Ktl-icon-tai-lieu

Bảng giá trị thế điện cực chuẩn

Được đăng lên bởi trankhanh_cr003
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảng giá trị thế điện cực chuẩn

1

Bảng giá trị thế điện cực chuẩn
Các giá trị trong bảng thế điện cực chuẩn bên dưới được tính theo đơn vị volt so với giá trị của điện cực chuẩn hidro.
Các nguồn tham khảo bao gồm chú thích: [1] [2] [] [3] [4] [5] Các giá trị đo trong điều kiện:
• Nhiệt độ chuẩn là 298,15 K (25°C);
• Nồng độ chuẩn là 1 mol/L áp dụng cho tất cả các dung dịch lỏng hoặc là hỗn hống với thủy ngân.
• Áp suất riêng phần là 101,325 kPa (tuyệt đối) (1 atm & 1,01325 bar) với các chất khí. Áp suất này được sử dụng
vì tính phổ biến của nó trong nhiều tài liệu từ xưa đến nay hơn là áp suất chuẩn 100 kPa.
• Thống nhất độ hoạt động với các chất rắn, lỏng tinh khiết hoặc dung môi nước tinh khiết.
Bảng được trình bày theo thứ tự A-Z khi bạn nhấp vào biểu tượng trên thanh ngang. Để sắp xếp theo cách khác thì
hãy nhấn các biểu tượng kế bên. Cách sắp xếp tự động này không được hỗ trợ trên trình duyệt web Safari (tính đến
phiên bản 3.1.2); tải lại trang nàyđể phục hồi nguyên bản.
Kí hiệu: (r) – rắn; (l) – lỏng; (k) – khí; (dd) – dung dịch (mặc định hiểu cho tất cả các pin); (Hg) – hỗn hống.

Giá trị
Bán phản ứng
3

/2 N2(k) + H+ + e−

Li+ + e−

HN3(dd)

N2(k) + 4 H2O + 2 e−
Cs(r)

Rb+ + e−

Rb(r)

K+ + e−

2 NH2OH(dd) + 2 OH−

K(r)

Ba2+ + 2 e−

Ba(r)

La(OH)3(r) + 3 e−

La(r) + 3OH−

Sr2+ + 2 e−

Sr(r)

Ca2+ + 2 e−

Ca(r)

Eu2+ + 2 e−

Eu(r)

Ra2+ + 2 e−

Ra(r)

Na+ + e−
La3+ + 3 e−
Y3+ + 3 e−
Mg2+ + 2 e−

Na(r)
La(r)
Y(r)
Mg(r)

ZrO(OH)2(r) + H2O + 4 e−
Al(OH)4− + 3 e−

Zr(r) + 4OH−

Al(r) + 4 OH−

Al(OH)3(r) + 3 e−
H2(k) + 2 e−

−3,09

CTh,
[]

−3,0401 [2]

Li(r)

Cs+ + e−

E° (V)

2 H−

Al(r) + 3OH−

−3,04

[]

−3,026

[2]

−2,98

[2]

−2,931

[2]

−2,912

[2]

−2,90

[2]

−2,899

[2]

−2,868

[2]

−2,812

[2]

−2,8

[2]

−2,71

[2][5]

−2,379

[2]

−2,372

[2]

−2,372

[2]

−2,36

[2]

−2,33
−2,31
−2,25

Bảng giá trị thế điện cực chuẩn

2

Ac3+ + 3 e−

Ac(r)

Be2+ + 2 e−

Be(r)

U3+ + 3 e−

U(r)

Al3+ + 3 e−

Al(r)

Ti2+ + 2 e−

Ti(r)

−2,20
−1,85

ZrO2(r) + 4 H+ + 4 e−
Zr4+ + 4 e−

Zr(r) + 2 H2O

Zr(r)

TiO(r) + 2 H+ + 2 e−

Ti(r) + H2O

Ti2O3(r) + 2 H+ + 2 e−
Ti3+ + 3 e−

2 TiO(r) + H2O

Mn2+ + 2 e−

Mn(r)

Te(r) + 2 e−

Te2−
V(r)

