Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường “ Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Khe Mưa, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1727 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Báo cáo đánh giá tác động môi trường “ Dự án đầu tư khai thác và chế biến
đá xây dựng tại mỏ đá Khe Mưa, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An”

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
I. Thông tin chung
1.1. Tên dự án, chủ dự án và địa chỉ liên hệ
- Tên dự án: Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Khe Mưa,
xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Chủ đầu tư: TRẠI 6 - TỔNG CỤC VIII - BỘ CÔNG AN
- Đại diện: Nguyễn Viết Hoàn - Đại tá Giám thị Trại giam số 6
- Địa chỉ liên lạc: Xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0383.937.150
1.2. Địa điểm thực hiện Dự án
Khu vực khai thác nằm về phía Tây Bắc thị trấn Nam Đàn và cách thị trấn
khoảng 10km, cách đường tỉnh lộ 15 khoảng 1 - 2km về phía Đông Bắc, thuộc khu
vực Khe Mưa, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Diện tích thăm dò
2,5ha được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ như sau:
Bảng 1. Vị trí địa lý khu vực dự án
TT

Tên
Điểm
M1
M2
M3
M4

Toạ độ

X(m)
Y(m)
1
2076 180.85
576 067.80
2
2076 173.63
576 183.71
3
2076 077.19
576 195.90
4
2075 957.01
576 230.17
(Nguồn: Thiết kế cơ sở dự án)
II. Quy mô sản xuất, kinh doanh
2.1. Quy mô dự án
Mỏ đá xây dựng Khe Mưa, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn được đầu tư trên
tổng diện tích sử dụng là 4,82ha. Trong đó:
- Diện tích khai trường: 2,5ha
- Diện tích sân công nghiệp: 14.000m2
- Diện tích hồ lắng: 2.300m2
- Diện tích bãi thải: 2.600m2
- Diện tích nhà điều hành: 4.300m2
- Loại dự án: Đây là dự án nâng cấp mở rộng công suất
- Đầu tư xây dựng thêm một số công trình, một số máy móc thiết bị được tái sử
dụng phục vụ dự án.
Bảng 2. Thiết bị đầu tư chủ yếu
TT

Danh mục đầu tư

01

Ôtô ben

Mã hiệu, kiểu dáng, Tình trạng Đơn vị Số lượng
xuất xư
Huyndai
Cu
cái
1

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần An Lộc
Địa chỉ:
Khối 15 - P.Hà Huy Tập - TP.Vinh - Nghệ An

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường “ Dự án đầu tư khai thác và chế biến
đá xây dựng tại mỏ đá Khe Mưa, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An”
02

Máy khoan BMK 5

TQ

Cu

cái

1

03

Máy khoan tay

YL -18

Cu

bộ

2

04

Máy xúc

HITACHI

Cu

cái

1

05

Máy xúc lật

HITACHI

Cu

cái

1

06

Máy nghiền sàng

Hoà Phát

Mới

bộ

1

07

Trạm biến áp + đường điện

VN

Cu

bộ

1

08

Máy nổ mìn

TQ

Cu

cái

6

09

Dụng cụ sửa chữa

TQ

Cu

bộ

5

2.2. Công suất khai thác
Dự án dự kiến chọn công suất khai thác như sau:
Công suất...

 !"#$%&'()&*(+&,(*-.



 !"#
$%#&%'#(%&)
*+ !"#
'&%,-./'012345
'1(667$.8#&*9#(%&)
'&/:;<;=>;?=@A:

BCDEFG12H%'12H
/I@:#J(6K@A/I@LCDE'MFG#K
 !"#$%#&%'#(%&)=&ENO
L#APQRSTTUK3
/01234356 


'S
/K
7VW XVW
@ "
@
L:?5@<:=<A A?5:5?=<:
L "
L
L:?5@?;=5; A?5@<;=?@
; "
;
L:?5:??=@> A?5@>A=>:
Y "
Y
L:?A>A?=:@ A?5L;:=@?
7(89):;< =
$%&'()*+,-./
 
" !"#$%#&%'P2
Z&E3[\6Y#<L=2/T
&E2JL#A
&E3M&D@Y=:::
L
&E]6GL=;::
L
&E$IL=5::
L
&ECY=;::
L
8/'6HDR2KM3H
'K34M2^#K34T1P3[
\D\\=
/>1)3?
 0/&1234 56+,7-8+
)*)9
:;< =>? @AB4C
DE _M! . *`  @
!"#$@@AB-C
$#D0EFG1HH)IBF)G12F(*-
@
Báo cáo đánh giá tác động môi trường “ Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Khe Mưa, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường “ Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Khe Mưa, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường “ Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Khe Mưa, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 9 10 938