Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ hệ sinh thái vì phát triển nuôi thủy sản bền vững

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
J Bao ve he sinh thai
•

•

vi phat trien nuoi thuy san ben vCrng
LAM THE N A O BE DAM BAO S\S CAN B A N G , TOI UU HOA c A c HOAT DONG KINH TE DE VU'A GIA
TANG THU NHAP VLTA B A O VE MOI TRU'ONG SINH THAI LA MONG MUON MA CON N G L T O I LUON
HU'ONG T O I .

N

udi trdng thiiy san
(NTTS) la mpt trong
nhiing boat dgng kinh
te'chii lyc cua vimg DBSCL va ca
nudc va la nganh mang lai nguon
thu ngogi tl Idn cho nude nha.
Tuy nhien, cimg vdi sy phat trien
nhanh chdng hogt dgng NTTS la
sy suy thoai ngay cang nhanh
chdng mdi trudng sinh thai, mdi
trudng sinh thai bi huy hoai da
gay ra nhieu tac ddng tilu eye
ddi vdi cupc sdng con ngudi.

Vimg DBSCL cd nhieu cdn, bai
ndi ven sdng, che dp thuy trieu,
ngudn nudc rat thuan lpi cho
hogt dpng NTTS, la vung dat trii
phu, bat ngan vudn cay an trai
quanh nam tuoi tot. Nhiing nam
gan day, sy ha'p dan tir lpi nhugn
cua nudi ca tra, nudi tdm, ... da
khie'n nhieu vudn cay nay bi thay
the'bang cac trang trai NTTS qui
md cdng nghiep. Hogt dpng nay
mpt mat da lam thay doi dien
mao kinh te dia phuong, gia

tang dang ke thu nhgp, eai thien
ddi s6hg ngudi dan. Nhung, ben
canh nhiing mat tich cyc dd, nd
cCing gay ra nhiing tac dpng tieu
cyc, lam thay doi moi trudng
sinh thai, khie'n cho cupc s6hg
va san xuat ngay cang khd khan,
dieh benh cd nguy co bimg phat
bat cii liic nao.
Tuong ty, cac he sinh thai
vimg ven bien ciing bi anh hudng
ngay cang nghiem trpng bdi
eae boat ddng san xuat cua eon

HOi thdo tOng kSt di^ An ""Qudn If djch vy h$ sinh IhSi vi mgc tiSu ph^t triSn nufli trdng thOy s^n b6n vOng", C6n Tha, 9/1/2014
DNG MAITMJY S/N / SO 170 / T H « * 2/2014

ngudi, nhat la hoat dpng nudi
tdm cong nghiep. Trong nhiing
nam 2011- 2012, dich benh hoai
tu gan tuy ca'p hay d6'm trang
trin tdm bimg phat dii dpi, gay
thilt hai nang ne tgi nhieu tinh
thanh nudi tdm trpng dilm.
Rd rang, tuy cd ddng gdp
dang ke cho sy phat trien kinh
te - xa hpi tgi rihieu dia phuang,
nhung NTTS ciing tryc til'p hoac
gian tiep gay nhiing tac ddng
tilu eye lin mdi truong sinh
thai, nhu 6 nhilm mdi trudng,
nguon nudc, anh hudng de'n cac
loai sinh vat dac hihi, xung dot
lpi ich giiia cac hogt dpng kinh
tl'ciia cac thanh phan dan cu....
Mau thuan giira cac thanh phan
xa hpi tgi day cung theo dd ma
ngay cang gay gat hon.
Do dd, de phat trien NTTS dn
djnh va ben viing, cdng tae bao
ve mdi trudng sinh thai can phai
dupc dgt lin hang dau, sao cho
CO the phat trien, t6'i uu hda cae
lpi ich kinh te, dong thdi giii gin
va bao ve h | sinh thai d trgng
thdi tdt nhat

.
...
J
Bao
ve
he
sinh
thai
vi
phat
trien
nuoi thuy
san
ben
vCrng
LAM THE
NAO
BE DAM BAO
S\S
CAN
BANG,
TOI
UU
HOA
cAc
HOAT DONG KINH TE DE VU'A GIA
TANG THU NHAP
VLTA
BAO
VE MOI TRU'ONG SINH THAI LA MONG MUON MA CON
NGLTOI
LUON
HU'ONG
TOI.
N
udi trdng thiiy san
(NTTS) la mpt trong
nhiing boat dgng kinh
te'chii
lyc cua vimg DBSCL va ca
nudc va la nganh
mang
lai nguon
thu ngogi tl
Idn
cho nude nha.
Tuy nhien, cimg vdi sy phat trien
nhanh chdng hogt dgng NTTS la
sy suy thoai ngay cang nhanh
chdng mdi trudng sinh
thai,
mdi
trudng sinh thai bi huy hoai da
gay ra nhieu tac ddng tilu
eye
ddi vdi cupc sdng con ngudi.
Vimg DBSCL cd nhieu
cdn,
bai
ndi ven sdng, che dp thuy trieu,
ngudn nudc rat thuan lpi cho
hogt dpng NTTS, la vung dat
trii
phu, bat ngan vudn cay an trai
quanh nam tuoi tot. Nhiing nam
gan day, sy ha'p dan tir lpi nhugn
cua nudi ca tra, nudi tdm, ... da
khie'n nhieu vudn cay nay bi thay
the'bang
cac trang trai NTTS qui
md cdng nghiep. Hogt dpng nay
mpt mat da lam thay doi dien
mao kinh te dia phuong, gia
tang dang ke thu nhgp, eai thien
ddi s6hg ngudi dan. Nhung, ben
canh nhiing mat tich cyc dd, nd
cCing
gay ra nhiing tac dpng tieu
cyc,
lam thay doi moi trudng
sinh thai, khie'n cho cupc s6hg
va san xuat ngay cang khd khan,
dieh benh cd nguy co bimg phat
bat
cii liic
nao.
Tuong ty, cac he sinh thai
vimg
ven
bien ciing bi anh hudng
ngay cang nghiem trpng bdi
eae boat ddng san xuat cua eon
HOi
thdo
tOng kSt
di^
An ""Qudn If
djch vy
h$
sinh
IhSi
vi mgc
tiSu ph^t triSn
nufli trdng
thOy
s^n
b6n
vOng",
C6n
Tha, 9/1/2014
DNG
MAITMJY
S/N
/ SO
170 /
TH«*
2/2014
Bảo vệ hệ sinh thái vì phát triển nuôi thủy sản bền vững - Trang 2
Bảo vệ hệ sinh thái vì phát triển nuôi thủy sản bền vững - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảo vệ hệ sinh thái vì phát triển nuôi thủy sản bền vững 9 10 423