Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tóm tắt công thức Toán học phổ thông

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3918 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bảng tóm tắt công thức Toán học phổ thôngTrường PTTH Ngô Thời Nhiệm

TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3
 | BLOG kiến thức
cho mọi người

A. ĐẠI SỐ.
1. Tam thức bậc hai.

b

Giả sử f (x )  ax 2  bx  c  a  0;  ,   ;    ; S   
a


a  0
f (x )  0  x    
  0

x1  x 2  
  0
  x  x  af ( )  0


1
2

a  0
f (x )  0  x    
  0

af ( )  0
x1      x 2  
af (  )  0

 là nghiệm của f (x )  f ( )  0

af ( )  0
x1    x 2    
af (  )  0

x1    x 2  af ( )  0

af ( )  0
  x1    x 2  
af (  )  0


  0

  x1  x 2  af ( )  0
S
   0
2

  x1    x 2
x    x    f ( ).f (  )  0
 1
2



  0

af ( )  0

  x1  x 2    af (  )  0
S
   0
2
S
  0
2


  0

x1  x 2    af ( )  0
S
   0
2

2. Bất đẳng thức Cô si:
Với hai số a  0, b  0 thì

a b
 ab . Dấu ''  '' xảy ra  a  b
2

Giáo viên biên soạn: Trương Hoài Trung

DeThiThuDaiHoc.com

1

Bảng tóm tắt công thức Toán học phổ thôngTrường PTTH Ngô Thời Nhiệm

3. Phương trình – bất phương trình chứa trị tuyệt đối

A  B  A  B

A  B  A2  B 2

B  0
A B  
2
A  B
A  B  B  A  B

A  B
A B  
A  B

4. Phương trình – bất phương trình chứa căn
A  0  B  0 
A B 
A  B

A  0

A  B  B  0
A  B 2


B  0
A B  
2
A  B
A  0
A B 
A  B

B  0
B  0
A B  
 
2
A  0
A  B

B. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC THƯỜNG .
1. Định lý hàm số Cosin:
a 2  b 2  c 2  2bc cos A
b 2  a 2  c 2  2ac cos B
c 2  a 2  b 2  2ab cosC

2. Định lý hàm số Sin:
a
b
c


 2R
sin A sin B sinC

Giáo viên biên soạn: Trương Hoài Trung

DeThiThuDaiHoc.com

2

Bảng tóm tắt công thức Toán học phổ thôngTrường PTTH Ngô Thời Nhiệm

3. Công thức tính diện tích tam giac:
1
1
1
S  aha  bhb  chc
2
2
2

S

1
1
1
S  ab sinC  ac sin B  bc sin A
2
2
2

abc
4R

S  p  p  a  p  b  p  c 

S  p.r

C. HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ .
I.

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

Để giải một hệ phương trình đại số ta thường dùng phương pháp cộng hay phương pháp thế. Bên cạnh đó
ta còn có một số loại hệ phương trình đặc biệt.
II. MỘT SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT.
1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
a1x  b1y  c1
(*)
 Dạng: 
a 2x  b2y  c 2
 Cách giải: Công thức Crammer
a1 b1
c1 b1
a1 c1
Đặt D 
; Dx 
; Dy 
a 2 b2
c 2 b2
a 2 c2

Dx

x  D
- Nếu D  0 : hệ (*) có nghiệm duy ...
Bảng tóm tắt công thức Toán học phổ thông Trường PTTH Ngô Thời Nhiệm
Giáo viên biên so
ạn: Trương Hoài Trung
1
TÓM T
ẮT CÔNG THỨC TOÁN CẤP 3
A.Đ
ẠI SỐ.
1. Tam th
ức bậc hai.
Gi
ả sử
2
( ) 0; , ; ;
b
f x ax bx c a S
a
0
( ) 0
0
 
a
f x x
1 2
1 2
0
( ) 0
x x
x x af
0
( ) 0
0
 
a
f x x
1 2
( ) 0
( ) 0
af
x x
af
là nghi
ệm của
( )f x
( ) 0 f
1 2
( ) 0
( ) 0
af
x x
af
1 2
( ) 0
( ) 0
af
x x
af
1 2
0
( ) 0
0
2
x x af
S
1 2
1 2
( ). ( ) 0
x x
f f
x x
1 2
0
( ) 0
0
2
x x af
S
1 2
0
( ) 0
( ) 0
0
2
0
2
af
x x af
S
S
2. B
ất đẳng thức Cô si:
V
ới hai số
0, 0 a b
thì
2
a b
ab
. D
ấu
'' ''
x
ảy ra
a b
www.MATHVN.com
DeThiThuDaiHoc.com
http://toilaquantri.blogspot.com | BLOG kiến thức
cho mọi người
Bảng tóm tắt công thức Toán học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tóm tắt công thức Toán học phổ thông - Người đăng: Nguyễn Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bảng tóm tắt công thức Toán học phổ thông 9 10 854