SO
4
0.02 N hoặc HCl 0.02N.
H
3
BO
3
+ NH
3
= NH
4
H
2
BO
3
H
2
BO
3
-
+ H
+
= H
3
BO
3
Boric là một acid rất yếu (K
a
= 5.8.10
-10
) với dung dịch H
3
BO
3
0.65M có độ pH là 4.7
khi trung hòa hết 20% H
+
nấc điện ly thứ nhất bằng NH
3
thì pH đã tăng n 8.6.
Khi chuẩn độ bằng acid mạnh (HCl, H
2
SO
4
) tại thi điểm đổi màu pH = 4.5 cho phép
kết thúc định phân.
2. Dụng cụ, thiết bị, hóa chất
2.1. Dụng cụ, thiết bị
- Thiết bị phân hủy: bình Kjeldahl 800 ml dùng phân hủy mẫu dưới tác dụng của
một dung dịch phân hủy (acid mạnh) và đun ở nhiệt độ 370
0
C.
BÀI XÁC ĐỊNH AMONI, TKN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT CHUẨN ĐỘ - Trang 2
BÀI XÁC ĐỊNH AMONI, TKN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT CHUẨN ĐỘ - Người đăng: Thanh An Arsenalpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI XÁC ĐỊNH AMONI, TKN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT CHUẨN ĐỘ 9 10 705