Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI

Được đăng lên bởi Popper StarTz
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN-ỨNG DỤNG

Hs: Nguyễn Xuân Nam

BẢNG NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI
Nguyên hàm của các hàm số sơ cấp thường gặp

Nguyên hàm của các hàm số hợp (u=u(x))

0.dx  C
dx  x  C
x2
x.dx  2  C

  ax  b  .dx 

ax 2
 bx  C
2

x a 1
C
a 1
1 (ax  b)n1
n
 C (a  0)
 ax  b  .dx 

a n 1
1
 x .dx  ln x  C
1
1
 ax  b .dx  a ln ax  b  C (a  0)
1
 x .dx  2 x  C
1
2
 ax  b .dx  a ax  b  C
1
1
 xn .dx  (n  1) xn1  C (n  1)

  ax  b 

e .dx  e

e

a
x .dx 

x

x

a
u .du 

u a 1
 C (a  1)
a 1

1

 u .du  ln u  C


1
.du  2 u  C
u

1

C

ax
 C (0  a  1)
lna
a kx
a kx .dx 
 C (0  k , 0  a  1)

k.lna
abx c
abx c .dx 
C

b.lna
sinx.dx  cosx  C

ax b

n

.dx 

dx 

1
a  n  1 ax  b 

n 1

C

1 ax b
e
C
a

au
 C (0  a  1)
lna

x
a .dx 

u
a .du 

cosx.dx  sinx  C

sinu.du  cosu  C
cosu.du  sinu  C

1

 sin(ax  b).dx   a cos(ax  b)  C

xuannambka@gmail.com

1

Sdt: 0.16488.36488 – 01.262.191.246

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN-ỨNG DỤNG

Hs: Nguyễn Xuân Nam
1

 cos(ax  b).dx  a sin(ax  b)  C


tanx.dx   ln cosx  C ( x  2  k )
cotx.dx  ln sinx  C ( x  k )
1

 tan(ax  b).dx   a ln cos(ax  b)  C
1

 cot(ax  b).dx  a ln sin(ax  b)  C
1

 sin

2

1

 cos

2

x

1

 sin

.dx  cotx  C ( x  k )
.dx  tanx  C ( x 



eax (asinbx  bcosbx)
a 2  b2
eax (acosbx  bsinbx)
ax
e cosbx.dx 
a 2  b2

1
1
x
dx  arctan  C
2
x
a
a
1
1
ax
 a2  x2 dx  2a ln a  x  C
1
1
xa
 x2  a2 dx  2a ln x  a  C

xuannambka@gmail.com

2

u

.du  cotu  C (u  k )
.du  tanu  C (u 


2

 k )

Sử dụng pp nguyên hàm từng phần

ax
e sinbx.dx 

2

u

1

 cos

 k )

x
2
1
1
ax  b
 sin(ax  b) dx  a ln tan 2  C
1
1
ax  b
 cos(ax  b) dx   a ln cot 2  C
1
1
 sin 2 (ax  b) .dx   a cot(ax  b)  C
1
1
 cos2 (ax  b) .dx  a tan(ax  b)  C
1 
1

 1  x2  dx  x  x  C


1 
1

 1  x2  dx  x  x  C



a

2

Sử dụng pp nguyên hàm từng phần

(Không được sử dụng)

2

  
Đặt: x  atant ; t    ; 
 2 2

Sdt: 0.16488.36488 – 01.262.191.246

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN-ỨNG DỤNG

Hs: Nguyễn Xuân Nam
1
x a 2  x 2  a 2 ln x  a 2  x 2   C




2
1
2
2
2
2
  ax  b   a dx  2a  ax  b   ax  b   a
a
2
 ln  ax  b    ax  b   a 2  C
2
1
2
2
2
2
2
2
2
 x  a dx  2  x x  a  a ln x  x  ...
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HC NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN-NG DNG
Hs: Nguyn Xuân Nam
xuannambka@gmail.com
1
Sdt: 0.16488.36488 01.262.191.246
BẢNG NGUYÊN HÀM VÀ PHƢƠNG PHÁP BIN ĐỔI
Nguyên hàm ca các hàm s sơ cấp thƣờng gp
Nguyên hàm ca các hàm s hp (u=u(x))
0.dx C
dx x C
2
.
2
x
x dx C
2
.
2
ax
ax b dx bx C
1
. ( 1)
1
a
a
u
u du C a
a
1
1 ( )
. ( 0)
1
n
n
ax b
ax b dx C a
an
1
. lndx x C
x

1
. lndu u C
u

11
. ln ( 0)dx ax b C a
ax b a
1
.2dx x C
x

1
.2du u C
u

12
.dx ax b C
a
ax b
1
11
. ( 1)
( 1)
nn
dx C n
x n x
1
11
1
nn
dx C
ax b a n ax b

.
xx
e dx e C
1
.
ax b ax b
e dx e C
a


. (0 1)
x
x
a
a dx C a
lna
. (0 1)
u
u
a
a du C a
lna
. (0 ,0 1)
.
kx
kx
a
a dx C k a
k lna
.
.
bx c
bx c
a
a dx C
blna

.sinx dx cosx C
.sinu du cosu C
.cosx dx sinx C
.cosu du sinu C
1
sin( ). cos( )ax b dx ax b C
a
BẢNG NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI - Trang 2
BẢNG NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI - Người đăng: Popper StarTz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BẢNG NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI 9 10 400