Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo hóa sinh hiện đại

Được đăng lên bởi hoaitx764
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam
MSSV: 61203337
Nhóm: S6_N1B
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ HỢP CHẤT TỰ NHIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỢP CHẤT TỪ LÁ TRÀ KHÔ
1.

Kết quả thí nghiệm

Hợp chất
Polyphenol
Tannin 1 (dùng chì acetate
10%)
Tannin 2 (dùng gelatin
1%)
Styasny
Catechin
Alkaloid
Saponin
+ : có hiện tượng phản ứng
-

: không có hiện tượng phản ứng
2.

Hình kết quả thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm
+
+

Ghi chú
Hình 1
Hình 2

+

Hình 3

+
+
-

Hình 4
Hình 5
Hình 6
Hình 7

Hình 1. Polyphenol

Hình 2. Tannin 1

Hình 3. Tannin 2

Hình 4. Stiasny

Hình 5. Catechin

Hình 6. Alkaloid

Hình 7. Saponin

3.

Giải thích kết quả thí nghiệm
a) Định tính phenolic và tannin
Phản ứng 1: Lấy 1 ml dịch chiết + 3 giọt FeCl3 3%, lắc đều.

Polyphenol
Quan sát: thấy xuất hiện dung dịch có màu xanh đen.
Giải thích: Ở hình 1, phản ứng cho màu xanh đen chứng tỏ trong trà có chứa
polyphenol. Nguyên nhân là do các nhóm phenol –OH có khả năng tạo phức màu
khó tan với muối kim loại như Pb 2+, Fe3+, Al3+. Càng nhiều nhóm –OH thì màu
càng sậm. Màu của phức thay đổi theo kim loại, ví dụ như : muối sắt cho màu xanh
đen, muối chì cho màu trắng ngà đến vàng.

Phức sắt
Phản ứng 2 (dùng thuốc thử chì acetate 10%): Lấy 1 ml dịch chiết + 3 giọt
chì acetate 10%.
Quan sát: thấy xuất hiện tủa bông.
Giải thích: Tương tự, ở hình 2 do tannin cũng thuộc nhóm polyphenol nên
có nhiều nhóm -OH do đó khi cho chì acetate 10% vào thì sẽ làm cho dung dịch
xuất hiện tủa bông trắng ngà đến vàng.

Phức chì

Phản ứng 3 (dùng thuốc thử gelatin 1%): Lấy 1 ml dịch chiết + 3 giọt gelatin
1%.
Quan sát: có xuất hiện tủa nhưng rất ít
Giải thích: Ở hình 3, do gelatin có tính chất là các polipeptide cao phân tử
dẫn xuất từ collagen, là thành phần protein chính trong các tế bào liên kết của
nhiều động vật, mà tannin lại có khả năng phản ứng tạo tủa với các dung dịch chứa

protein. Do đó mà khi cho gelatin vào dịch chiết xuất hiện tủa bông trắng. Tuy
nhiên phản ứng xảy ra ít và hầu như không nhận thấy được tủa. Nguyên nhân là do
phản ứng của tannin với protein cụ thể là gelatin bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố
như: đặc điểm của tannin, đặc điểm của protein và điều kiện phản ứng. Cụ thể là :


Ảnh hưởng của đặc điểm tannin (độ lớn, tính đồng nhất của chế phẩm):
tương tác giữa tannin và protein chịu ảnh hưởng bởi số lượng nhóm



phenol –OH và sự sắp xếp của các nhóm sẵn có.
Ảnh hưởng của đặc điểm protein (độ lớn, cấu trúc, thành phần amino
acid, điểm đẳng điện,…): ái lực của protein đối v...
Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam
MSSV: 61203337
Nhóm: S6_N1B
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ HỢP CHẤT TỰ NHIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN
TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỢP CHẤT TỪ LÁ TRÀ KHÔ
1. Kết quả thí nghiệm
Hợp chất Kết quả thí nghiệm Ghi chú
Polyphenol + Hình 1
Tannin 1 (dùng chì acetate
10%)
+ Hình 2
Tannin 2 (dùng gelatin
1%)
+ Hình 3
Styasny + Hình 4
Catechin + Hình 5
Alkaloid - Hình 6
Saponin - Hình 7
+ : có hiện tượng phản ứng
- : không có hiện tượng phản ứng
2. Hình kết quả thí nghiệm
báo cáo hóa sinh hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo hóa sinh hiện đại - Người đăng: hoaitx764
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
báo cáo hóa sinh hiện đại 9 10 111