Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra hệ số Ko, hệ số A,B,D trong nền móng

Được đăng lên bởi Mẫn Trương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 7145 lần   |   Lượt tải: 46 lần
B¶NG TRA HÖ Sè K Vµ HÖ Sè A, B, C
1- Tra b¶ng 2 chiÒu ®Ó t×m hÖ sè ko:
m=
ko=

4.615385
a/b=
0.125576581

10.76923

2- Tra b¶ng 1 chiÒu ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè A, B , D
g=
c=
f=

1.84 (T/m3)
0 (T/m2)
26 (®é)

m=zi/b Mãng trßn
0
0
1
0.2
0.949
0.4
0.756
0.6
0.547
0.8
0.39
1
0.285
1.2
0.214
1.4
0.165
1.6
0.13
1.8
0.106
2
0.087
3
0.04
4
0.025
5
0.017
7
0.008
10
0.004
100
0.001

1
1
0.96
0.8
0.606
0.449
0.334
0.257
0.201
0.16
0.13
0.108
0.051
0.029
0.019
0.01
0.005
0.001

A=
B=
D=

1.2
1
0.968
0.83
0.651
0.496
0.378
0.294
0.232
0.187
0.153
0.127
0.06
0.035
0.022
0.012
0.006
0.001

B¶ng 2:C¸c hÖ sè A,B,D ®Ó x¸c ®Þnh Rtc
f tc
A
B
D
1
2
3
0
0
1
3.14
2
0.03
1.12
3.32
4
0.06
1.25
3.51
6
0.1
1.39
3.71
8
0.14
1.55
3.93
10
0.18
1.73
4.17
12
0.23
1.94
4.42
14
0.29
2.17
4.69
16
0.36
2.43
5
18
0.43
2.72
5.31

0.84
4.37
6.9

1.4
1
0.972
0.848
0.682
0.532
0.414
0.325
0.26
0.21
0.173
0.145
0.07
0.04
0.026
0.014
0.007
0.001

1.6
1
0.974
0.859
0.703
0.558
0.441
0.352
0.284
0.232
0.192
0.161
0.078
0.046
0.03
0.016
0.008
0.001

Mãng ch÷ nhËt víi n=a/b
1.8
2
3
1
1
1
0.975
0.976
0.977
0.866
0.87
0.878
0.717
0.727
0.748
0.578
0.593
0.627
0.463
0.482
0.526
0.374
0.392
0.443
0.304
0.321
0.376
0.251
0.267
0.322
0.209
0.224
0.278
0.176
0.189
0.237
0.087
0.095
0.13
0.051
0.056
0.08
0.033
0.037
0.053
0.018
0.019
0.029
0.009
0.01
0.014
0.001
0.001
0.001

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45

0.51
0.61
0.72
0.84
0.98
1.15
1.34
1.55
1.81
2.11
2.46
2.87
3.37
3.66

3.06
3.44
3.87
4.37
4.93
5.59
6.35
7.26
8.25
9.44
10.84
12.5
14.48
15.64

5.66
6.04
6.45
6.9
7.4
7.95
8.55
9.21
9.98
10.8
11.73
12.77
13.96
14.64

Hướng dẫn:
Nhập giá trị cần tính vào ô màu
Kết quả ô màu

víi n=a/b
4
1
0.977
0.88
0.735
0.636
0.54
0.462
0.4
0.348
0.305
0.27
0.155
0.095
0.067
0.037
0.019
0.001

6
1
0.977
0.881
0.755
0.64
0.547
0.474
0.414
0.365
0.326
0.293
0.184
0.125
0.089
0.051
0.027
0.001

8
1
0.977
0.881
0.755
0.641
0.549
0.476
0.418
0.37
0.332
0.301
0.197
0.139
0.103
0.062
0.033
0.001

10
1
0.977
0.881
0.755
0.642
0.55
0.477
0.42
0.374
0.337
0.304
0.202
0.147
0.112
0.07
0.037
0.001

Mãng b¨ng
100
1
0.977
0.881
0.755
0.642
0.55
0.477
0.42
0.374
0.337
0.306
0.208
0.158
0.127
0.091
0.064
0.001

...
B¶NG TRA HÖ Sè K Vµ HÖ Sè A, B, C
1- Tra b¶ng 2 chiÒu ®Ó t×m hÖ sè ko:
m= 4.615385 a/b= 10.76923
ko= 0.125576581
2- Tra b¶ng 1 chiÒu ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè A, B , D
1.84 A= 0.84
c= 0 (T/m2) B= 4.37
26 (®é) D= 6.9
m=zi/b Mãng trßn
Mãng ch÷ nhËt víi n=a/b
0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 3
0 1 1 1 1 1 1 1 1
0.2 0.949 0.96 0.968 0.972 0.974 0.975 0.976 0.977
0.4 0.756 0.8 0.83 0.848 0.859 0.866 0.87 0.878
0.6 0.547 0.606 0.651 0.682 0.703 0.717 0.727 0.748
0.8 0.39 0.449 0.496 0.532 0.558 0.578 0.593 0.627
1 0.285 0.334 0.378 0.414 0.441 0.463 0.482 0.526
1.2 0.214 0.257 0.294 0.325 0.352 0.374 0.392 0.443
1.4 0.165 0.201 0.232 0.26 0.284 0.304 0.321 0.376
1.6 0.13 0.16 0.187 0.21 0.232 0.251 0.267 0.322
1.8 0.106 0.13 0.153 0.173 0.192 0.209 0.224 0.278
2 0.087 0.108 0.127 0.145 0.161 0.176 0.189 0.237
3 0.04 0.051 0.06 0.07 0.078 0.087 0.095 0.13
4 0.025 0.029 0.035 0.04 0.046 0.051 0.056 0.08
5 0.017 0.019 0.022 0.026 0.03 0.033 0.037 0.053
7 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019 0.029
10 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.014
100 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
A B D
1 2 3
0 0 1 3.14
2 0.03 1.12 3.32
4 0.06 1.25 3.51
6 0.1 1.39 3.71
8 0.14 1.55 3.93
10 0.18 1.73 4.17
12 0.23 1.94 4.42
14 0.29 2.17 4.69
16 0.36 2.43 5
18 0.43 2.72 5.31
g=
(T/m
3
)
f=
B¶ng 2:C¸c hÖ sè A,B,D ®Ó x¸c ®Þnh R
tc
f
tc
Bảng tra hệ số Ko, hệ số A,B,D trong nền móng - Trang 2
Bảng tra hệ số Ko, hệ số A,B,D trong nền móng - Người đăng: Mẫn Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng tra hệ số Ko, hệ số A,B,D trong nền móng 9 10 172