Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực hành nước

Được đăng lên bởi Nôbi Tạo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm :_Sáng thứ 6 (tiết 1-5)
Huỳnh Văn Tạo

2022130158 (Viết báo cáo)

Nguyễn Hữu Hiền

2022130074

Nguyễn Đăng Khánh2022130037

BÀI 3: XÁC ĐỊNH NITROGEN – AMONIA VÀ TỔNG CHẤT RẮN
3.1 Xác định nitrogen – ammonia
3.1.1. Nguyên tắc
Trong phương pháp Nessler hóa trực tiếp, Ammonia tác dụng với thuốc thử
Nessler trong môi trường kiềm theo phản ứng sau để cho sản phẩm có màu vàng:
2(2KI.HgI2) + NH3 + 3KOH → (NH2)Hg-O-HgI + 7KI + 2H2O
(Màu vàng)
3.1.2. Các bước tiến hành
- Bước1: 100ml mẫu, thêm 1ml ZnSO4 và 0,5 ml NaOH 6N (pH =10,5) trộn đều,
lyb tâm tách tủa,lấy phần nước trong (hoặc lọc lấy phần nước trong).
- Lấy 50ml mẫu ở bước 1, thêm 1 giọt EDTA để tránh Ca2+, Mg2+ hoặc các ion
khác gây kết tủa với Nessler.
- Chuẩn bị dung dịch tham chiếu (dãy chuẩn):
1
0

V(ml) NH3 10
ppm
Mẫu

2
0.5

3
1
0

Nessler

4
1.5

5
2

6
0
20(ml) + 1 giọt EDTA

1ml
Định mức tới 25(ml)
-

Đo độ hấp thu của dung dịch ở = 430 nm sau khi thêm Nessler được
10 phút.
Dựng đường chuẩn:

3.1.3. Tính kết quả:
- Từ dãy chuẩn ta có phương trình: y = 0.1642x + 0.1994
Suy ra : x =

y −0.1994
0.1642

(1)

Mà kết quả đo mẫu có y = 0.338, thay vào (1) ta có :
X=

0.338−0.1994
0.1642

= 0.844.

Suy ra : Nồng độ Ammonia trong mẫu là :
Ca =

x ×10
25

=

0.844 ×10
25

= 0.3376 (mg/l)

3.1.4 Nhận xét:
- Theo TCVN quy định về nước sinh hoạt thì hàm lượng ammonia
≤3 (mg/l) nên mẫu nước trên nầm trong giới hạn cho phép về hàm lượng

ammoia.
3.2. Xác định tổng chất rắn:

3.2.1. Nguyên tắc:
- Mẫu đã khuấy trộn đều được lọc hoặc làm bay hơi trong cốc và sấy đến trọng
lượng không đổi.
3.2.2. Cách tiến hành:
- Chuẩn bị chén sấy: Sấy chén ở nhiệt độ 103 – 1050C trong một giờ. Làm nguội
cốc trong bình hút ẩm. Cân chén, ghi khối lượng P0 mg.
- Xác định chất rắn tổng cộng:
+Cân 2 g mẫu đã được xáo trộn vào chén sấy.
+Sấy ở nhiệt độ 103 – 1050C đến khối lượng không đổi.
+Làm nguội trong bình hút ẩm, cân chén ghi rõ khối lượng P 1mg.
3.2.3. Tính kết quả:
Chất rắn tổng cộng (mg/l) =

( P 1−P 0)×1000
thể tích m ẫ u , ml

=

(28 97 5 .3−28 971 . 9)×1000
2

= 1700(mg/l).
3.2.4. Nhận xét:
- Theo kết quả tính toán thì tổng khối lượng chất rắn hòa tan có trong mẫu
nước là : 1700(mg/l) mà theo quy đinh của TCVN về nước sinh hoạt thì tổng lượng
chất rắn hòa tan ≤ 1000(mg/l). Vậy mẫu nước đã vượt mức quy định về hàm
lượng chất rắn hòa tan.

...

  !"#$
%&'"(  )*
%&+,  )
BÀI 3: XÁC ĐỊNH NITROGEN – AMONIA VÀ TỔNG CHẤT RẮN
3.1 Xác định nitrogen – ammonia
---%./$
012311455640708$19:"7$;<=>"?$@
4556400A"02BC"(41D57EF$5D1G$H=H
,I-I
J
J ,K

KIJ),IJ
K
LH=H
---M$#2>$H
N2>$6O9.6PK
*
=H967K1Q90RE(9
6%#S$T796U%1V2>$0W$6X$6U%1V2>$0-
YU%6OZ#2>$9."X[\:EF0M7
J
9L
J
W$$$"
C$S%CT7=>"455640-
MG#];;]$7$";^%$G
*
6

11
- -
LO 6J"X[\:
455640 6
+]$>"6
- +ERU1$T7;;]$ZQ* 57C".455640E2_$
1`-
- \8E2B$G
báo cáo thực hành nước - Trang 2
báo cáo thực hành nước - Người đăng: Nôbi Tạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
báo cáo thực hành nước 9 10 554