Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Chủ đầu tư: Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Đăng Cơ

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Chủ đầu tư: Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Đăng Cơ
MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
MỤC LỤC BẢNG........................................................................................................3
MỤC LỤC HÌNH.........................................................................................................3
I. THÔNG TIN CHUNG.............................................................................................4
1.1. Thông tin liên lạc.......................................................................................................4
1.2. Tính chất và quy mô hoạt động.................................................................................5
1.3. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu...........................................................................6
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..............................................8
2.1.Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến
chất thải.............................................................................................................................8
2.1.1 Nguồn phát sinh nước thải.......................................................................................8
2.1.2 Nguồn phát sinh khí thải..........................................................................................9
2.1.3 Nguồn phát sinh chất rắn và chất thải nguy hại....................................................11
2.1.4. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung.......................................................................12
2.2 Tóm tắt số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan
đến chất thải....................................................................................................................13
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH LẤY MẪU
ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG........................................................14
3.1 Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng....14
3.1.1 Biện pháp giảm thiểu nước thải.............................................................................14
3.1.2 Biện pháp giảm thiểu khí thải................................................................................15
3.1.3 Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn và chất thải nguy ...
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
Chủ đầu tư: Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Đăng Cơ
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
MỤC LỤC BẢNG........................................................................................................3
MỤC LỤC HÌNH.........................................................................................................3
I. THÔNG TIN CHUNG.............................................................................................4
1.1. Thông tin liên lạc.......................................................................................................4
1.2. Tính chất và quy mô hoạt động.................................................................................5
1.3. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu...........................................................................6
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..............................................8
2.1.Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động liên quan đến
chất thải.............................................................................................................................8
2.1.1 Nguồn phát sinh nước thải.......................................................................................8
2.1.2 Nguồn phát sinh khí thải..........................................................................................9
2.1.3 Nguồn phát sinh chất rắn và chất thải nguy hại....................................................11
2.1.4. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung.......................................................................12
2.2 Tóm tắt số ợng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan
đến chất thải....................................................................................................................13
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU XỬ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH LẤY MẪU
ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG........................................................14
3.1 Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng....14
3.1.1 Biện pháp giảm thiểu nước thải.............................................................................14
3.1.2 Biện pháp giảm thiểu khí thải................................................................................15
3.1.3 Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn và chất thải nguy hại....................................15
3.1.4 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung................................................................16
3.1.5 Các tác động khác không liên quan đến chất thải.................................................16
3.2 Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường......................17
3.2.1 Chất lượng môi trường nước.................................................................................17
3.2.1 Chất lượng môi trường không khí.........................................................................18
IV. KẾT LUẬN CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ.........................................................20
Đ n v t v n: Công ty CP-TV-ĐT Th o Nguyên Xanhơ ư
Đ a ch : 158 Nguy n Văn Th , Ph ng Đa Kao, Q1, TP.HCM ườ 1
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Chủ đầu tư: Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Đăng Cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Chủ đầu tư: Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Đăng Cơ - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Chủ đầu tư: Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Đăng Cơ 9 10 447