Ktl-icon-tai-lieu

Bản cam kết bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi Rain Love
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1168
****************

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ TỔNG HỢP ÔTÔ - HOÀNG ANH

Hà Nam, tháng 6 năm 2013

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 1168
****************

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ TỔNG HỢP ÔTÔ - HOÀNG ANH
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CTCP TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ

1168

MÔI TRƯỜNG NAM HÀ

Hà Nam, tháng 6 năm 2013

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam xác
nhận:
Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án: “Đầu tư xây dựng trung tâm
thương mại dịch vụ tổng hợp ôtô- Hoàng Anh” được đăng ký theo thông báo
số:

/TB-UBND huyện Thanh Liêm ngày

/

/2013 của Ủy ban nhân

dân huyện Thanh Liêm./.
Thanh Liêm, ngày

tháng

năm 2013

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

MỤC LỤC
I. Thông tin chung.............................................................................................................1
1.1. Tên dự án đầu tư:.......................................................................................................1
1.2. Chủ dự án:..................................................................................................................1
1.3. Địa chỉ liên hệ của chủ dự án:...................................................................................1
1.4. Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án:...........................................................1
1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan chủ dự án..............................................................1
1.6. Địa điểm thực hiện dự án...........................................................................................1
1.6.1. Vị trí địa lý..............................................................................................................1
1.6.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên...................................................................................2
1.6.3. Hiện trạng sử dụng đất trên diện tích đất thực hiện dự án.....................................2
1.7. Quy mô dự án.............................................................................................................4
1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng..................................................................5
II. Các tác động môi trường............................................................................................10
2.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án............................



DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ TỔNG HỢP ÔTÔ - HOÀNG ANH
Hà Nam, tháng 6 năm 2013
Bản cam kết bảo vệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản cam kết bảo vệ môi trường - Người đăng: Rain Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Bản cam kết bảo vệ môi trường 9 10 186