Ktl-icon-tai-lieu

BandichbaitapSEEPWV1.5

Được đăng lên bởi hideki96
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Learning SEEP/W V.5

3-1

giíi thiÖu
Nguyªn b¶n cña b¶n dÞch nµy trÝch trong Tµi liÖu H−íng dÉn sö dông ch−¬ng tr×nh
SEEP/W V.5, ®−îc n©ng cÊp - cËp nhËt tõ th¸ng 12/ 2001, dïng ®Ó ph©n tÝch thÊm theo phÇn
tö h÷u h¹n, lµ phiªn b¶n míi nhÊt cña cña GEO-SLOPE International - Canada.
KÌm theo nã, cã thÓ dïng CD ROM - Evaluation Software Version 5, hoÆc dïng
Student License t¶i tõ trang Web cña GEO-SLOPE International còng cña C«ng ty
trªn ph¸t hµnh ®Ó ph©n tÝch bµi to¸n vÒ thÊm theo phÇn tö h÷u h¹n.
Tµi liÖu nµy dïng ®Ó häc tËp, gióp b¹n lµm quen víi viÖc gi¶i quyÕt mét bµi to¸n ph©n
tÝch thÊm trong §Þa kü thuËt, tr−íc khi tù gi¶i quyÕt mét bµi to¸n cã liªn quan gÆp trong thùc tÕ.
SEEP/W V.5 lµ mét trong 6 phÇn mÒm §Þa kü thuËt trong bé GEO -SLOPE Office cña
GEO-SLOPE International Canada.
SEEP/W lµ phÇn mÒm giao diÖn ®å ho¹, 32 bit cã thÓ ch¹y trong hÖ ®iÒu hµnh Wins
95/98/NT/2000 vµ XP, dïng ®Ó m« h×nh ho¸ chuyÓn ®éng cña n−íc vµ ph©n bè ¸p lùc n−íc lç
rçng trong m«i tr−êng ®Êt ®¸ theo PTHH.
SEEP/W cã thÓ ph©n tÝch c¸c bµi to¸n: dßng thÊm kh«ng ¸p, ngÊm do m−a, thÊm tõ bån
chøa n−íc ¶nh h−êng tíi møc n−íc ngÇm, ¸p lùc n−íc lç rçng d− vµ thÊm chuyÓn tiÕp.
SEEP/W ghÐp ®«i víi SLOPE/W ph©n tÝch æn ®Þnh m¸i dèc trong ®iÒu kiÖn cã ¸p lùc n−íc
lç rçng phøc t¹p (khi hå chøa b¾t ®Çu d©ng hoÆc rót n−íc), ghÐp ®«i víi CTRAN/W ph©n tÝch
lan truyÒn vËt « nhiÔm trong ®Êt ®¸, ghÐp ®«i SIGMA/W ®Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n cè kÕt thÊm do
®ã cã thÓ ¸p dông nã vµo viÖc tÝnh to¸n - thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, ®Þa kü thuËt vµ khai
th¸c má cã liªn quan...
C¸c øng dông th«ng th−êng cña Windows nh−
nh×n - c¶m nhËn lµm cho ch−¬ng tr×nh
dÔ häc vµ dÔ dïng, ®Æc biÖt nÕu b¹n ®· quen thuéc víi c¸c thao t¸c trong m«i tr−êng Windows
vµ ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n.
Ngoµi nh÷ng −u ®iÓm ®· cã cña GEO-SLOPE Office V.4, phiªn b¶n míi nµy ®· ®−îc bæ
sung nh÷ng ®iÓm sau vÒ mÆt lËp tr×nh lµm cho bé phÇn mÒm User s Friendly vµ tiÕt kiÖm
thêi gian h¬n:
- ViÖc gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh lÆp trong modun SOLVE cña SEEP, SIGMA, TEMP, vµ
CTRAN cho c¸c ph−¬ng tr×nh phÇn tö h÷u h¹n ®−îc thùc hiÖn cïng víi l−îc ®å l−u tr÷ hµng
nÐn. §iÒu nµy lµm t¨ng tèc ®é vµ hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng bµi to¸n chøa l−íi phÇn tö h÷u h¹n lín;
- Hç trî ®Çy ®ñ ®é chÝnh x¸c kÐp trong SOLVE cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c h¬n. Ch¼ng h¹n nh−
®−êng ®¼ng ¸p suÊt trong SEEP 5 sÏ mÞn h¬n vµ do ®ã trong mét sè tr−êng hîp lµm t¨ng tÝnh
héi tô cña bµi to¸n;
- §−a hµm bËc thang vµo c¸c hµm biªn trong GEO SLOPE 5, ®iÒu nµy cho phÐp gi¶i
quyÕt dÔ dµng h¬n ...
Learning SEEP/W V.5
Prof. Nguyen Cong Man  May 2002
3-1
1
giíi thiÖu
Nguyªn b¶n cña b¶n dÞch nµy trÝch trong Tµi liÖu Híng dÉn sö dông ch¬ng tr×nh
SEEP/W  V.5, ®îc n©ng cÊp - cËp nhËt tõ th¸ng 12/ 2001, dïng ®Ó ph©n tÝch thÊm theo phÇn
