Ktl-icon-tai-lieu

bấm máy ppt

Được đăng lên bởi hqcc172-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1868 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mọi góp ý xin gửi về kuBin.
Nick YM: tuan_khongbaogiobocuoc. Email: tuanchauict@zing.vn

Theo như ñề mọi năm mà kuBin thấy thì năm nào cũng chung một dạng, một ñống công thức
giống nhau, vì vậy kuBin xin mạn phép tổng hợp tại ñây các công thức và phương pháp bấm
máy bằng máy CASIO fx-570ES (do kuBin chỉ có máy này thôi).
Các bạn nên in ra ñể vừa làm nháp vừa coi công thức khi vào phòng thi. kuBin ñã chừa chổ ñủ
ñể bạn làm nháp rùi.
Và các bạn nếu bấm máy quá nhiều số hạn, nên viết ra giấy ở những chổ kuBin ñã chừa lại ñó.

Xin lỗi mọi người về một số lỗi nhỏ nhưng hậu quả trầm trọng trong những phiên bản trước
do mình biên soạn không cẩn thận.
Mình xin nhấn mạnh là tập tài liệu này chỉ thực sự hiệu quả nếu bạn ñọc bài giảng và hiểu
ñược vấn ñề.
Mình chỉ trình bày phương pháp ñể tính nhanh nhất (theo mình) thôi.

Log:
5. Nội suy Newton
> rút gọn bảng ghi
7. Nội suy Spline bậc 3 biên ràng buộc:
> rút gọn bảng ghi, ñiều chỉnh công thức phù hợp.
8. Bình phương cực tiểu:
> ñảo vị trí ghi N M.

while (ngayTanThe== false){
cout<<”The duc duoc 7 cham lan dau tien trong doi :D”;
}

ku Bin

Page 1

1/4/2010

Mọi góp ý xin gửi về kuBin.
Nick YM: tuan_khongbaogiobocuoc. Email: tuanchauict@zing.vn

1. Phương pháp Newton giải PT

f(x) = 0
trên khoản cách li nghiệm [ a , b ]
Bước 1: ñạo hàm.

Bước 2: xác ñịnh ñiểm làm cho |f’|min =m (a hoặc b), suy ra ñiểm Fourier là ñiểm còn lại.

|f’min |=______________________ tại x = ____________________

xFourier = _______________________________

x = x−

f ( x)
f '( x)

f ( x)
∆x =
| f '( x ) min |
Nhập công thức vào máy:

X=X-f(X)/f’(X):f(x)/m

ku Bin

Page 2

1/4/2010

Mọi góp ý xin gửi về kuBin.
Nick YM: tuan_khongbaogiobocuoc. Email: tuanchauict@zing.vn

2. Phân rã ma trận A=LU (tính tay chứ kuBin không biết bấm máy). kuBin chỉ cung cấp cho bạn bảng ñể ñiền
vào cho nhanh thôi.

1

0

0

a11

a12

a13

x

1

0

0

x

x

x

x

1

0

0

x

L

U

a11

a12

a13

A

Dòng ñầu của ma trận U chính là dòng ñầu của ma trận A.

ku Bin

Page 3

1/4/2010

Mọi góp ý xin gửi về kuBin.
Nick YM: tuan_khongbaogiobocuoc. Email: tuanchauict@zing.vn

3. Phân rã ma trận A=BBT (tính tay chứ kuBin cũng không biết bấm máy). kuBin chỉ cung cấp cho bạn bảng
ñể ñiền vào cho nhanh thôi.

Sqrt(a11)

0

0

Sqrt(a11)

x

x

x

x

0

0

x

x

x

x

x

0

0

x

BT

B

a11

a12

a13

A

Cách của bạn Quang Thắng :
B11=sqrt(Det(A1))
B22=sqrt(Det(A2)/Det(A1))
B33=sqrt(Det(A3)/Det(A2))
A1

ku Bin

A2

A3

Page 4

1/4/2010

Mọi góp ý xin gửi về kuBin.
Nick YM: tua...
Mi góp ý xin gi v kuBin.
Nick YM: tuan_khongbaogiobocuoc. Email: tuanchauict@zing.vn
ku Bin Page 1 1/4/2010
Theo như ñề mi năm mà kuBin thy thì năm nào cũng chung mt dng, mt ñống công thc
ging nhau, vì vy kuBin xin mn phép tng hp ti ñây các công thc và phương pháp bm
máy bng máy CASIO fx-570ES (do kuBin ch có máy này thôi).
Các bn nên in ra ñể va làm nháp va coi công thc khi vào phòng thi. kuBin ñã cha ch ñ
ñể bn làm nháp rùi.
Và các bn nếu bm máy quá nhiu s hn, nên viết ra giy nhng ch kuBin ñã cha li ñó.
Xin li mi người v mt s li nh nhưng hu qu trm trng trong nhng phiên bn trước
do mình biên son không cn thn.
Mình xin nhn mnh là tp tài liu này ch thc s hiu qu nếu bn ñọc bài ging và hiu
ñược vn ñề.
Mình ch trình bày phương pháp ñể tính nhanh nht (theo mình) thôi.
Log:
5. Nội suy Newton
> rút gọn bảng ghi
7. Nội suy Spline bậc 3 biên ràng buộc:
> rút gọn bảng ghi, ñiều chỉnh công thức phù hợp.
8. Bình phương cực tiểu:
> ñảo vị trí ghi N M.
while (ngayTanThe== false){
cout<<”The duc duoc 7 cham lan dau tien trong doi :D”;
}
bấm máy ppt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bấm máy ppt - Người đăng: hqcc172-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bấm máy ppt 9 10 973