Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Được đăng lên bởi Tú Tạ
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----*----

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI
ỦY BAN KIỂM TRA
----*----

BÁO CÁO TÓM TẮT
KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

"KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 30, ĐIỀU LỆ ĐẢNG
CỦA CHI BỘ CƠ SỞ THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN
TỈNH VÀ ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI"

(Mã SỐ ĐỀ TÀI 12/2011/HĐ-ĐTKHXH)

Cơ quan chủ trì đề tài: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnhủy

Quảng Ngãi, tháng 01 năm 2014

2
TT

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu

5

1

Tính cấp cấp thiết của đề tài

5

2

Mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

6

2.1 Mục tiêu.

6

2.2 Nội dung nghiên cứu của đề tài.

6

2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.

6

3

Đối tượng và giới hạn nghiên cứu của đề tài

7

3.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài.

7

3.2 Giới hạn nghiên cứu của đề tài.

7

4

Ý nghĩa của đề tài.

7

5

Kết cấu của đề tài

7
Phần nội dung nghiên cứu

8

Chương I: Tổng quan về Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

8

I

Đặc điểm, vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

8

1

Đặc điểm, vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng
Ngãi.

8

2

Đặc điểm, vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh
Quảng Ngãi.

9

II

Vai trò, đặc điểm của chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ
quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

9

1

Vai trò, đặc điểm của chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ
quan tỉnh

9

2

Vai trò, đặc điểm của chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối Doanh
nghiệp tỉnh.

10

Chương II: Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát theo điều
30, điều lệ đảng của chi bộ cơ sở thuộc đảng bộ khối các cơ
quan tỉnh và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh

11

3
I

Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng nói chung và kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ
Đảng nói riêng

11

II

Công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng của tổ
chức đảng.

13

1

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

13

2

Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng.

14

Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở thuộc
III Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh
nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2006 -201...




 !"#$
% &!'(!")*
 ++,- 
&.!"/0&!"1! 
232! 243
5! 246+5 7%
894!":;<;0::<!!)=


>?@ABCDEFGHIJFKLMNOABLPQFGARBDEN@SBTT9L
DEBDLUQIJFKLMV!WLXB6YBT&NZL[BABD\]BTZ^
RBDEN&DEBDLUQNOABLPQFGARBDEN

Quảng Ngãi, tháng 01 năm 2014
BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Người đăng: Tú Tạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 9 10 696