Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bài tập lớn xstk nhóm 6

Được đăng lên bởi pqk12279
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4604 lần   |   Lượt tải: 55 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ
NHÓM 6

GVGD: Nguyễn Bá Thi





HỌ VÀ TÊN:
LỚP:
MÃ SỐ SINH VIÊN:
NHÓM: 6

Báo cáo xác suất thống kê
Câu 1:
Bảng sau đây cho ta phân bố thu nhập của 2 nhóm tuổi: Nhóm từ 40 – 50 tuổi và
nhóm từ 50 – 60 tuổi trong số các công nhân lành nghề ở Thụy Điển năm 1930.
Nhóm
Thu nhập
0–1
1–2
2–3
3–4
4–6
>=6
tuổi
40 – 50
71
430
1072
1609
1178
158
50 – 60
54
324
894
1202
903
112
Có sự khác nhau về tỷ lệ thu nhập giữa 2 nhóm tuổi này trong số cá công nhân lành
nghề hay không? Mức ý nghĩa α = 5%.
Bài làm
Bài toán dạng kiểm định so sánh hai tỷ lệ.
Cơ sở lý thuyết
Giả thiết:
1.

H 0 : P1 =P 1,0 , P2=P2,0 , … , Pk , 0 ⟺ “Các cặp Pi và Pi ,0
H 1 : “Ít nhất có một cặp Pi và Pi ,0 khác nhau”.

Giá trị thống kê
2
k
( O i− Ei )
2
χ =∑
i=1

[

Ei

giống nhau”

]

Oi – các tần số thực nghiệm (observed frequency)
Ei – các tần số lý thuyết (expected frequency).

Biện luận
Nếu χ 2 > χ 2α ⇒ bác bỏ giả thiết H 0 (DF=k−1)
Trong chương trình MS-EXCEL có hàm số CHITEST có thể tính:
- Giá trị χ 2 theo biểu thức:
2
r
c
( Oij −Eij )
2
χ =∑ ∑
i=1 j=1

Eij

– tần số thực nghiệm của ô thuộc hàng i và cột j;
Eij – tần số lý thuyết của ô thuộc hàng i với cột j;
r – số hàng; c – số cột.
- Xác suất P(X > χ 2) với bậc tự do DF = (r – 1)(c – 1) ; trong đó, r là số hàng và c
là số cột trong bảng ngẫu nhiên (contingency table).
Nếu P ( X > χ 2 ) > α ⇒ chấp nhận giả thiết H 0 và ngược lại.
Oij

GVHD:Nguyễn Bá Thi.

Page 2

Báo cáo xác suất thống kê
Áp dụng MS – EXCEL
Nhập dữ liệu vào bảng tính
2.

Tính các tổng số
Tổng hàng (Row totals): chọn ô H12 và nhập vào biểu thức =SUM(B12:G12)
Dùng con trỏ để kéo nút tự điền từ ô H12 đến ô H13
Tổng cột (Column totals): chọn ô B14 và nhập vào biểu thức =SUM(B12:B13)
Dùng con trỏ để kéo nút tự điền từ ô B14 đến ô G14
Tổng cộng (Grand total): chọn ô H14 và nhập vào biểu thức =SUM(H12:H13)

Tính các tần số lý thuyết
Tần số lý thuyết = (tổng hàng * tổng cột) / tổng cộng
Nhóm tuổi 40-50 có mức thu nhập 0-1: chọn ô B17 và nhập vào biểu thức
=H12*B14/H14
Thực hiện tương tự ở các ô kế tiếp ta được bảng các tần số lý thuyêt

GVHD:Nguyễn Bá Thi.

Page 3

Báo cáo xác suất thống kê

Áp dụng hàm số “CHITEST”
Tính xác suất P(X > χ 2) bằng cách chọn ô B19 và nhập biểu thức
=CHITEST(B12:G13,B17:G18) như hình vẽ.

GVHD:Nguyễn Bá Thi.

Page 4

Báo cáo xác suất thống kê

Kết quả: P ( X > χ 2 ) =0,17>α =0,05 … . -> chấp nhận giả thiết H 0 .
Vậy tỉ lệ thu nhập giữa 2 nhóm tuổi này ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ
NHÓM 6
GVGD: Nguyễn Bá Thi
HỌ VÀ TÊN:
LỚP:
MÃ SỐ SINH VIÊN:
NHÓM: 6
Báo cáo bài tập lớn xstk nhóm 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo bài tập lớn xstk nhóm 6 - Người đăng: pqk12279
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo bài tập lớn xstk nhóm 6 9 10 110