Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng nhà máy sản xuất phân bón

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1802 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY CP PHÂN BÓN


CÔNG TY CP PHÂN BÓN


BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
của Dự án
MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN

Tháng 9 năm 2013

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
của Dự án
MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN

CÔNG TY CP PHÂN BÓN

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

Tổng giám đốc
NGUYỄN VĂN MAI

Tháng 9 năm 2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng thực: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự
án “Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón” tại tỉnh…Công ty CP phân bón làm chủ đầu tư
được phê duyệt bởi Quyết định số …….……………………… ngày….…/…..../2013 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hà Nội, ngày ..…. tháng …… năm 2013

MỤC LỤC

1

MỤC LỤC BẢNG

MỤC LỤC HÌNH

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
BOD5

Nhu cầu ôxy sinh hóa sau 5 ngày đo ở 20oC

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

BVMT

Bảo vệ môi trường

CB-CNV

Cán bộ - Công nhân viên

KCN

Khu công nghiệp

COD

Nhu cầu ôxy hóa học

CTNH

Chất thải nguy hại

CTR

Chất thải rắn

CTRSH

Chất thải rắn sinh hoạt

ĐTM

Đánh giá tác động môi trường

GTVT

Giao thông vận tải

KT - XH

Kinh tế - Xã hội

NĐ – CP

Nghị định Chính phủ

NTSH

Nước thải sinh hoạt

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam
2

QĐ-BYT

Quyết định - Bộ Y tế

QLNN

Quản lý nhà nước

SS

Chất rắn lơ lửng (Suspended Solid)

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVSLĐ

Tiêu chuẩn Vệ sinh - lao động

TSS

Tổng hàm lượng cặn lơ lửng (Total Suspended Solid)

UBMTTQ

Uỷ ban mặt trận tổ quốc

UBND

Uỷ ban nhân dân

VOC

Hợp chất hữu cơ bay hơi (Volatile organic compound)

3

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
I.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN
˗ Tên dự án: Dự án “Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón”.
˗ Địa điểm thực hiện dự án:
˗ Nội dung dự án: Lắp đặt thiết bị, máy móc cho dây chuyền sản xuất mới
trên mặt bằng nhà xưởng hiện hữu thuê của Tổng kho .... Không tiến hành xây dựng
hay sữa chữa lại.
˗ Chủ đầu tư: ....
Dự án thực hiện tại nhà xưởng hiện hữu, với cơ sở vật chất khá hoàn chỉnh, chủ dự

án chỉ tiến hành lắp đặt thiết bị, máy móc cho dây chuyền sản xuất mới. Các hoạt động
này diễn ra trong thời gian ngắn nên chỉ gây ra những tác động nhỏ đến môi trường
không khí (như ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn), gia tăng lượng rác thải, nước thải, tăng
mật độ giao thông, tai nạn lao động, v.v.
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mật độ giao thông làm phát sinh bụi,
tiếng ồn, khí thải; tập trung công nhân làm gia tăng rác thải và nước thải, ngoài ra quá
trình sản xuất cũng gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, nư...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng nhà máy sản xuất phân bón - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng nhà máy sản xuất phân bón 9 10 689