Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1784 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/ĐNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO QUẢN LÝ
CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI
(Từ ngày 30/6/2013 đến 31/12/2013)
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
1. Phần khai chung:
1.1. Tên: CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG
Địa chỉ: 319-321-323-325-327 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành
phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.3553. 3186
Fax: 08.3805.5386
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai Thành viên trở lên số
0305747565, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 09 năm 2012
1.2. Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại:
Tên: CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG
Địa chỉ: 319-321-323-325-327 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành
phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.3553. 3186
Fax: 08.3805.5386
2. Tình hình chung về phát sinh và quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở trong kỳ
báo cáo vừa qua:
Chất thải nguy hại tại công ty bao gồm bóng đèn thải huỳnh quang thải, giẻ lau
dính thành phần nguy hại được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa và đặt tại khu
vực lưu giữ chất thải với khối lượng phát sinh trong kỳ là:
 3 kg chất thải nguy hại


300 kg rác thải sinh hoạt

Hiện tại khối lượng chất thải nguy hại phát của Công ty TNHH Đại Nam Hưng đã
chuyển giao cho các đơn vị có chức năng.
3. Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trong kỳ báo cáo tới:


Thực hiện đúng trách nhiệm quy định của thông tư số 12/2011/TT-BTNMT
ngày 14/04/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.



Công ty sẽ tiếp tục hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý với các đơn vị có chức
năng.



Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại công ty không chỉ đổi với chất thải
rắn.



Tiến hành lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ trình cơ quan chức
năng.
4. Các vấn đề khác:

Hiện tại, Công ty đã chuyển giao CTNH 06 tháng cuối năm 2013 cho đơn vị có
chức năng thu gom và đem đi xử lý. Công ty sẽ tiếp tục thu gom và lưu trữ CTNH để
chuyển giao vào giữa năm 2014. Công ty TNHH Đại Nam Hưng cam kết sẽ thực
hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại
thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi
Trường.
Nơi nhận:
- Như trên;
- P.QL.CTR - Sở TN&MT;
- P.TN&MT.Q3;
- BGĐ.Cty;
- Lưu (vp).

ĐẠI DIỆN
(Để báo cáo)

CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ
VỀ CHẤT THẢI PHÁT SINH TRONG 6 (SÁU) THÁNG CUỐI NĂM 2013
Từ 30/06/2013 đến 31/12/2013
--------...
CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG
Số: /ĐNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2014
BÁO CÁO QUẢN LÝ
CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI
(Từ ngày 30/6/2013 đến 31/12/2013)
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
1. Phần khai chung:
1.1. Tên: CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG
Địa chỉ: 319-321-323-325-327 Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành
phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.3553. 3186 Fax: 08.3805.5386
Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Công ty TNHH Hai Thành viên trở lên số
0305747565, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 09 năm 2012
1.2. Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại:
Tên: CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG
Địa chỉ: 319-321-323-325-327 Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành
phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.3553. 3186 Fax: 08.3805.5386
2. Tình hình chung về phát sinh quản chất thải nguy hại tại sở trong kỳ
báo cáo vừa qua:
Chất thải nguy hại tại công ty bao gồm bóng đèn thải huỳnh quang thải, giẻ lau
dính thành phần nguy hại được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa và đặt tại khu
vực lưu giữ chất thải với khối lượng phát sinh trong kỳ là:
3 kg chất thải nguy hại
300 kg rác thải sinh hoạt
Hiện tại khối lượng chất thải nguy hại phát của Công ty TNHH Đại Nam Hưng đã
chuyển giao cho các đơn vị có chức năng.
3. Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trong kỳ báo cáo tới:
Thực hiện đúng trách nhiệm quy định của thông số 12/2011/TT-BTNMT
ngày 14/04/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải - Trang 2
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải 9 10 921