Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thực Hành Hóa Hữu Cơ

Được đăng lên bởi congtinhuynh-dslh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5255 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Báo Cáo Thực Hành Hóa Hữu Cơ

GVHD: Nguyễn Quang Khuyến

β

ĐIỀU CHẾ

- NAPHTYL DA CAM


Giáo viên hướng dẫn

: Nguyễn Quang Khuyến

Ngày làm thí nghiệm

:

Lớp

: ĐHHO3

Họ tên sinh viên

: Nguyễn Mạnh Hùng

ĐIỄM

Nhóm: 7

Nhận xét:................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

NỘI DUNG
1) MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
Điều chế β - napthyl da cam bằng phản ứng tổng hợp màu azo
2) TIẾN HÀNH, GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG THÍ
NGHIỆM
Có hai giai đoạn chính xảy ra trong quá trình tiến hành thí nghiệm:
Giai đoạn 1: điều chế muối diazonium:
Thao tác: (5g acid sunfanilic + 12,5ml NaOH) + (2g natri nitrit + 25ml nước) +
nhiệt độ thấp + khấy + 2,5ml dung dịch acid clohiđric 4N.
Phản ứng hóa học:

1

SVTH: Nguyễn Mạnh Hùng

Báo Cáo Thực Hành Hóa Hữu Cơ

GVHD: Nguyễn Quang Khuyến
N

NH2

NaNO2

NCl

0 - 50C

HCl

NaCl

SHO3

2H2O (1)

SHO3

Trong môi trường acid rõ ràng sản phẩm được tạo thành là arenediazonium có cấu
trúc Ar

N

N (hay Ar

N2 )

Nếu trong môi trường trung tính và môi trường bazo, arenediazonium ion tồn tại ở
trạng thái arenediazohydroxide

Ar

aryldiazenol) và arenediazotate ion

N
Ar

OH (có

N
N

N

tên gọi khác là

O

Chú ý là sản phẩm muối diazonium trong PƯ (1) có khả năng thủy phân trong
nước giải phóng N2 và tạo ra dẫn xuất Benzen nên sản phẩm thí nghiệm trên không
được cho tiếp xúc với nước.
Giai đoạn 2: Phản ứng ghép đôi azo:
Thao tác: sản phẩm PƯ (1) + ( 4g β - naphtol + 50ml NaOH 2N) + khoảng 30
phút  chất màu vàng cam tách ra + dd NaCl bảo hòa  lọc thu kết quả.
Phản ứng hóa học:
N

NCl
HO
OH

0o
pH=8-9

N

N

(2)
SHO3

βnaphtol da cam

Phản ứng (2) xảy ra dựa vào cơ chế ghép đôi cập azo.
Do hợp chất màu azo có khả năng tan trong nước nên cho Nacl bảo hòa vào nhằm
làm giàm khả năng tan, tạo hiệu suất cao cho phản ứng.
3) TRẢ LỜI CÂU HỎI
3.1.

Cơ chế phản ứng ghép cặp azo:
2

SVTH: Nguyễn Mạnh Hùng

Báo Cáo Thực Hành Hóa Hữu Cơ

GVHD: Nguyễn Quang Khuyến

Các muối dia...
ĐIỄM
o Cáo Thực Hànha Hữu Cơ GVHD: Nguyễn Quang Khuyến
ĐIỀU CH
β
- NAPHTYL DA CAM
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Quang Khuyến
Ngày làm thí nghiệm :
Lớp : ĐHHO3 Nhóm: 7
Họ tên sinh viên : Nguyễn Mạnh Hùng
Nhận xét:................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
NỘI DUNG
1) MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
Điều chế
β
- napthyl da cam bằng phản ứng tổng hợp màu azo
2) TIẾN HÀNH, GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG THÍ
NGHIỆM
Có hai giai đoạn chính xảy ra trong quá trình tiến hành thí nghiệm:
Giai đoạn 1: điều chế muối diazonium:
Thao tác: (5g acid sunfanilic + 12,5ml NaOH) + (2g natri nitrit + 25ml nước) +
nhiệt độ thấp + khấy + 2,5ml dung dịch acid clohiđric 4N.
Phản ứng hóa học:
1 SVTH: Nguyễn Mạnh Hùng
Báo Cáo Thực Hành Hóa Hữu Cơ - Trang 2
Báo Cáo Thực Hành Hóa Hữu Cơ - Người đăng: congtinhuynh-dslh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo Cáo Thực Hành Hóa Hữu Cơ 9 10 682