Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đa dạng sinh vật

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu:
-VN có hơn 360 loài thực vật và 350 loài động vật
được đưa vào sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Vì
vậy, việc tìm kiếm các biện pháp bảo vệ chúng là hết
sức cần thiết và cấp bách.
-Việt Nam hiện được xếp vào nhóm 15 nước hàng đầu
thế giới về số loài thú, nhóm 20 nước hàng đầu về số
loài chim, nhóm 30 nước hàng đầu về số loài thực vật
và lưỡng cư bị đe dọa tuyệt chủng.
-Luật ĐDSH đã được Quốc hội Khóa XII thông qua
ngày 13 tháng 11 năm 2008 tại kỳ họp thứ 4
-Hiện cả nước đã thành lập 126 khu bảo tồn thiên
nhiên với tổng diện tích lên tới 2,5 triệu ha, chiếm
7,6% diện tích tự nhiên và hầu hết tập trung trên đất
liền

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu:
• Để triển khai thực hiện tốt Luật ĐDSH (có hiệu lực
từ ngày 01/07/2009) với yêu cầu: “Mỗi loài ưu tiên
được bảo vệ, bảo tồn thông qua 1 chương trình
bảo tồn riêng”
• Để có cơ sở khoa học trong việc quản lý tài
nguyên thiên nhiên và đề xuất biện pháp bảo tồn
đa dạng sinh học trong tương lai.
• Trong phạm vi giới hạn của báo cáo này là tác giả
giới thiệu cách tiếp cận phương pháp Điều tra
nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực
vật thân gỗ ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông
tỉnh Bình Thuận.

Phần II: TỔNG QUAN
2.1 Trên Thế giới:
• Thuật ngữ ĐDSH xuất hiện từ giữa những năm
1980, nhằm nhấn mạnh sự cần thiết trong các hoạt
động nghiên cứu về tính đa dạng và phong phú của
sự sống trên trái đất.
• Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học là
một hoạt động hết sức cần thiết nhằm tạo nên cơ sở
dữ liệu cho các giải pháp bảo tồn, hoạch định chính
sách và kế hoạch phát triển sử dụng bền vững tài
nguyên.
• Khái niệm đánh giá đa dạng sinh học có thể hiểu với
2 hoạt động khác nhau, nhưng có liên quan quyết
định lẫn nhau:

2.1 Trên Thế giới:
• Thứ nhất: là phân tích định lượng các chỉ số đa
dạng sinh học (biodiversity measurement) (IVIImportance Value Index; H- Shannon - Weiner’s
Index, Cd- Simpson’s index, vv...)
• Thứ hai: là đánh giá giá trị của tài nguyên đa dạng
sinh học (biodiversity valueing) bao gồm giá trị sử
dụng trực tiếp, gián tiếp và giá trị không sử dụng,
giá trị địa phương và toàn cầu (Vermeulen và
Izabella, 2002).
• Trong phạm vi giới hạn của báo cáo chuyên đề
chúng tôi chỉ xin được đề cập đến một số phương
pháp định lượng trong đa dạng sinh học sau đây:

2.1.1 Nghiên cứu đánh giá thảm thực vật:
• Hầu hết các nghiên cứu phân tích đánh giá thảm
thực vật đều áp dụng phương pháp Quadrat.
• Quadrat là một ô mẫu hay một đơn vị lấy mẫu c...
Ph n I: Đ T V N Đ
1. Tính c p thi t c a v n đ nghn c u: ế
-
VN có h n 360 loài th c v t và 350 loài đ ng v t ơ
đ c đ a vào sách đ c a Vi t Nam và th gi iượ ư ế . Vì
v y, vi c tìm ki m các bi n pháp b o v chúng là h t ế ế
s c c n thi t và c p bách ế .
-
Vi t Nam hi n đ c x p vào nhóm 15 n c hàng đ u ượ ế ướ
th gi i v s loài thú, nhóm 20 n c hàng đ u v s ế ướ
loài chim, nhóm 30 n c hàng đ u v s loài th c v t ướ
và l ng c b đe d a tuy t ch ng.ưỡ ư
-
Lu t ĐDSH đã đ c Qu c h i Khóa XII thông qua ượ
ngày 13 tháng 11 năm 2008 t i kỳ h p th 4
-
Hi n c n c đã thành l p 126 khu b o t n thiên ướ
nhiên v i t ng di n tích lên t i 2,5 tri u ha, chi m ế
7,6% di n tích t nhiên và h u h t t p trung trên đ t ế
li n
Báo cáo đa dạng sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đa dạng sinh vật - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo đa dạng sinh vật 9 10 680