Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................1
MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 4
1

THÔNG TIN CHUNG.......................................................................................5

1.1

Thông tin liên lạc................................................................................................5

1.2

Địa điểm hoạt động.............................................................................................5

1.3

Tính chất và quy mô hoạt động..........................................................................5

1.4

Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng..........................................................11

1.5

Nhu cầu lao động..............................................................................................12

2

CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................13

2.1

Nguồn phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn............................................................13

2.2

Nguồn phát sinh nước thải................................................................................14

2.3

Nguồn phát sinh chất thải rắn...........................................................................15

2.4

Nguồn gây sự cố cháy nổ – tai nạn lao động...................................................16
3.

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI

TRƯỜNG....................................................................................................................17
3.1

Biện pháp khống chế khí thải...........................................................................17

3.2

Biện pháp xử lý tiếng ồn và độ rung................................................................18

3.3

Biện pháp xử lý nước thải.................................................................................19

3.4

Biện pháp quản lý chất thải rắn........................................................................20

3.5

Vệ sinh an toàn lao động..................................................................................21

3.6

Biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố.......................................................21

4.

KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, LẤY MẪU PHÂN TÍCH ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG

SỐ MÔI TRƯỜNG..................................

 !"#
$%$
$%$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(
 
 
  
! "# $%&'()*
 "#
)*+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
 "+,-'.*$/0$1+
 "+,-'230!
 "+,-'045
! "+6 '78- 9:;
,& -./0123%4+
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
 <&,-,/81/0=
 <&,-,>(?1+4@
 <&,-,>(?230A
! <&,-,0?045B
 C&'
; <&,-,,D8EE'78
& 678.!9%:;*<=6>
?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
! F-'-
! G2H42F//
! G2H42F230!
(& 67%@9670167=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 I1%;
J2KG GL2#20" M
NK@" OCPQ$LI$R%$LSGT 
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ 9 10 687