Ktl-icon-tai-lieu

Bản chất của Gen

Được đăng lên bởi Kiều Oanh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5
Bản chất của Gen

• Bản chất chính xác của gen là gì ?
• Có phải tất cả các gen đều giống nhau
hay có các loại gen khác nhau ?

5.1 Định nghĩa về gen
• Gen là đơn vị di truyền mang thông tin cho một
chuỗi polypeptide hoặc một phân tử RNA
• Có hai loại gen: gen cấu trúc và gen điều hòa
+ Gen cấu trúc: mã hóa cho chuỗi polypeptide hay
phân tử RNA phục vụ cho hoạt động trao đổi
chất thông thường
+ Gen điều hòa: mã hóa cho các polypeptide để
tạo các protein có chức năng điều hòa sự biểu
hiện của gen

What is a gene?

4

• Gen thường nằm trên một vùng nhất định
của NST và có quan hệ trạng thái sinh lý
của cơ thể sống
• Gen tự nó không tạo ra hay sinh ra bất cứ
gì
• Một tập hợp gen hoàn chỉnh của tế bào
sống gọi là bộ gen (genome)

5.2 Kích thước của gen
• Kích thước gen được x/đ dựa trên bản đồ
di truyền và tần số trao đổi chéo
• Trung bình mổi gen của prokaryot có từ
800-1500 bp

Table 2.4

Organism

# bp

#genes

X174

5386

9

4,600,000

4288

13,000,000

5885

Caenorhabditis elegans

~100,000,000

~14,000

Arabidopsis thaliana

~120,000,000

~10,000

Drosophila melanogastor

~180,000,000

~12,000

~3,400,000,000

~25,000

Escherichia coli
Saccharomyces cerevisiae

Homo sapiens

5.3 Nghịch lý của giá trị C
• Thông thường một cơ thể càng phức tạp thì lượng thông
tin tăng, có nghĩa cần nhiều DNA.
• Tuy nhiên có những số liệu không tuân theo giả thuyết
trên. Người ta gọi nghịch lý của giá trị C (content).
• Giá trị C là lượng DNA (picogram – 10-12 gam) trong bộ
gen đơn bội của loài
• Có sự tương quan giữa lượng DNA và độ phức tạp của
tổ chức sống. Tuy nhiên ở một số lòai có lượng DNA
nhiều hơn cần thiết
• Lượng DNA thừa giữ vai trò điều hòa họat động của gen

5.4 Thông tin trong gen
1.
2.

Trong các nucleotide thành phần base là thông tin
Chuỗi các base coi là điển hình như chính thông tin di
truyền

Trình tự của nucleotide cung cấp 2 loại thông tin trong tổng
hợp protein
1. Các acid amin quy định trong gen là 3 chữ cái
2. Vị trí aa trong protein tạo nên cấu trúc cơ bản
Đoạn điều hòa: các đoạn nucleotide phản ứng với các dấu
hiệu hóa học trong và ngoài tế bào

5.5 Gen cấu trúc
• Gen cấu trúc ở các tổ chức sống khác
nhau không có sự giống nhau về nội dung
thông tin và cả độ ổn định ở vị trí nhất
định trên phân tử DNA

5.5.1 Gen ở prokaryot
• Hầu hết các gen của prokaryot được cấu
tạo bởi các đoạn nucleotide không bị ngắt
quảng bởi các đoạn không mã hóa.
• Gen cấu trúc của prokaryot thường được
hoạt hóa từng nhóm, gọi là đơn vị phiên
mã đa ci...
Chương 5
Bản chất của Gen
Bản chất của Gen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản chất của Gen - Người đăng: Kiều Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bản chất của Gen 9 10 525