Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo hóa vô cơ

Được đăng lên bởi Ngân Hà
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA VÔ CƠ

BÀI 5: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM
IVA
NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 5
NGÀY THỰC HÀNH: 19/1/201
I . MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
Điều chế được than hoạt tính và thủy tinh lỏng, tìm hiểu khả năng hấp phụ
của than hoạt tính, hiểu rõ tính chất hóa học của carbon và sự thủy phân của
thủy tinh lỏng và thủy tinh thường.
II . CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1 . Giới thiệu các nguyên tố trong phân nhóm
Nhóm IVA gồm: carbon (C), silic (Si), germanium (Ge), thiếc (Sn), chì (Pb)
2 . Đặc điểm chung các nguyên tố trong phân nhóm
-

Cấu hình điện tử ns2np2
Phân nhóm có tính kim loại và phi kim
C và Si là phi kim
Sn va Pb là kim loại
Các nguyên tố tồn tại số oxi hóa dương
C -4; 0; +2; +4 (+2 kém bền)
Si -4; 0; +2; +4 (+4 bền)
Ge 0; +2; +4
Sn 0; +2; +4 (+4 bền)
Pb 0; +2; +4 (+4 bền)

3 . Tính chất đặc trưng của các đơn chất trong phân nhóm







C: tồn tại ba dạng thù hình
Kim cương: độ cứng lớn nhất, là chất cách điện
Graphit (than chì): có tính dẫn nhiệt và dẫn điện
Than mới điều chế chưa hấp phụ gì trên bề mặt có ứng dụng quan trọng
gọi là than hoạt tính
Carbon bền và trơ ở nhiệt độ thường, ở nhiệt độ cao carbon hoạt động
hơn
C + O2 = CO2
Tính oxi hóa của carbon yếu, chỉ thể hiện với kim loại
C + Fe = Fe2C.Fe4C3








Si: có thù hình giống kim cương, không tan trong dung môi chỉ tan trong
kim loại nóng chảy, có tính bán dẫn.
Trơ ở nhệt độ thường nhưng phản ứng với F
Si + F2 = SiF4
Khử ở nhiệt độ cao: Si + O2 = SiO2
Tác dụng mạnh với kiềm: Si + 2KOH + H2O = K2SiO3 + 2H2
Tính oxi hóa yếu: Si + Li = Li4Si
Ge, Sn, Pb là những kim loại yếu
Đốt nóng ở nhiệt độ cao: Ge + O2 = GeO2
Phản ứng với acid loãng: Pb + HCl = PbCl2 +H2
Tác dụng với acid đặc:
Pb + HNO3 = Pb(NO3)2 + 4NO2 + H2O
Pb + 2KOH + 2H2O = K2[Pb(OH)4] +H2

4 . Các hợp chất đặc trưng của các nguyên tố trong phân nhóm và tính chất
của chúng
Hợp chất của carbon




CO (carbonmonooxit) rất độc
Tính khử ở nhiệt độ cao: CO + O2 = CO2
Làm nhiên liệu: Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2
HCN (acid hydrocianur) hết sức độc
Phân hủy: NaCN + CO2 + H2O = HCN + NaHCO3

Hợp chất của silic


Chỉ có hợp chất ở dạng oxi hóa +4
SiCl4 + 3H2O = H2SiO3 + 4HCl
SiO2 rất bền
H2SiO3 là acid yếu, không tan trong nước

Hợp chất của Ge, Sn, Pb




Các hợp chất X(+2) có tính lưỡng tính
X(OH)2 + 2HCl= XCl2 + 2H2O
X(OH)2 + KOH = K2[X(OH)4]
PbO2 có tính oxi hóa mạnh
2Mn2+ + 5PbO2 + 4H+ =5Pb2+ + 2MnO4- + 2H2O

III . TƯỜNG TRÌNH
1 . Thí nghiệm 1: Điều chế than hoạt tính
Nhận xét hiện tượng
Khi cho than vào nước cất thì bột than nổi trên bề mặt nước
S...




 

!"#$%&'()*%+&,-&./+0-&12+&345-&67-89:;&"<$=&>-?-8&@AA&B
%3,+&,-&./+0-&9&"<$CD0-&%&@+&E,&F%%3,%,CG.-12HI+&34A&J-%3,
+&345-&67-812+&345-&+&)K-8L

 !"#$% &'()
&E;8M;%,CG.-NO9H"6"%NP"O98QC;,-"$;NQO9+&"'%NP-O9%&RNGO
*+,-)  !"#$% &'()
- @$&R-&("S-+T-H
-A

- &J--&E;%E0-&=";6./"12A&"=";
- 12P"62A&"=";
- P-1,G62=";6./"
- U%-8$4V-+W+M-+/"HW.X"&E,Y)Z-8
[\] ]^]^\N^=_;G#-O
P"[\] ]^]^\N^\G#-O
Q ]^]^\
P- ]^]^\N^\G#-O
G ]^]^\N^\G#-O
./0,+$1 23,40$% &'()
Báo cáo hóa vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo hóa vô cơ - Người đăng: Ngân Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo hóa vô cơ 9 10 611