Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thí nghiệm điều khiển số

Được đăng lên bởi vuvanphuong-vb93-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3260 lần   |   Lượt tải: 55 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ

Người hướng dẫn:

ThS.Nguyễn Việt Dũng

Sinh viên thực hiện:

Vũ Văn Phương
MSSV:20111971
Lớp: ĐK-TĐH1-K56
Gz5
T=0.1ms
Phương pháp trích mẫu:TUSTIN

HÀ NỘI 04/11/2014

1

Mục lục
Bài thực hành số 1:Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC.....................................................3
1.1 Sơ đồ cấu trúc của ĐCMC kích từ độc lập....................................................................3
1.2 Tìm hàm truyền đạt của mô hình:..................................................................................3
1.3 Mô phỏng các mô hình gián đoạn thu được bằng mô phỏng simulink:..........................7
1.4 Xây dựng mô hình trạng thái của ĐCMC trên miền thời gian liên tục............................9
Bài thực hành số 2:Thiết kế khâu điều chỉnh dòng phần ứng........................................14
2.1.Tìm hàm truyền của khâu điều chỉnh dòng phần ứng..................................................14
2.2 Thiết kế bộ điều khiển theo phương pháp deat-beat...................................................14
2.3 Thiết kế bộ điều chỉnh theo phương pháp cân bằng mô hình:.....................................16
Bài thực hành số 3:Tổng hợp vòng điều chỉnh tốc độ quay...........................................21
3.1 Tìm hàm truyền đạt gián đoạn của đối tượng điều khiển tốc độ.................................21
3.2 Thiết kế BĐk PI theo phương pháp gán điểm cực.......................................................22
3.3 Thiết kế BĐK PI theo tiêu chuẩn tích phân bình phương.............................................25
3.4 Mô phỏng khảo sát vòng điều chỉnh tốc độ quay.........................................................29
Bài thực hành số 4:Tổng hợp bộ điều chỉnh tốc độ quay...............................................32
4.1 Phản hồi trạng thái sao cho đáp ứng có dạng PT1 (điểm cực nhận giá trị thực dương
trên miền z)....................................................................................................................... 32
4.2 Đáp ứng hữu hạn (Dead-Beat: điểm cực tại gốc tọa độ trên miền ảnh Z)...................35

2

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ

Bài thực hành số 1:Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC
1.1 Sơ đồ cấu trúc của ĐCMC kích từ độc lập
Động cơ có các tham số:
-Điện trở phần ứng:R A =250m  .
-Điện cảm phần ứng:L A =4mH.
-Từ thông danh định:  R =0.04V S .
-Mômen quán tính:J=0.012kgm 2 .
-Hằng số động cơ:k e =236.8,k m =38.2.
Mô hình động c...





 !"#$%&$' "()*+$!,-./$
!$"0!1$-"23"!,$' /4$5"6$'78999:;9
<#='>9>?@
A?B8(9CD
5"6$="E=-FG3"C&)'
8HI99I789H
1
Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thí nghiệm điều khiển số - Người đăng: vuvanphuong-vb93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo thí nghiệm điều khiển số 9 10 511