Ktl-icon-tai-lieu

Bảng điểm môn công nghệ

Được đăng lên bởi thanhhungthcs1979
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THCS Trường Thành 2
BẢNG ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ HKII LỚP 8A2
2014-2015
STT

Họ và tên

1 Đinh Thị Mỹ Anh
2 Võ Quốc Anh
3 Nguyễn Thị Bích Châm
4 Lê Hải Đăng
5 Nguyễn Minh Đầy
6 Lê Thị Bé Hai
7 Phạm Ngọc Hân
8 Phan Thị Hạnh
9 Đỗ Phúc Hậu
10 Phan Trường Hậu
11 Trần Thị Kim Hên
12 Lê Thị Hồng Hoa
13 Võ Thị Song Hương
14 Trương Tài Kế
15 Đỗ Minh Khôi
16 Nguyễn Thị Bích Liên
17 Nguyễn Nhựt Linh A
18 Nguyễn Thị Hoàng Mi
19 Lê Thị Diễm My
20 Phan Thị Diễm My
21 Trần Thị Hồng Nga
22 Bùi Thanh Ngân
23 Thái Mỹ Ngân
24 Pham Thị Mộng Nghi
25 Hà Trọng Nghĩa
26 Trần Thị Ngọc
27 Nguyễn Thị Thảo Nguyên
28 Trần Thị Cẩm Nhi
29 Liên Thị Yến Nhi
30 Nguyễn Thị Mỹ Nương

Miệng

Điểm hệ số 1
Viết/15P

Điểm hệ số 2
Viết

KT HK

TBM

HK I

Cả năm

8
6
9
6

10.0
9.0
10.0
8.0

10.0
7.0
10.0
8.0

8.3
6.5
9.0
6.5

9.5
9.5
8.0
8.0

8.3
8.3
6.5
5.3

8.9
7.9
8.3
6.7

9.2
7.8
9.1
6.9

9.0
7.9
8.6
6.8

6

9.5

8.5

7.0

9.0

8.3

8.1

7.6

7.9

6
6
7
9

10.0
10.0
10.0
10.0

3.0
10.0
9.5
9.5

8.0
7.3
8.3
7.8

9.5
9.0
9.5
9.5

7.0
8.0
5.5
6.8

7.5
8.3
7.9
8.4

7.3
8.0
8.5
9.2

7.4
8.2
8.1
8.7

8.8
7
7
8
8

9.5
10.0
9.5
10.0

9.5
10.0
10.0
8.5

7.5
7.8
7.5
6.5

9.5
9.5
9.5
9.5

7.8
8.3
7.3
6.0

8.3
8.7
8.3
7.7

8.1
9.4
8.3
8.8

8.2
8.9
8.3
8.1

9

10.0

10.0

8.5

9.5

8.5

9.1

9.2

9.1

9
6
7
8

10.0
8.0
10.0
10.0

10.0
10.0
9.5
9.0

8.0
6.8
8.0
7.5

9.5
9.5
9.5
8.0

9.0
6.0
7.3
5.0

9.1
7.5
8.3
7.3

9.1
8.4
7.7
8.8

9.1
7.8
8.1
7.8

8

10.0

9.5

9.0

9.5

8.3

8.9

9.8

9.2

8
9
9
7

10.0
10.0
10.0
9.5

9.0
9.5
10.0
8.5

9.3
7.5
9.3
7.0

9.5
9.5
9.5
9.5

8.3
7.0
8.5
6.5

9.0
8.4
9.2
7.8

8.9
8.5
9.1
7.6

9.0
8.4
9.2
7.7

7

9.5

9.5

7.3

9.5

6.8

8.0

8.5

8.2

9
7
7
7

10.0
10.0
9.5
10.0

10.0
7.0
10.0
10.0

8.0
6.5
7.0
8.0

9.5
9.5
9.5
9.5

7.0
8.0
6.0
7.0

8.5
8.0
7.8
8.3

9.0
7.9
8.3
9.5

8.7
8.0
8.0
8.7

6

9.0

9.0

8.0

9.5

4.8

7.3

8.6

7.7

31 Võ Phát Tài
32 Lê Minh Thái
33 Phan Thị Phương Thảo
34 Đỗ Quang Thịnh
35 Võ Thị Cẩm Thu
36 Trương Thị Hồng Thư
37 Nguyễn Thị Bích Trâm
38 Phạm Ngọc Huyền Trang
39 Võ Thị Ngọc Yến
40 Phạm Thị Tiểu Yến
41 Nguyễn Thị Như Ý
42 Lê Thị Cẩm Giang

