Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ

Được đăng lên bởi xo0ttn0ox
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 2 lần
121

Giaùo trình Toång hôïp Hoùa Höõu cô
Chöông 5 : BAÛO VEÄ NHOÙM CHÖÙC

Ngaøy nay trong toång hôïp höõu cô moãi day chuyeàn phaûn öùng cho ra saûn phaåm
thöôøng bao goàm khoaûng 15-20 coâng ñoaïn hoaëc hôn theá nöùa. Trong quaù trình thöïc
hieän phaûn öùng coù theå coù tröôøng hôïp moät taùc chaát môùi ñöa vaøo ñeå thöïc hieän moät
coâng ñoaïn naøo ñoù laïi taùc duïng khoâng mong muoán vôùi moät nhoùm chöùc khaùc saün coù
trong phaân töû laøm bieán ñoåi caáu truùc cuõa chaát neàn. Nhö theá can thieát phaûi baûo veä
nhöõng nhoøm chöùc naøo coù khaû naêng bò taùc chaát môùi ñöa vaøo taùc duïng vaø sau ñoù,
khi phaûn öùng keát thuùc, nhoùm baûo veä ñöôïc taùch ra ñeå taùi sinh laïi nhoùm chöùc ban
ñaàu. Ví duï alcohol thöôøng ñöôïc baûo veä döôùi daïng moät silyl ether töù caáp vaø
aldehyde döôùi daïng moät acetal.
R OH

RCH O

+

+

R'3SiX

R O

SiR'3

2 R'OH

RCH(OR')2

Gaén nhoùm baûo veä vaøo moät nhoùm chöùc vaø sau ñoù taùch nhoùm baûo veä ra laøm
taêng theâm coâng ñoaïn cuûa daây chuyeàn laøm giaûm hieäu suaát phaûn öùng chung tuy
nhieân caùc phaûn öùng naøy coù hieäu suaát raát cao.
Ñeå choïn nhoùm baûo veä caàn phaûi xeùt ba vaán ñeà :
- Tính chaát cuûa nhoùm chöùc caàn phaûi baûo veä.
- Caùc ñieàu kieän phaûn öng ñeå nhoùm baûo veä ñöôïc beàn.
- Caùc ñieàu kieän caàn thieát ñeå taùch nhoùm baûo veä.
I. BAÛO VEÄ NHOÙM HYDROXYL :
Nhoùm hydroxyl ñöôïc baûo veä baèng caùch chuyeån thaønh daãn xuaát khoâng coøn
chöùa H cuûa OH ñeå khi ñöa taùc chaát Grignard hay hôïp chaát cô nguyeân toá vaøo moâi
tröôøng phaûn öùng, H naøy khoâng phaân huûy anion do caùc taùc chaát treân sinh ra.
Phöông phaùp thoâng thöôøng duøng ñeå baûo veä OH laø chuyeån OH thaønh alkyl hoaëc
silyl ether. Vieäc choïn nhoùm ether thích hôïp tuøy thuoäc vaøo khaû naêng taùch nhoùm
baûo veä.
Moät phöông phaùp quan troïng ñeå baûo veä OH laø cho OH taùc duïng vôùi
dihydropyran taïo thaønh tetrahydropyranyl ether (THP) vôùi xuùc taùc acid vaø sau ñoù

122

Giaùo trình Toång hôïp Hoùa Höõu cô

thuûy giaûi ether trong moâi tröôøng acid yeáu ñeå taùi sinh laïi OH. Nhieàu chaát xuùc taùc
khaùc cuõng ñöôïc söû duïng nhö p-toluensulfonic acid hoaëc daãn xuaát pyridinium.
Gaén nhoùm baûo veä :
+

H

+

O

ROH

O

+

+
+

RO

O

+

RO

O

+

H

O

H

Taùch nhoùm baûo veä :
H2O

+

H
RO

RO

O

+

O

ROH

+
HO

O

H

Nhoùm THP gioáng nhö caùc cetal vaø acetal khaùc, baûo veä ñöôïc nhoùm OH ñoái
vôùi caùc taùc nhaân thaân haïch, caùc hôïp chaát cô nguyeân toá, caùc taùc chaát khöû hydride,
caùc ...
Giaùo trình Toång hôïp Hoùa Höõu cô
121
Chöông 5 : BAÛO VEÄ NHOÙM CHÖÙC
Ngaøy nay trong toång hôïp höõu moãi day chuyeàn phaûn öùng cho ra saûn phaåm
thöôøng bao goàm khoaûng 15-20 coâng ñoaïn hoaëc hôn theá nöùa. Trong quaù trình thöïc
hieän phaûn öùng coù thcoù tröôøng hôïp moät taùc chaát môùi ñöa vaøo ñeå thöïc hieän moät
coâng ñoaïn naøo ñoù laïi taùc duïng khoâng mong muoán vôùi moät nhoùm chöùc khaùc saün coù
trong phaân töû laøm bieán ñoåi caáu truùc cuõa chaát neàn. Nhö theá can thieát phaûi baûo veä
nhöõng nhoøm chöùc naøo coù khaû naêng bò taùc chaát môùi ñöa vaøo taùc duïng vaø sau ñoù,
khi phaûn öùng keát thuùc, nhoùm baûo veä ñöôïc taùch ra ñeå taùi sinh laïi nhoùm chöùc ban
ñaàu. Ví duï alcohol thöôøng ñöôïc baûo veä döôùi daïng moät silyl ether töù caáp vaø
aldehyde döôùi daïng moät acetal.
R OH
R'
3
SiX
+
R O SiR'
3
RCH O
R'OH
+
RCH(OR')
2
2
Gaén nhoùm baûo veä vaøo moät nhoùm chöùc vaø sau ñoù taùch nhoùm baûo veä ra laøm
taêng theâm coâng ñoaïn cuûa daây chuyeàn laøm giaûm hieäu suaát phaûn öùng chung tuy
nhieân caùc phaûn öùng naøy coù hieäu suaát raát cao.
Ñeå choïn nhoùm baûo veä caàn phaûi xeùt ba vaán ñeà :
- Tính chaát cuûa nhoùm chöùc caàn phaûi baûo veä.
- Caùc ñieàu kieän phaûn öng ñeå nhoùm baûo veä ñöôïc beàn.
- Caùc ñieàu kieän caàn thieát ñeå taùch nhoùm baûo veä.
I. BAÛO VEÄ NHOÙM HYDROXYL
:
Nhoùm hydroxyl ñöôïc baûo veä baèng caùch chuyeån thaønh daãn xuaát khoâng coøn
chöùa H cuûa OH ñeå khi ñöa taùc chaát Grignard hay hôïp chaát nguyeân toá vaøo moâi
tröôøng phaûn öùng, H naøy khoâng phaân huûy anion do caùc taùc chaát treân sinh ra.
Phöông phaùp thoâng thöôøng duøng ñeå baûo veä OH laø chuyeån OH thaønh alkyl hoaëc
silyl ether. Vieäc choïn nhoùm ether thích hôïp tuøy thuoäc vaøo khaû naêng taùch nhoùm
baûo veä.
Moät phöông phaùp quan troïng ñeå baûo veä OH laø cho OH taùc duïng vôùi
dihydropyran taïo thaønh tetrahydropyranyl ether (THP) vôùi xuùc taùc acid vaø sau ñoù
Bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ - Người đăng: xo0ttn0ox
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ 9 10 287