Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo các quá trinhg thiết bị cơ học Mạch Lưu Chất

Được đăng lên bởi Nguyên Bình
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 1: MẠCH LƯU CHẤT – C6 MH11
1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
- Tìm hiểu về các dạng tổn thất áp suất xảy ra trong ống dẫn khi dòng chất lỏng không nén
-

-

được chảy qua các ống, các loại khớp nối, van hay các thiết bị đo dung trong mạng ống.
Xác định mối quan hệ giữa tổn thất áp suất theo tổn thất ma sát và vận tốc của nước chảy
bên trong ống trơn và so sánh với tổn thất áp suất được xác định bằng phương pháp tính
tổn thất ma sát trong ống.
Xác định các tổn thất cục bộ trong hệ thống đường ống của mô hình thí nghiệm.
Xác định mối quan hệ giữa hệ số ma sát và chuẩn ống Reynolds đối với nước chảy trong
ống nhám.
Xác định trở lực cục bộ.
Đo lưu lượng bằng phương pháp chênh áp biến thiên.
Ứng dụng việc đo độ chênh áp trong việc đo lưu lượng và vận tốc của nước trong ống
dẫn.

2. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
A. Xác định tổn thất ma sát của chất lỏng với thành ống

Thể tích
(lít)

Thời gian
(s)

Tổn thất áp suất (thực tế)
(cmH2O)

1

4

60

33,5

2

5

60

0,5

6

60

24

4

7

60

33

5

8

60

35

5

60

1,0

2

6

60

2,0

3

7

60

2,5

4

8

60

3,5

STT

3

1

Ống khảo
sát

ống 17

ống 21

5

9

60

-1,5

1

8

60

-0,9

9

60

-1,2

3

10

60

-1,1

4

11

60

1,5

5

12

60

2,1

1

5

60

1,5

2

6

60

2,3

7

60

2,0

4

8

60

2,7

5

9

60

3,7

2

ống 27

ống nhám
27

3

Ngày TN: 24/3/2015

Xác nhận:

B. Xác định trợ lực cục bộ

STT

Thể tích
(lít)

Thời gian
(s)

Tổn thất áp suất (thực tế)
(mH2O)

1

7

60

0.5

2

8

60

0.5

9

60

0.6

4

10

60

0,8

5

11

60

1.0

3

Vị trí khảo
sát

Van 14

Ngày TN:24/3/2015

Xác nhận:

C. Xác định lưu lượng dòng chảy qua ống bằng màng chắn,Ventury và ống Pitot

STT

Thể tích
(lít)

Tổn thất áp suất (mH2O)

Thời gian
(s)

Màng chắn

Ventury

Pitot

1

4,0

60

1,0

-1,2

-0,5

2

5,0

60

2,0

2,0

0,8

3

6,0

60

-2,0

-2,5

1,0

4

7,0

60

-3,0

-3,3

-1,0

5

8,0

60

-4,0

-4,0

1,5

Ngày TN: 24/3/2015

Xác nhận:

3. XỬ LÝ SỐ LIỆU
 Các công thức tính toán:
 Tính lưu lượng:

Q

thực=Qtb =

-

Lưu lượng thể tích thực:

-

Lưu lượng tính toán theo công thức:
¿
Với K

K m=
 Màng chắn:

Q=C . K . √ ∆ P

π √ 2× 0,022

√

μ √ 2× 0,02

√

d 4
)
D

( )

4 × 1000 ×(1−

2
4

0,02
( 0,024
))

=1,95× 10−5

4 × 1000×(1−
K v=

 Ventury:

V
t tb

π √ 2 ×0,022

√

4

)
( 0,014
0,024 )

4 × 1000×(1−

=7,32×10−6

ω=

 Tính vận tốc dòng chảy:

ℜ=

 Tính số Reynolds:

( )

ρ.u.d u.d
=
μ
v

m2
μ =0,8007
s
). (tra sổ tay bảng 6, trang 14 ở nhiệt độ
−3
×10 ¿

μ là hệ số nhớt động lực học,

Với

4Q m
π d2 s

30 ℃ )
 ...

1. 
 !"#$
%&'()!*)+,-%.
/%-(012345&*
,673*%&'%-,8&79
.
/%-:,;0%&<5#90.
/%-(0103=>2!%*&*
.
/%-?!@:,;.
A!&!&',8&76,+6.
B:0%%;60%!&!&'345&*
.
2. 
A. Xác định tổn thất ma sát của chất lỏng với thành ống
C
D

9
E!9F
<
EF
E@+F
EG
H
IF
J
JK
L MN OO)P
H P MN N)P
O M MN HL
L K MN OO
P Q MN OP
J
HJ
P MN J)N
H M MN H)N
O K MN H)P
L Q MN O)P
Báo cáo các quá trinhg thiết bị cơ học Mạch Lưu Chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo các quá trinhg thiết bị cơ học Mạch Lưu Chất - Người đăng: Nguyên Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Báo cáo các quá trinhg thiết bị cơ học Mạch Lưu Chất 9 10 507