Nb3+ + 3 e−

−1,66

[5]

−1,63

[5]

−1,553

[2]

−1,45

[2]

−1,31
−1,23

Sn(r) + 4 H+ + 4 e−

[2]

−1,143

[1]

−1,13

[1]

−1,07

SnH4(k)

SiO2(r) + 4 H+ + 4 e−

Si(r) + 2 H2O

B(OH)3(dd) + 3 H+ + 3 e−
TiO2+ + 2 H+ + 4 e−

B(r) + 3 H2O

Ti(r) + H2O

Bi(r) + 3 H+ + 3 e−

−1,185

−1,099

Nb(r)

2 H2O + 2 e−

[3]

−1,21

T...
Bảng giá trị thế điện cực chuẩn
1
Bảng giá trị thế điện cực chuẩn
Các giá trị trong bảng thế điện cực chuẩn bên dưới được tính theo đơn vị volt so với giá trị của điện cực chuẩn hidro.
Các nguồn tham khảo bao gồm chú thích:
[1]
[2]
[]
[3]
[4]
[5]
Các giá trị đo trong điều kiện:
Nhiệt độ chuẩn là 298,15 K (25°C);
Nồng độ chuẩn là 1–mol/L áp dụng cho tất cả các dung dịch lỏng hoặc là hỗn hống với thủy ngân.
Áp suất riêng phần là 101,325 kPa (tuyệt đối) (1 atm & 1,01325 bar) với các chất khí. Áp suất này được sử dụng
vì tính phổ biến của nó trong nhiều tài liệu từ xưa đến nay hơn là áp suất chuẩn 100 kPa.
Thống nhất độ hoạt động với các chất rắn, lỏng tinh khiết hoặc dung môi nước tinh khiết.
Bảng được trình bày theo thứ tự A-Z khi bạn nhấp vào biểu tượng trên thanh ngang. Để sắp xếp theo cách khác thì
hãy nhấn các biểu tượng kế bên. Cách sắp xếp tự động này không được hỗ trợ trên trình duyệt web Safari (tính đến
phiên bản 3.1.2); tải lại trang nàyđể phục hồi nguyên bản.
Kí hiệu: (r) rắn; (l) lỏng; (k) khí; (dd) dung dịch (mặc định hiểu cho tất cả các pin); (Hg) hỗn hống.
Giá trị
Bán phản ứng (V) CTh,
3
/
2
N
2
(k) + H
+
+ e
HN
3
(dd)
3,09
[]
Li
+
+ e
Li(r)
3,0401
[2]
N
2
(k) + 4 H
2
O + 2 e
2 NH
2
OH(dd) + 2 OH
3,04
[]
Cs
+
+ e
Cs(r)
3,026
[2]
Rb
+
+ e
Rb(r)
2,98
[2]
K
+
+ e
K(r)
2,931
[2]
Ba
2+
+ 2 e
Ba(r)
2,912
[2]
La(OH)
3
(r) + 3 e
La(r) + 3OH
2,90
[2]
Sr
2+
+ 2 e
Sr(r)
2,899
[2]
Ca
2+
+ 2 e
Ca(r)
2,868
[2]
Eu
2+
+ 2 e
Eu(r)
2,812
[2]
Ra
2+
+ 2 e
Ra(r)
2,8
[2]
Na
+
+ e
Na(r)
2,71
[2][5]
La
3+
+ 3 e
La(r)
2,379
[2]
Y
3+
+ 3 e
Y(r)
2,372
[2]
Mg
2+
+ 2 e
Mg(r)
2,372
[2]
ZrO(OH)
2
(r) + H
2
O + 4 e
Zr(r) + 4OH
2,36
[2]
Al(OH)
4
+ 3 e
Al(r) + 4 OH
2,33
Al(OH)
3
(r) + 3 e
Al(r) + 3OH
2,31
H
2
(k) + 2 e
2 H
2,25
Bảng giá trị thế điện cực chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng giá trị thế điện cực chuẩn - Người đăng: trankhanh_cr003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bảng giá trị thế điện cực chuẩn 9 10 118