Ktl-icon-tai-lieu

Bảng công thức các nguyên tố hoá học

Được đăng lên bởi tranquyenanh123
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng một số
nguyên tố hóa học
Tên Ntố
Hiđro
Heli
Liti
Beri
Bo
Cacbon
Nitơ
Oxi
Flo
Neon
Natri
Magie
Nhôm
Silic
Photpho
Lưu huỳnh
Clo
Agon
Kali
Canxi
Crom
Mangan
Sắt
Đồng
Kẽm
Brom
Bạc
Bari
Thủy ngân
Chi

KHHH

NT
khối

Hóa trị

H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca
Cr
Mn
Fe
Cu
Zn
Br
Ag
Ba
Hg
Pb

1
4
7
9
11
12
14
16
19
20
23
24
27
28
31
32
35,5
39,9
39
40
52
55
56
64
65
80
108
137
201
207

I ( PK)
Khí hiếm
I ( KL )
II ( KL )
III( PK)
IV,II( PK)
I → V( PK)
II( PK)
I→VII( PK)
Khí hiếm
I
( KL )
II
( KL )
III ( KL )
IV( PK)
III,V( PK)
II,IV,VI( PK)
I→VII( PK)
Khí hiếm
I
( KL )
II
( KL )
II,III ,VI ( KL )
II,IV,VII ( KL )
II,III ( KL )
I,II ( KL )
II ( KL )
I → VII (PK)
I ( KL )
II ( KL )
I,II (PK)
II,IV ( KL )

Hóa trị một số
nhóm nguyên tử
Nhóm nguyên
tử ( gốc axit)

Kí hiệu và
Hóa trị

PTK

Hiđroxit
Nitrat
Clorua
Cacbonat
HiđroCacbonat
Sunfat
HiđroSunfat
Sunfua
HiđroSunfua
Photphat
Hiđrophotphat
ĐiHiđrophotphat
Sunfit
HiđroSunfit
Silicat
Axetat
Aluminat
Zincat
Nitrit
Etylat
Bromua
Permanganat
Crommat

-OH
(I)
-NO3
(I)
-Cl
(I)
=CO3
( II )
-HCO3
(I)
=SO4
( II )
-HSO4
(I)
=S
( II )
-HS
(I)
PO4
( III )
=HPO4
( II )
-H 2PO4 ( I )
=SO3
( II )
-HSO3
(I)
=SiO3
( II )
CH 3COO-(I )
-AlO2
(I)
=ZnO2
( II )
-NO2
(I)
C2H5O- ( I )
-Br
(I)
-MnO4
(I)
=CrO4
( II )

17
62
35,5
60
61
96
97
32
33
95
96
97
80
81
76
59
59
97
46
45
80
119
116

* Một số công thức:
 Số Mol: n = m
Độ tan : S ‗ mC tan . 10o
C % ‗ S . 100%
M
m H2O
S+100
 Khối lượng:
m=n.M
CM = C% . 10 . D
C% ‗ M .
CM
 Thể tích ở đktc:
M
10 . D
V = n . 22,4
→ số Mol
n = V
22,4
A = n . N = n . 6.10²³
N = 6.10²³ Số Avôgađrô
*Nồng độ phần trăm(%)
C% ‗ mCT . 100%

mdd
=>

mCT ‗ mdd . C%
100%
mdd ‗ mct.100%
C%

 Mà:
mdd = mctan + mdung môi
 mdd ‗ V . D
Thể tích (ml) :
V = mdd
D
Khối lượng riêng : D = mdd
V
* Nồng độ mol/l:

n
CM =
V

=>

Thể tích :

n

V=—
CM
Số mol :

n=C

M

.

V

...
Bảng một số
nguyên tố hóa học
Hóa trị một số
nhóm nguyên tử
Tên Ntố KHHH
NT
khối Hóa trị
Nhóm nguyên
tử ( gốc axit)
Kí hiệu và
Hóa trị PTK
     
    



       !"!
# # $  %&'
(

)
# #   %&'



%&'  *" + ',
(+

$
-  .* + ',
+

$
   + ',  (+ 
/ / $ .* + ',  + 
'  )  0


$!
    00
(

$
12 12   300



$
4 5   + ',
(+

6)
+% + 6 * + ',
+

6
0  "* +%
(+


7  8' +  "*"* 5
CH
3
COO-
!$
  !"! .* 5 '
5

!$
52' 5 $"$  9'%
(9'

$
 $  



'  )  :;
C
2
H
5
O-
!
  ! ""* #  # 6)
1'2' 1' !! "*"* '2'
1'

$
+< / ! " 
(


3='2  "
> 9' ! 
# # 6) .*
#?% 52 )6 
# #  
@A;'2B' 2 ) "
C & ) "*
Bảng công thức các nguyên tố hoá học - Trang 2
Bảng công thức các nguyên tố hoá học - Người đăng: tranquyenanh123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng công thức các nguyên tố hoá học 9 10 72