Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỈM SƠN

Được đăng lên bởi Thảo Bánh
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn
NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VIỆT NAM
TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
THỊ XÃ BỈM SƠN – TỈNH THANH HÓA

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Bản cuối)

VINACONSULT., JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX
Nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân Hà Nội
Điện thoại: (04)35.540.889; (04)22.409.629; Fax: (04)35.540.600
Web: 

HÀ NỘI, NĂM 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn
NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VIỆT NAM
TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
THỊ XÃ BỈM SƠN – TỈNH THANH HÓA

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Bản cuối)

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX

Dự án cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam
TIỂU DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THỊ XÃ BỈM SƠN – THANH HÓA

MỤC LỤC
MỤC LỤC .............................................................................................................................................................. 3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ............................................................................................................................... 5
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.......................................................................................................................... 5
CÁC TỪ VIẾT TẮT.............................................................................................................................................. 6
1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN .......................................................................................................... 7
1.1.
Mục đích của báo cáo ............................................................................................................................... 7
1.2.
Tóm tắt quá trình thực hiện báo cáo EIA .............................................................................................. 7
1.2.1.
Mô tả chung về dự án ........................................................................................................................ 7
1.2.2.
Thực hiện Dự án ................................................................................................................................ 8
Đánh giá tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu của dự án........................
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
y ban nhân dân tnh Thanh Hóa
y ban nhân dân th xã Bỉm Sơn
NGÂN HÀNG TH GII
D ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VIT NAM
TI
U D ÁN XÂY DNG VÀ CI TO H THỐNG THOÁT NƯỚC
TH
XÃ BỈM SƠN – TNH THANH HÓA
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Bn cui)
VINACONSULT., JSC
CÔNG TY C PHẦN TƯ VẤN XÂY DNG VINACONEX
Nhà D9, đường Khut Duy Tiến, Qun Thanh Xuân Hà Ni
Điện thoi: (04)35.540.889; (04)22.409.629; Fax: (04)35.540.600
Web: www.vinaconsult.vn.
HÀ NỘI, NĂM 2010
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỈM SƠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỈM SƠN - Người đăng: Thảo Bánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỈM SƠN 9 10 662