Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo hóa nhóm 7B

Được đăng lên bởi Yen Mori
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm VIIB

Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

II.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

I.

6/18/2014

OUTLINE

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
VI. ĐIỀU CHẾ
V.

ỨNG DỤNG

VI. HỢP CHẤT
22

Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

6/18/2014

I. CaáU TAÏO NGUYEÂN Töû

33

6/18/2014

I. CaáU TAÏO NGUYEÂN Töû
Cấu hình:

( n-1 )
4d 5s
5
2
d
ns
Tc và Re có trạng thái oxi hóa +7 đặc trưng

5

2

5

Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

3d 4s

2

Mn có trạng thái oxi hóa +2; +4; +7 đặc trưng
5d 6s
5

2

Số phối trí: 4, 6, 7, 8, 9.

6d 7s
5

2

44

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

II.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

I.

6/18/2014

OUTLINE

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
IV. ĐIỀU CHẾ
V.

ỨNG DỤNG

VI. HỢP CHẤT
5

6/18/2014

ii. Tính chaát vaät lyù.
là kim loại màu trắng bạc, cứng và
khó nóng chảy hơn sắt, nóng chảy ở 1244 (0C),
sôi ở 2080 (0C), nhiệt thăng hoa là 280kJ/mol.
•Khối
•Độ

Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

•Mangan

lượng riêng là 7.44 g/cm3.

cứng bằng 5-6/10 kim cương.

•Mangan

tinh khiết dễ cán và dễ rèn nhưng
khi chứa tạp chất trở nên cứng và giòn.
•Mangan

nhau.

tạo hợp kim với nhiều kim loại khác
66

1.

Phản ứng với phi kim

2.

Phản ứng với nước

3.

Phản ứng với Acid

4.

Phản ứng với Base

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

II.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

Mangan

I.

6/18/2014

OUTLINE

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
IV. ĐIỀU CHẾ
V.

ỨNG DỤNG

VI. HỢP CHẤT
7

- Phản ứng với phi kim:
 

Của Mangan

+ Phản ứng với hidro.
Mn + H2 MnH2

Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

•

6/18/2014

iii. Tính chaát hoùa hoïc

+ Phản ứng với oxi:
3Mn + 2O2 Mn3O4
88

- Phản ứng với phi kim:
 

Của Mangan

+ Mangan hóa hợp trực tiếp với nitơ:

Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

•

6/18/2014

iii. Tính chaát hoùa hoïc

N2 + 3Mn Mn3N2
+ Mangan hóa hợp trực tiếp với cacbon và
silic tạo ra nhiều hợp chất.
9

Của Mangan

6/18/2014

iii. Tính chaát hoùa hoïc

•

 

Mn + Cl2 MnCl2

- Phản ứng với nước:
 

Mn + 2H2O Mn(OH)2 + H2

Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

- Phản ứng với halogen  MX2:

10

- Phản ứng với axit:
 

+ HCl, H2SO4 loãng:
Mn + H2SO4 → MnSO4 + H2
+ HCl, H2SO4 đặc, nóng:
Mn + 2H2SO4(đặc) MnSO4 + SO2↑ + 2H2O
+ HNO3 loãng:
3Mn + 8HNO3 → 3Mn(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

•

Của Mangan

6/18/2014

iii. Tính chaát hoùa hoïc

11

+ Mangan không phản ứng với kiềm.

6/18/2014

- Phản ứng với kiềm:

Của Mangan

Nhóm 2 - Báo cáo Nhóm VIIB

iii. Tính chaát hoùa hoïc

12

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

II.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
IV. ĐIỀU CHẾ
V.

ỨNG DỤNG

VI. HỢP CHẤT

6/18/...


Báo cáo hóa nhóm 7B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo hóa nhóm 7B - Người đăng: Yen Mori
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Báo cáo hóa nhóm 7B 9 10 337