tö h÷u h¹n, lµ phiªn b¶n míi nhÊt cña cña GEO-SLOPE International - Canada.
KÌm theo nã, cã thÓ dïng CD ROM - Evaluation Software Version 5, hoÆc dïng
Student License t¶i tõ trang Web cña GEO-SLOPE International còng cña C«ng ty
trªn ph¸t hµnh ®Ó ph©n tÝch bµi to¸n vÒ thÊm theo phÇn tö h÷u h¹n.
Tµi liÖu nµy dïng ®Ó häc tËp, gióp b¹n lµm quen víi viÖc gi¶i quyÕt mét bµi to¸n ph©n
tÝch thÊm trong §Þa kü thuËt, tríc khi tù gi¶i quyÕt mét bµi to¸n cã liªn quan gÆp trong thùc tÕ.
SEEP/W V.5 lµ mét trong 6 phÇn mÒm §Þa kü thuËt trong bé GEO -SLOPE Office cña
GEO-SLOPE International  Canada.
SEEP/W lµ phÇn mÒm giao diÖn ®å ho¹, 32 bit cã thÓ ch¹y trong hÖ ®iÒu hµnh Wins
95/98/NT/2000 vµ XP, dïng ®Ó m« h×nh ho¸ chuyÓn ®éng cña níc vµ ph©n bè ¸p lùc níc lç
rçng trong m«i trêng ®Êt ®¸ theo PTHH.
SEEP/W cã thÓ ph©n tÝch c¸c bµi to¸n: dßng thÊm kh«ng ¸p, ngÊm do ma, thÊm tõ bån
chøa níc ¶nh hêng tíi møc níc ngÇm, ¸p lùc níc lç rçng d vµ thÊm chuyÓn tiÕp.
SEEP/W ghÐp ®«i víi SLOPE/W ph©n tÝch æn ®Þnh m¸i dèc trong ®iÒu kiÖn cã ¸p lùc níc
lç rçng phøc t¹p (khi hå chøa b¾t ®Çu d©ng hoÆc rót níc), ghÐp ®«i víi CTRAN/W ph©n tÝch
lan truyÒn vËt « nhiÔm trong ®Êt ®¸, ghÐp ®«i SIGMA/W ®Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n cè kÕt thÊm do
®ã cã thÓ ¸p dông nã vµo viÖc tÝnh to¸n - thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, ®Þa kü thuËt vµ khai
th¸c má cã liªn quan...
C¸c øng dông th«ng thêng cña Windows nh  nh×n - c¶m nhËn  lµm cho ch¬ng tr×nh
dÔ häc vµ dÔ dïng, ®Æc biÖt nÕu b¹n ®· quen thuéc víi c¸c thao t¸c trong m«i trêng Windows
vµ ph¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n.
Ngoµi nh÷ng u ®iÓm ®· cã cña GEO-SLOPE Office V.4, phiªn b¶n míi nµy ®· ®îc bæ
sung nh÷ng ®iÓm sau vÒ mÆt lËp tr×nh lµm cho bé phÇn mÒm Users Friendly vµ tiÕt kiÖm
thêi gian h¬n:
- ViÖc gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh lÆp trong modun SOLVE cña SEEP, SIGMA, TEMP, vµ
CTRAN cho c¸c ph¬ng tr×nh phÇn tö h÷u h¹n ®îc thùc hiÖn cïng víi lîc ®å lu tr÷ hµng
nÐn. §iÒu nµy lµm t¨ng tèc ®é vµ hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng bµi to¸n chøa líi phÇn tö h÷u h¹n lín;
- Hç trî ®Çy ®ñ ®é chÝnh x¸c kÐp trong SOLVE cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c h¬n. Ch¼ng h¹n nh
®êng ®¼ng ¸p suÊt trong SEEP 5 sÏ mÞn h¬n vµ do ®ã trong mét sè trêng hîp lµm t¨ng tÝnh
héi tô cña bµi to¸n;
- §a hµm bËc thang vµo c¸c hµm biªn trong GEO SLOPE 5, ®iÒu nµy cho phÐp gi¶i
quyÕt dÔ dµng h¬n trong trêng hîp c¸c d÷ liÖu t¸n x¹ (sè liÖu vÒ ma) hoÆc ®iÒu tiÕt ®îc c¸c
biÕn ®æi ®ét ngét cña ®iÒu kiÖn biªn nh t¸c dông cña t¶i träng biªn trong SIGMA;
- HÖ thèng b¶o vÖ FLEXIm, lµ mét chuÈn b¶o vÖ b¶n quyÒn míi, cho phÐp t¨ng c¸c gi¶i
ph¸p vÒ b¶n quyÒn nh cho thuª trong nh÷ng thêi gian kh¸c nhau.
BandichbaitapSEEPWV1.5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BandichbaitapSEEPWV1.5 - Người đăng: hideki96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
BandichbaitapSEEPWV1.5 9 10 452