6
8
9
10

10.0
10.0
10.0
10.0

9.5
3.0
10.0
10.0

6.5
7.0
8.8
9.8

9.5
9.5
9.5
9.5

6.0
7.8
9.3
8.5

7.6
7.7
9.4
9.4

8.1
9.1
9.3
9.7

7.8
8.2
9.4
9.5

8

10.0

10.0

7.8

9.5

9.0

9.0

9.2

9.1

9
7
7
7

10.0
9.5
9.5
9.5

10.0
3.0
10.0
10.0

7.8
6.5
7.3
7.0

9.5
9.5
9.5
9.5

9.0
3.3
5.8
8.0

9.1
6.1
7.8
8.4

9.5
8.1
8.3
8.0

9.2
6.8
8.0
8.3

6

9.5

10.0

8.0

9.5

8.0

8.5

7.6

8.2

7

9.5

10.0

6.5...
THCS Trường Thành 2
BẢNG ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ HKII LỚP 8A2
2014-2015
STT Họ và tên
Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2
KT HK TBM HK I Cả năm
Miệng Viết/15P Viết
1 Đinh Thị Mỹ Anh
8 10.0 10.0 8.3 9.5 8.3 8.9 9.2 9.0
2 Võ Quốc Anh
6 9.0 7.0 6.5 9.5 8.3 7.9 7.8 7.9
3 Nguyễn Thị Bích Châm
9 10.0 10.0 9.0 8.0 6.5 8.3 9.1 8.6
4 Lê Hải Đăng
6 8.0 8.0 6.5 8.0 5.3 6.7 6.9 6.8
5 Nguyễn Minh Đầy
6 9.5 8.5 7.0 9.0 8.3 8.1 7.6 7.9
6 Lê Thị Bé Hai
6 10.0 3.0 8.0 9.5 7.0 7.5 7.3 7.4
7 Phạm Ngọc Hân
6 10.0 10.0 7.3 9.0 8.0 8.3 8.0 8.2
8 Phan Thị Hạnh
7 10.0 9.5 8.3 9.5 5.5 7.9 8.5 8.1
9 Đỗ Phúc Hậu
9 10.0 9.5 7.8 9.5 6.8 8.4 9.2 8.7
10 Phan Trường Hậu
8.8
11 Trần Thị Kim Hên
7 9.5 9.5 7.5 9.5 7.8 8.3 8.1 8.2
12 Lê Thị Hồng Hoa
7 10.0 10.0 7.8 9.5 8.3 8.7 9.4 8.9
13 Võ Thị Song Hương
8 9.5 10.0 7.5 9.5 7.3 8.3 8.3 8.3
14 Trương Tài Kế
8 10.0 8.5 6.5 9.5 6.0 7.7 8.8 8.1
15 Đỗ Minh Khôi
9 10.0 10.0 8.5 9.5 8.5 9.1 9.2 9.1
16 Nguyễn Thị Bích Liên
9 10.0 10.0 8.0 9.5 9.0 9.1 9.1 9.1
17 Nguyễn Nhựt Linh A
6 8.0 10.0 6.8 9.5 6.0 7.5 8.4 7.8
18 Nguyễn Thị Hoàng Mi
7 10.0 9.5 8.0 9.5 7.3 8.3 7.7 8.1
19 Lê Thị Diễm My
8 10.0 9.0 7.5 8.0 5.0 7.3 8.8 7.8
20 Phan Thị Diễm My
8 10.0 9.5 9.0 9.5 8.3 8.9 9.8 9.2
21 Trần Thị Hồng Nga
8 10.0 9.0 9.3 9.5 8.3 9.0 8.9 9.0
22 Bùi Thanh Ngân
9 10.0 9.5 7.5 9.5 7.0 8.4 8.5 8.4
23 Thái Mỹ Ngân
9 10.0 10.0 9.3 9.5 8.5 9.2 9.1 9.2
24 Pham Thị Mộng Nghi
7 9.5 8.5 7.0 9.5 6.5 7.8 7.6 7.7
25 Hà Trọng Nghĩa
7 9.5 9.5 7.3 9.5 6.8 8.0 8.5 8.2
26 Trần Thị Ngọc
9 10.0 10.0 8.0 9.5 7.0 8.5 9.0 8.7
27 Nguyễn Thị Thảo Nguyên
7 10.0 7.0 6.5 9.5 8.0 8.0 7.9 8.0
28 Trần Thị Cẩm Nhi
7 9.5 10.0 7.0 9.5 6.0 7.8 8.3 8.0
29 Liên Thị Yến Nhi
7 10.0 10.0 8.0 9.5 7.0 8.3 9.5 8.7
30 Nguyễn Thị Mỹ Nương
6 9.0 9.0 8.0 9.5 4.8 7.3 8.6 7.7
Bảng điểm môn công nghệ - Trang 2
Bảng điểm môn công nghệ - Người đăng: thanhhungthcs1979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng điểm môn công nghệ 9 10 457