Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tính trụ cầu

Được đăng lên bởi ductt
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DÆ Û AÏN PHAÏT TRI ÃØN TÈNH QUA ÍNG NAM

Ngaìy xuáút:

C ÁÖU LA NGAÌ - XAÎ TAM VINH, HUY ÃÛN PHUÏ NINH,TÈNH QUA ÍNG
KyïNAM
hiãûu:
TECCO 5

TÊNH TOAÏN TRUÛ CÁÖU -T1

29 / 03 / 2007
06-TECCO5-027

Kyï:

QUY TRÇNH - QUY PHAÛM TÊNH TOAÏN.
1. Tiãu chuáøn thiãút kãú cáöu 22 TCN 272 - 05
TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO.
1. Kãút cáúu BTCT theo ACI - 318
2. Thiãút kãú, thi cäng Cáöu âæåìng bäü theo tiãu chuáøn tiãn tiãún - Vuî Maûnh Laîng (NXB GTVT)
3. Mäú truû cáöu - Nguyãùn Minh Nghéa ( ÂH GTVT)
A. SÄÚ LIÃÛU CHUNG:
Ltraïi =

21.00

(m)

LPhaíi =

21.00

(m)

Taíi troüng xe thiãút kãú

HL93

TCN 272 - 01

Säú laìn xe

2.00

(laìn)

300.00

KG/m2

1. Chiãöu daìi nhëp
2. Hoaût taíi thiãút kãú

Âoaìn ngæåìi
3. Khäø cáöu
Bãö räüng pháön xe chaûy

Bxe =

6.50

(m)

Bãö räüng pháön ngæåìi âi

Bngæåìi =

0.00

(m)

Bãö räng daíi phán caïch

Bpc =

0.00

(m)

Bãö räng pháön âåî lan can

Blc =

0.50

(m)

B=

7.50

(m)

Khäø cáöu
4. Càõt ngang cáöu
Låïp BTN daìy
Låïp BTCT baín màût cáöu
Säú dáöm chuí
Khoaíng caïch giæîa 2 dáöm chuí
K/ c tæì tim dáöm biãn âãún meïp xaì muî

dï BTN =

0.00

(m)

dï BTCT =

0.12

(m)

n=
Ld =

4.00

(m)

2.00

(m)

L=

0.75

(m)

f 'c =

25.00

MPa

g=

24.50

KN/m3

5. Âàûc træng váût liãûu:
Bã täng
Cæåìng âäü chëu neïn (28 ngaìy)
Dung troüng
Mä âun âaìn häöi

Ec =

25333.26

MPa

fr =

3.15

MPa

Mä âun âaìn häöi

Es =

200000

MPa

Giåïi haûn chaíy

fy =

400.00

MPa

Cæåìng âäü chëu keïo cuía BT khi uäún
Theïp

B. KÊCH THÆÅÏC CHUNG TRUÛ CÁÖU:
b1

a1

b5 b6
Ld

a6

a2

EV1

hx1

L

hx2
hx3

a5

h1

EV2

b2
h2

I

I

EV3

a3
b3

II

II

bv

h3
bv
EV4

hv
b4

a4

III

h4

III

EV5

Theo hçnh veî ta coï:
Ngang cáöu
Kyï hiãûu
a1 =
a2 =
a3 =
a4 =

Giaï trë

a5 =

Doüc cáöu
(m)

Kyï hiãûu
b1 =

3.50

(m)

b2 =

0.00

(m)

hx2 =

0.70

(m)

3.50

(m)

b3 =

1.40

(m)

hx3 =

0.70

(m)

6.50

(m)

b4 =

4.80

(m)

h1 =

1.40

(m)

(m)

b5 =

(m)

h2 =

0.00

(m)

0.33

(m)

h3 =

6.00

(m)

0.75

(m)

h4 =

1.60

(m)

hv =

0.00

(m)

bv =

0.00

(m)

7.50

0.00

Âån vë

a6 =

2.00

(m)

b6 =

Ld =

2.00

(m)

l=

Giaï trë

Chiãöu cao

1.80

0.33

Âån vë

Giaï trë

(m)

Kyï hiãûu
hx1 =

0.00

(m)

1. Caïc cao âäü thiãút kãú:

Âån vë

Cao âäü màût cáöu

ELmc =

14.78 (m)

Cao âäü âènh xaì muî

ELxm =

13.16 (m)

a=

0.8

(m)

Cao âäü MNTK

ELMNTK =

12.93 (m)

b=

1.4

(m)

Cao âäü MNTBHN

ELMNTB =

10.05 (m)

d=

0.22

(m)

Cao âäü màût càõt I - I

ELMC I-I =

- (m)

ELMC II-II =
Cao âäü màût càõt II - II (âènh bãû moïng)

5.76 (m)

ELMCIII-III =
Cao âäü m...
DÆ AÏN PHAÏT TRI ØN TÈNH QUA NG NAMÛ Ã Í
Ngaìy xuáút:
29 / 03 / 2007
C ÖU LA NGAÌ - XAÎ TAM VINH, HUY N PHUÏ NINH,TÈNH QUA NG NAMÁ ÃÛ Í
Kyï hiãûu:
06-TECCO5-027
TECCO 5 TÊNH TOAÏN TRUÛ CÁÖU -T1
Kyï:
QUY TRÇNH - QUY PHAÛM TÊNH TOAÏN.
1. Tiãu chuáøn thiãút kãú cáöu 22 TCN 272 - 05
TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO.
1. Kãút cáúu BTCT theo ACI - 318
2. Thiãút kãú, thi cäng Cáöu âæåìng bäü theo tiãu chuáøn tiãn tiãún - Vuî Maûnh Laîng (NXB GTVT)
3. Mäú truû cáöu - Nguyãùn Minh Nghéa ( ÂH GTVT)
A. SÄÚ LIÃÛU CHUNG:
1. Chiãöu daìi nhëp 21.00 (m)
21.00 (m)
2. Hoaût taíi thiãút kãú
Taíi troüng xe thiãút kãú HL93 TCN 272 - 01
Säú laìn xe 2.00 (laìn)
Âoaìn ngæåìi 300.00 KG/m2
3. Khäø cáöu
Bãö räüng pháön xe chaûy 6.50 (m)
Bãö räüng pháön ngæåìi âi 0.00 (m)
Bãö räng daíi phán caïch 0.00 (m)
Bãö räng pháön âåî lan can 0.50 (m)
Khäø cáöu B = 7.50 (m)
4. Càõt ngang cáöu
Låïp BTN daìy 0.00 (m)
Låïp BTCT baín màût cáöu 0.12 (m)
Säú dáöm chuí n = 4.00 (m)
Khoaíng caïch giæîa 2 dáöm chuí 2.00 (m)
K/ c tæì tim dáöm biãn âãún meïp xaì muî
L = 0.75 (m)
5. Âàûc træng váût liãûu:
Bã täng
Cæåìng âäü chëu neïn (28 ngaìy) f 'c = 25.00 MPa
Dung troüng 24.50 KN/m3
Mä âun âaìn häöi Ec = 25333.26 MPa
Cæåìng âäü chëu keïo cuía BT khi uäún fr = 3.15 MPa
Theïp
Mä âun âaìn häöi Es = 200000 MPa
Giåïi haûn chaíy fy = 400.00 MPa
L
traïi
=
L
Phaíi
=
B
xe
=
B
ngæåìi
=
B
pc
=
B
lc
=
ï
BTN
=
ï
BTCT
=
L
d
=
=
Bảng tính trụ cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tính trụ cầu - Người đăng: ductt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Bảng tính trụ cầu 9 10 54