Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát môi trường

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại A và N

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Tân Uyên
I.

PHẦN KHAI CHUNG

I.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI A VÀ N
Địa chỉ trụ sở chính: thửa đất số 217, tờ bản đồ số 18, ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp,
Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3653 134

Fax: 0650 3653 137

Email: Hang@an-cushion.com
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302355545, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06
tháng 06 năm 2012
Mã số thuế số: 0302355545
I.2. Cơ sở lập báo cáo:
Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI A VÀ N
Địa chỉ: thửa đất số 217, tờ bản đồ số 18, ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3653 134

Fax: 0650 3653 137

Email: Hang@an-cushion.com
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0302355545, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06
tháng 06 năm 2012
I.3. Quy trình và công nghệ sản xuất

Nhận đơn đặt hàng
Yêu cầu may mẫu
1
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuMay
Tư Thảo
mẫuNguyên
đối Xanh

Kiểm
LậpMay
quy
Lập
tra theo
chuẩn
Cắt
trình
KHSX
mẫu
KTCN
bị NPL

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại A và N

Phát hành lệnh sản
xuất

Vô gòn, vô mouse và
bao áo đóng gói
Nhập kho, xuất hàng

Hình 1. Quy trình sản xuất của Công ty
Thuyết minh quy trình:
-

Sau khi bộ phận quản lý kinh doanh nhận đơn đặt hàng của khách hàng, sẽ yêu
cầu bộ phận kỹ thuật may mẫu và chuyển sang cho bộ phận may mẫu để may
mẫu đối.

-

Nhân viên may mẫu bộ phận kỹ thuật sẽ lập quy trình KTCN và chuyển lại cho
bộ phận kế hoạch sản xuất lập kế hoạch sản xuất.

-

Sau khi lập kế hoạch sản xuất, nhân viên kho sản xuất sẽ chịu trách nhiệm kiểm
tra và chuẩn bị nguyên phụ liệu, Phòng Quản lý sản xuất chịu trách nhiệm phát
hành lệnh sản xuất. Chuyển đến bộ phận cắt để cắt rồi chuyển sang phân xưởng
may để may. Phân xưởng hoàn thành chịu trách nhiệm vô gòn, vô mouse vào
bao áo, đóng gói. Kho chịu trách nhiệm nhập kho và xuất hàng,

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG KỲ BÁO CÁO
2
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại A và N

Stt

Tên nguyên liệu

Đơn vị

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Tổng

1
2
3
4

Vải
Gòn
Mouse
Vải lót

Mét/quý
Kg/quý
Tấm/quý
m/quý

36.900
6.000
37.200
15.000

35.500
5.500
37.000
14.500

36.000
...
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại A và N
BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Tân Uyên
I. PHẦN KHAI CHUNG
I.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI A VÀ N
Địa chỉ trụ sở chính: thửa đất số 217, tờ bản đồ số 18, ấp Ông Đông, Tân Hiệp,
Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3653 134 Fax: 0650 3653 137
Email: Hang@an-cushion.com
Giấy đăng kinh doanh số: 0302355545, đăng thay đổi lần thứ 10 ngày 06
tháng 06 năm 2012
Mã số thuế số: 0302355545
I.2. Cơ sở lập báo cáo:
Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI A VÀ N
Địa chỉ: thửa đất số 217, tờ bản đồ số 18, ấp Ông Đông, Tân Hiệp, Huyện Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3653 134 Fax: 0650 3653 137
Email: Hang@an-cushion.com
Giấy đăng kinh doanh số: 0302355545, đăng thay đổi lần thứ 10 ngày 06
tháng 06 năm 2012
I.3. Quy trình và công nghệ sản xuất
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
1
Nhận đơn đặt hàng
Yêu cầu may mẫu
May mẫu đối
Lập quy trình KTCN Lập KHSXKiểm tra chuẩn bị NPLCắt May theo mẫu
Báo cáo giám sát môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát môi trường - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo giám sát môi trường 9 10 477