Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Được đăng lên bởi Nguyen Bao Nguyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tháng 3 - 2011

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÙNG
DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ
4.1.Phạm vi đánh giá
4.1.1 Cách tiếp cận
Mục tiêu chính của báo cáo là đáp ứng được các yêu cầu của WB. Như đã trình bày ở chương 1,
WB yêu cầu chuẩn bị báo cáo môi trường vùng, bao gồm đánh giá tác động xã hội, các khung an
toàn khác nhau được áp dụng trong toàn bộ các tiểu dự án bao gồm khung chính sách, khung
chính sách tái định cư, khung chính sách dân tộc thiểu số, kế hoạch quản lý môi trường và xã
hội, các code hoạt động môi trường, và quản lý dịch hại tổng hợp. Kết nối các khung trên là yêu
cầu biên soạn các kế hoạch hành động tái định cư, kê hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch
quản lý môi trường cho chu trình đầu tiên của các tiểu dự án. Trong nội dung này REA tập trung
vào tổng quan môi trường lưu vực sông Mekong và 5 vùng dự án (BVN, OMXN, QLPH, DNR,
và Cà Mau)cho hợp phần B tiểu dự án trong đó đánh giá tác động bao gồm toàn bộ các hoạt động
đã biết trước khi tiến hành dự án (hợp phần A, B, C, và D), làm nên các tài liệu chính của báo cáo
EIA vùng BVN, OMXN, DNR. Đánh giá tác động của các tiểu dự án cấp nước được các tỉnh
cung cấp các dữ liệu ban đầu.. Kết quả từ các đánh giá này được sử dụng để phát triển ESNF,
ECOP, và PMP như là một tài liệu độc lập của mục đích và hoạt động chính được tóm tắt trong
chương 5.
4.1.2 Tiểu dự án
Đề xuất của dự án sẽ bao gồm các tiểu dự án sau: (a)đào đắp và nạo vét định kỳ kênh cấp 1và 2,
(b) xây cống trên kênh cấp 2, (c) xây dựng đường và cầu nông thôn, và (d) nâng cấp và xây mới
trạm cấp nước nông thôn. Các tiểu dự án (a), (b), và (c) được thực hiện ở 5 vùng dự án (BVN,
OMXN, QLPH, DNR, và Cà Mau), tổng quan về môi trường tại các vùng này được nói ở chương
3. Năm tiểu dự án trên được đề xuất thực hiện ở chu trình đầu tiên., cá tiểu dự án còn lại được bổ
xung thực hiện vào chu trình hai và ba. Phạm vi công việc từ nạo vét/ đào đắp định kỳ và xây mới
các cống cấp 2 đến xây dựng các cầu nông thôn. Tiểu dự án cấp nước sẽ được trình bày trong
tổng quan môi trường cảu 6 tỉnh miền tây và thành phố Cần Thơ (trong phụ lục 2). Công việc
thường xuyên là từ nâng cấp các trạm cấp nước nhỏ đến xây dựng hệ thống cấp nước mới (công
suất 40-50 m3/h).
Chương đánh giá này sẽ chỉ ra các tác động mạnh của toàn bộ dự án đến môi trường chung và
vùng hưởng lợi trong suốt quá trình dự án thực hiện. Đánh giá tác động của tiểu dự án hợp phần...
Tháng 3 - 2011
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÙNG
DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ
4.1.Phạm vi đánh giá
4.1.1 Cách tiếp cận
Mục tiêu chính của báo cáo đáp ứng được các yêu cầu của WB. Nđã trình bày chương 1,
WB yêu cầu chuẩn bị báo cáo môi trường vùng, bao gồm đánh giá tác động xã hội, các khung an
toàn khác nhau được áp dụng trong toàn bộ các tiểu dự án bao gồm khung chính sách, khung
chính ch tái định cư, khung chính sách dân tộc thiểu số, kế hoạch quản môi trường
hội, các code hoạt động môi trường, quản dịch hại tổng hợp. Kết nối các khung trên yêu
cầu biên soạn các kế hoạch hành động tái định cư, hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch
quản lý môi trường cho chu trình đầu tiên của các tiểu dự án. Trong nội dung này REA tập trung
vào tổng quan môi trường lưu vực sông Mekong 5 vùng dự án (BVN, OMXN, QLPH, DNR,
và Cà Mau)cho hợp phần B tiểu dự án trong đó đánh giá tác động bao gồm toàn bộ các hoạt động
đã biết trước khi tiến hành dự án (hợp phần A, B, C, và D), làm nên các tài liệu chính của báo cáo
EIA vùng BVN, OMXN, DNR. Đánh giá tác động của c tiểu dự án cấp nước được các tỉnh
cung cấp các dữ liệu ban đầu.. Kết quả từ c đánh giá này được sử dụng để phát triển ESNF,
ECOP, PMP n một tài liệu độc lập của mục đích hoạt động chính được tóm tắt trong
chương 5.
4.1.2 Tiểu dự án
Đề xuất của dự án sẽ bao gồm các tiểu dự án sau: (a)đào đắp nạo vét định kỳ kênh cấp 1và 2,
(b) xây cống trên kênh cấp 2, (c) xây dựng đường cầu nông thôn, (d) nâng cấp xây mới
trạm cấp nước nông thôn. Các tiểu dự án (a), (b), (c) được thực hiện 5 vùng dự án (BVN,
OMXN, QLPH, DNR, và Cà Mau), tổng quan về môi trường tại các vùng này được nói ở chương
3. Năm tiểu dự án trên được đề xuất thực hiện ở chu trình đầu tiên., cá tiểu dự án còn lại được bổ
xung thực hiện vào chu trình hai và ba. Phạm vi công việc từ nạo vét/ đào đắp định kỳ và xây mới
các cống cấp 2 đến xây dựng các cầu nông thôn. Tiểu dự án cấp nước sẽ được trình bày trong
tổng quan môi trường cảu 6 tỉnh miền tây thành phố Cần Thơ (trong phụ lục 2). Công việc
thường xuyên từ nâng cấp các trạm cấp nước nhỏ đến xây dựng hệ thống cấp nước mới (công
suất 40-50 m
3
/h).
Chương đánh giá này sẽ chỉ ra các tác động mạnh của toàn bộ dự án đến môi trường chung
vùng hưởng lợi trong suốt quá trình dự án thực hiện. Đánh giá tác động của tiểu dự án hợp phần 2
được kết hợp với nội dung chính của báo cáo EIA tiểu dự án BVN, OMXN DNR (phần 4.1.2
dưói đây). Toàn bộ c động của dự án được nêu mục 4.2 trong đó các tác động tiêu cự của
phần 2 tiểu dự án được đưa ở mục 4.3 và phần 3 tiểu dự án được đưa ở mục 4.4.
4.1.3. Qui định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Việt Nam
Chương 4: Đánh giá tác động
Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường - IWE
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Người đăng: Nguyen Bao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÙNG DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 9 10 850