Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo ĐTM dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Vạn Xuân

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 2278 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI
VẠN XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM
---------- O0O ---------

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN:
ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG
THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN XUÂN, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU
THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
(Đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm định
ngày tháng 4 năm 2011)

CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

1

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI
VẠN XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thái nguyên, 2011

CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM
---------- O0O ---------

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN:
ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG
THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN XUÂN, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU
THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
Chủ đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI
THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

Cơ quan tư vấn
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐỊA
CHẤT VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG

Thái Nguyên, 2011

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên xác nhận: Báo cáo Đánh giá Tác động
Môi trường của dự án Đầu tư “Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng
thông thường tại mỏ đá vôi Vạn Xuân” xóm Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ
Nhai, tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số:
ngày
tháng
năm
2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 2011

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên
Giám đốc

CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

4

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

MỤC LỤC

CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM

5

BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN
XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
ATLĐ

An toàn lao động

BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ

BKHCN&MT

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

BOD5

Nhu cầu oxy sinh hóa (biochemical oxygen demand) 5 ngày

BTCT

Bê ...
BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI
VẠN XUÂN”, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM
---------- O0O ---------
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN:
ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG
THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI VẠN XUÂN, THÔN TRÚC MAI, XÃ LÂU
THƯỢNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
 
!"#$%&'(()
CÔNG TY CPĐT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THÁI LÂM
(
Báo cáo ĐTM dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Vạn Xuân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo ĐTM dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Vạn Xuân - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Báo cáo ĐTM dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Vạn Xuân 9 10 750