Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Microlys

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY TNHH MICROLYS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIỆT NAM

TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2014
BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI CTNH
(Từ ngày 30/06/2013 đến 31/12/2013)
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

1. Phần khai chung
1.1. Công ty TNHH Microlys Việt Nam
Địa chỉ: Đơn vị 4A, tầng 4, tòa nhà xưởng tiêu chuẩn tọa lạc lô N.04b~10, đường số 14, khu chế
xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại:

08-377 011 83 /4

Fax: 08-377 011 85

Mã số giấy chứng nhận đầu tư: 412043000380
1.2. Công ty TNHH Microlys Việt Nam
Địa chỉ: Đơn vị 4A, tầng 4, tòa nhà xưởng tiêu chuẩn tọa lạc lô N.04b~10, đường số 14, khu chế
xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại:

08-377 011 83 /4

Fax: 08-377 011 85

Mã số thuế: 412043000380
2. Tình hình chung về phát sinh và quản lý CTNH tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:
Chất thải nguy hại tại công ty bao gồm bóng đèn thải huỳnh quang thải, Pin, ắc quy thải ,
bao bì cứng thải bằng nhựa, bao bì cứng thải bằng kim loại (thùng chứa nhựa thông) dung môi
thải, hộp mực được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa và đặt tại khu lưu giữ chất thải với
khối lượng phát sinh trong kỳ là:
 15 kg chất thải nguy hại


300 kg rác thải sinh hoạt

Hiện tại khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại công ty rất ít, nên tạm thời Công ty
TNHH Microlys Việt Nam vẫn lưu giữ tại khu vực riêng trong công ty.
3. Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời
gian hoạt động dưới 01 năm):


Thực hiện đúng trách nhiệm quy định của thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày
14/04/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.



Công ty đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để ký hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý với
các đơn vị có chức năng.



Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại công ty không chỉ đổi với chất thải rắn.



Tiến hành lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ trình cơ quan chức năng.

4. Các vấn đề khác:
Hiện tại khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại công ty rất ít nên gặp phải khó khăn
trong quá trình tìm kiếm đối tác để thu gom và xử lý chất thải nguy hại. Công ty TNHH
Microlys Việt Nam xin kiến nghị lên Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh
được phép lưu giữ chất thải nguy hại tại công ty và tiến hành thu gom vào giữa năm 2014.
Công ty TNHH Microlys Việt Nam cam kết sẽ thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải nguy hại theo đúng quy địn...
CÔNG TY TNHH MICROLYS
VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2014
BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI CTNH
(Từ ngày 30/06/2013 đến 31/12/2013)
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh
1. Phần khai chung
1.1. Công ty TNHH Microlys Việt Nam
Địa chỉ: Đơn vị 4A, tầng 4, tòa nhà xưởng tiêu chuẩn tọa lạc lô N.04b~10, đường số 14, khu chế
xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08-377 011 83 /4 Fax: 08-377 011 85
Mã số giấy chứng nhận đầu tư: 412043000380
1.2. Công ty TNHH Microlys Việt Nam
Địa chỉ: Đơn vị 4A, tầng 4, tòa nhà xưởng tiêu chuẩn tọa lạc lô N.04b~10, đường số 14, khu chế
xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08-377 011 83 /4 Fax: 08-377 011 85
Mã số thuế: 412043000380
2. Tình hình chung về phát sinh và quản lý CTNH tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:
Chất thải nguy hại tại công ty bao gồm bóng đèn thải huỳnh quang thải, Pin, c quy thải ,
bao cứng thải bằng nhựa, bao cứng thải bằng kim loại (thùng chứa nhựa thông) dung môi
thải, hộp mực được thu gom lưu trữ trong các thùng chứa đặt tại khu lưu giữ chất thải với
khối lượng phát sinh trong kỳ là:
15 kg chất thải nguy hại
300 kg rác thải sinh hoạt
Hiện tại khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại công ty rất ít, nên tạm thời Công ty
TNHH Microlys Việt Nam vẫn lưu giữ tại khu vực riêng trong công ty.
3. Kế hoạch quản CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải thời
gian hoạt động dưới 01 năm):
Thực hiện đúng trách nhiệm quy định của thông tư s 12/2011/TT-BTNMT ngày
14/04/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Microlys - Trang 2
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Microlys - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Microlys 9 10 176