Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO ĐTM ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐTM Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi thanhtam-nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2820 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO ĐTM
ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐTM Ở VIỆT NAM

NHÓM THỰC HIỆN:
LÝ THI HOA
NGUYỄN THỊ THANH TÂM

I.Mở đầu
Theo luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam:” ĐTM là quá
trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường
của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hộ, của các cơ
sở sản xuất, kinh doanh, công trìn kinh tế, khoa học, kỹ thuật,
y tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và các công trình
khác, đề xuát các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường”.
Trên thế giới vấn đề này đã thàn một phần quan trọng trong
việc hình thành các chương trình- dự án, đặc biệt là ở các
nước phát triển. Sau một thời gian phát triển và đạt được
những thành quả quan trọng thì họ đã nhận ra được các giá
phải trả cho sự phát triển không bền vững. Nên đánh giá tác
động môi trường là một phần không thể thiếu trong việc thực
hiện các dự án.
1.1 giai đoạn nghiên cứu và học hỏi
Ở Việt Nam, vào thời điểm hình thành ĐTM chúng ta còn
phải tập trung hết sức người sức củabvào công cuộc giải
phóng đất nước và sau đó lá khôi phục,xây dựng lại những gì
đã bị hủy hoại trong chiến tranh. Tuy nhiên, ngay từ những
năm 80, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã tiếp cận công tác
ĐTM thông qua các hội thảo khoa học và các khóa dào tạo.
chính phủ Việt Nam cũng sớm nhận thức được vấn đề bảo vệ
môi trường và ĐTM nên đã tao điều kiện cho các cơ quan,
các nhân tiếp cận vấn đề này.Từ trước những năm 1990, đánh
dấu bằng việc tổ chức các khoá tập huấn, nghiên cứu về ĐTM
ở trong nước và nước ngoài. Năm 1981, Chương trình Nghiên
cứu Môi trường Quốc gia đã tổ chức khoá tập huấn những
phương pháp luận đầu tiên cho việc áp dụng ĐTM ở Việt Nam
với sự tham gia cuả trên 200 nhà khoa học từ các trường đại
học, cao đẳng, viện nghiên cứu (Lê Thạc Cán, 1994b).Trong
giai đoạn này, các trường đại học, các viện nghiên cứu đã thực
hiện một số nghiên cứu xem xét, đánh giá ban đầu về môi
trường (IEE: Initial environmental examination) hoặc theo
“hướng” đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án

lớn. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, quá trình quy hoạch phát
triển hoàn toàn không có những quy định pháp luật bắt buộc
liên quan đến ĐTM; cũng như những phương pháp tiến hành
ĐTM chưa được biết đến rộng rãi ở Việt Nam, nên những
nghiên cứu trên đã thực hiện không theo một chuẩn mực nhất
định, và tách biệt hoàn toàn với quá trình quy hoạch cũng như
quá trình xây dựng dự án.
1.2. giai đoạn luật hóa ĐTM
Giai đọan này được bắt đầu từ năm 1993 đến nay, và các
chế tài về ĐTM được quy định trong Luật BVMT năm 1993
và 2005 (sửa đổi) v...
BÁO CÁO ĐTM
ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐTM Ở VIỆT NAM
NHÓM THỰC HIỆN:
LÝ THI HOA
NGUYỄN THỊ THANH TÂM
BÁO CÁO ĐTM ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐTM Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO ĐTM ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐTM Ở VIỆT NAM - Người đăng: thanhtam-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
BÁO CÁO ĐTM ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐTM Ở VIỆT NAM 9 10 22