Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra môn nhiệt kỹ thuật

Được đăng lên bởi nguyen-duc-phuong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2906 lần   |   Lượt tải: 9 lần
http://www.ebook.edu.vn
trêng ®¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi 121 bµi tËp kü thuËt nhiÖt
B¶ng 1: NhiÖt dung riªng h»ng
kcal/kmol®é kcal/kmol®é
KhÝ
C
μ
v
C
μ
p
C
μ
v
C
μ
p
Mét nguyªn tö 3 5 12,6 20,9
Hai nguyªn tö 5 7 20,9 29,3
Ba vµ nhiÒu nguyªn tö 7 9 29,3 37,7
B¶ng 2: NhiÖt dung riªng trung tr×nh phô thuéc vµo nhiÖt ®é
(trong kho¶ng 0
o
C ÷ 1500
o
C)
KhÝ NhiÖt dung riªng khèi lîng
kcal/kg
0
C
NhiÖt dung riªng thÓ tÝch
kcal/m
3
tc
0
C
O2
C
ptb
= 0,2198 + 0,00002544.t
C
vtb
= 0,1577+ 0,00002544.t
C’
ptb
= 0,3238 + 0,0003766.t
C’
vtb
= 0,2252 + 0,000603766.t
N2
C
ptb
= 0,2446+ 0,00002115.t
C
vtb
= 0,1737 + 0,00002115.t
C’
ptb
= 0,3057 + 0,0002643.t
C’
vtb
= 0,2171 + 0,0002643.t
Kh«ng khÝ
H
2
O
C
ptb
= 0,2378 + 0,00002221.t
C
vtb
= 0,1693 + 0,00002221.t
C
ptb
= 0,4379 + 0,0000713.t
C
vtb
= 0,3276 + 0,0000713.t
C’
ptb
= 0,3073 + 0,00002869.t
C’
vtb
= 0,2187+ 0,00002869.t
C’
ptb
= 0,3519+ 0,00005967.t
C’
vtb
= 0,2633+ 0,00005967.t
CO2 C
ptb
= 0,2067 + 0,00005836.t
C
vtb
= 0,1616 + 0,00005836.t
C’
ptb
= 0,4058+ 0,00001146.t
C’
vtb
= 0,3172+ 0,00001146.t
KhÝ NhiÖt dung riªng khèi lîng
kJ/kg
0
C
NhiÖt dung riªng thÓ tÝch
kJ/m
3
tc
0
C
O2
C
ptb
= 0,9203 + 0,00001065.t
C
vtb
= 0,6603 + 0,00001065.t
C’
ptb
= 1,3138 + 0,0001577.t
C’
vtb
= 0,9429 + 0,0001577.t
N2
C
ptb
= 1024 + 0,00008855.t
C
vtb
= 0,7272 + 0,00008855.t
C’
ptb
= 1,2799 + 0,0001107.t
C’
vtb
= 0,9089 + 0,0001107.t
Kh«ng khÝ
H
2
O
C
ptb
= 0,9956 + 0,00009299.t
C
vtb
= 0,7088 + 0,00009299.t
C
ptb
= 1,833 + 0,0003111.t
C
vtb
= 1,3716 + 0,0003111.t
C’
ptb
= 1,2866 + 0,0001201.t
C’
vtb
= 0,9757 + 0,0001201.t
C’
ptb
= 1.4733 + 0,0002498.t
C’
vtb
= 1.1024 + 0,0002498.t
CO2 C
ptb
= 0,8654 + 0,00002443.t
C
vtb
= 0,0764 + 0,00002443.t
C’
ptb
= 1.1690 + 0,0004798.t
C’
vtb
= 1.3281 + 0,0004798.t
Bảng tra môn nhiệt kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra môn nhiệt kỹ thuật - Người đăng: nguyen-duc-phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bảng tra môn nhiệt kỹ thuật 9 10 201