Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát môi trường

Được đăng lên bởi luuductan-khtn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Bến Thượng Hải

GIỚI THIỆU CHUNG
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên dự án
“KHU ẨM THỰC GIẢI TRÍ BẾN THƯỢNG HẢI”
1.2. Chủ dự án
CÔNG TY TNHH MTV BẾN THƯỢNG HẢI
1.3. Địa chỉ liên hệ của chủ dự án
Lô DV2, Đường N11, Khu công nghiệp Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn
Thành, tỉnh Bình Phước.
1.4. Người đại diện pháp luật của chủ dự án
- Người đại diện : NGUYỄN VĂN TRỌNG
- Chức vụ

: Giám đốc

- Giấy CMND số: 285121090 do Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/06/2002.
1.5. Phương tiện liên lạc chủ dự án
Địa chỉ liên hệ: Lô DV2, Đường N11, Khu công nghiệp Minh Hưng III, xã Minh
Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
1.6 Địa điểm thực hiện dự án
Vị trí địa lý
Dự án được triển khai xây dựng và hoạt động tại khu đất thuộc Lô DV2, Đường N11,
Khu công nghiệp Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình
Phước. Vị trí địa lý của khu đất tiếp giáp với các đối tượng sau:
- Phía Bắc: giáp đường N11.
- Phía Nam: giáp đất cao su.
- Phía Tây: giáp Nhà điều hành KCN Minh Hưng III.
- Phía Bắc: giáp với đường nội bộ KCN
Diện tích mặt bằng và hiện trạng sử dụng đất
Khu đất có tổng diện tích khoảng 10.000 m2 bao gồm các hạng mục công trình sau:

1

Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Bến Thượng Hải

Bảng 1: Các hạng mục công trình
STT

Tên hạng mục

ĐVT

Diện tích

Tỷ lệ (%)

1

Khối dịch vụ số 1

m2

70

0,7

2

Khối dịch vụ số 2

m2

125,5

1,26

3

Khối dịch vụ số 3

m2

128,4

1,28

4

Khối dịch vụ số 4

m2

75

0,75

5

Khối dịch vụ số 5

m2

75

0,75

6

Khối nhà hàng số 06

m2

450

4,5

7

Khối nhà suất ăn công nghiệp

m2

675

6,75

8

Khối nhà văn phòng

m2

400

4

9

Khối nhà hàng số 09

m2

525

5,25

10

Khối nhà hàng số 10

m2

945

9,45

11

Khối nhà dịch vụ số 11

m2

126,5

1,27

12

Khối nhà nghỉ chuyên gia

m2

292,5

2,93

13

Hồ nước + PCCC

m2

512

5,12

14

Nhà vệ sinh

m2

75

7,5

15

Cây xanh+ bãi cỏ

m2

2.968

29,68

16

Sân bãi

m2

485

4,85

17

Diện tích giao thông

m2

2.072

20,72

Cộng

m2

10.000

100

Nguồn: Công ty TNHH MTV Bến Thượng Hải, 2015
Hệ thống giao thông khu vực lân cận dự án
Hệ thống đường giao thông khu vực dự án rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá,
đối nội và đối ngoại.
Nơi tiếp nhận nước thải từ các hoạt động của dự án
Hệ thống thoát nước mưa
2

Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Bến Thượng Hải

Công ty tách riêng đường nước mưa ra khỏi nước thải và cho thải thẳng ra cống thoát
của KCN sau khi qua hệ thống hố ga và song chắn rác để giữ lại các cặn rác có kích
thước lớn.
Hệ thống thoát nước ...
Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Bến Thượng Hải
GIỚI THIỆU CHUNG
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên dự án
“KHU ẨM THỰC GIẢI TRÍ BẾN THƯỢNG HẢI”
1.2. Chủ dự án
CÔNG TY TNHH MTV BẾN THƯỢNG HẢI
1.3. Địa chỉ liên hệ của chủ dự án

 !"#$%&
1.4. Người đại diện pháp luật của chủ dự án
' ()*+NGUYỄN VĂN TRỌNG
' ,-. +/01(2
' /342+56787*9: !"#$%3;7<;77&
1.5. Phương tiện liên lạc chủ dự án
=:!>?+
 !"#$%&
1.6 Địa điểm thực hiện dự án
Vị trí địa lý
@0(A BCD:E*@-9) (F )D(3  F
 !"#
$%&= BG(=:>HI:D(3  J0-%0(2 A4:+
' $G:"K+0(&
' $G::1+0(3 :94&
' $G:E+0(L&
' $G:"K+0-%(FMF
Diện tích mặt bằng và hiện trạng sử dụng đất
(3 N O* GD9P7&7771
M:9Q10)1. B#4:+
Báo cáo giám sát môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát môi trường - Người đăng: luuductan-khtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo giám sát môi trường 9 10 690