Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi Thịnh Quốc Trần
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
…………oOo…………

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
XÁC SUẤT THỐNG KÊ

GVHD: Nguyễn Bá Thi
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh
MSSV: 51001955
Lớp: A09
Nhóm: 3

Thành phố Hồ Chí Minh, 05/2013

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3

2

Mục lục
Mục lục........................................................................................................................................................2
Câu 1............................................................................................................................................................3
Câu 2............................................................................................................................................................4
Câu 3............................................................................................................................................................6
Câu 4..........................................................................................................................................................13

Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3

Câu 1.
Một xí nghiệp may sản xuất áo khoác với 4 màu: đỏ, xanh, vàng và tím than. Số khách hàng nam và nữ
mua áo khoác với các màu được ghi trong bảng sau:
Nữ
Nam

Đỏ
62
125

Xanh
34
223

Vàng
71
52

Tím than
42
54

Với mức ý nghĩa 1%

hãy so sánh tỉ lệ khách hàng nam và nữ ưa chuộng các màu sắc nói trên.

Bài giải:
Dạng bài: bài toán kiểm định giả thiết tỷ lệ.
Giả thiết H0: Tỷ lệ khách hàng ưa chuộng các màu sắc nói trên là như nhau trong 2 nhóm.
Thực hiện bài toán bằng Excel:
1. Nhập dữ liệu vào bảng tính:

2. Tính các tổng số:
 Tổng hàng: chọn ô F2 và nhập biểu thức = SUM(B2:E2)
 Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ ô F2->F3
 Tổng cột: chọn ô B4 và nhập biểu thức =SUM(B2:B3)
 Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ ô B4->E4
 Tổng cộng: chọn ô F4 và nhập biểu thức = SUM(B4:E4)

3. Tính các tần số lý thuyết:
 Nữ thích màu đỏ: chọn ô B7 và nhập biểu thức = B4*F2/F4.
 Nữ thích màu xanh: chọn ô C7 và nhập biểu thức = C4*F2/F4.
 Nữ thích màu vàng: chọn ô D7 và nhập biểu thức = D4*F2/F4.
 Nữ thích màu tím than: chọn ô E7 và nhập biểu thức = E4*F2/F4.
 Nam thích màu đỏ: chọn ô B8 và nhập biểu thức =B4*F3/F4.
 Nam thích màu xanh: chọn ô C8 và nhập biểu thức =C4*F3/F4.
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh

3

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM 3
 Nam thích màu vàng: chọn ô D8 và nhập biểu thức =D4*F3/F4.
 Nam thích màu tím than: ch...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
…………oOo…………
O O BÀI TẬP LỚN
C SUT THỐNG KÊ




 !"
Thành phố Hồ Chí Minh, 05/2013
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Người đăng: Thịnh Quốc Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 9 10 448