Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014 Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Hoàng Vinh

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Hoàng Vinh

MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT..............................................................................2
MỤC LỤC BẢNG.........................................................................................................3
DANH MỤC HÌNH......................................................................................................3
I. THÔNG TIN CHUNG..............................................................................................4
1.1 Thông tin liên lạc........................................................................................................4
1.2 Tính chất và quy mô hoạt động.............................4Error! Bookmark not defined.
1.3 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu..........................................................................5
1.4. Nhu cầu sử dụng lao động.........................................................................................6
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...............................................9
2.1. Các loại chất thải phát sinh.........................................................................................9
2.1.1. Khí thải.....................................................................................................................9
2.1.2. Nước thải................................................................................................................12
2.1.3. Chất thải rắn...........................................................................................................13
2.1.4. Tiếng ồn, độ rung...................................................................................................14
2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác dộng không liên quan đến
chất thải ...........................................................................................................................14
III. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng..16
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng...16
3.2 Kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường....................20
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..............................................................................23
1. Kết luận.................

!"#$$%&'($)*






+",(++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+"-&).!(/+++++++++++++++++++++++++++++ !" #$%&'(#&%
+0#12'!,3,4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5
++#12'6/+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)*+,-./01
++ (78+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++9
+++:-7+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++9
+++#;7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++0+ 7<+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0
+++"=>3/+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++"?@3A(32BC=>2/,.6=
7+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(2#34536(7!$4(89:;<=>?@5@$5@AB#6!C($DE#6A"#6:;FG53%H#6I
0++4887D&)E1F/,A682'+++
0+:=.7(38G-3!H@++++++++++++++++++++
JKLJM
+:=I++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0
+:=I++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0
0+:=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
N
JK&&L ! M8"&J"7#!,N6

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014 Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Hoàng Vinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014 Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Hoàng Vinh - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014 Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Hoàng Vinh 9 10 359