Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức

Được đăng lên bởi hieuct83
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề bất đẳng thức

GV. Nguyễn Trung Hiếu

BẤT ĐẲNG THỨC THUẦN NHẤT BẬC
1. Mở đầu
Hầu hết các bất đẳng thức cổ điển (Cauchy, Bunhiacopsky, Holder, Minkowsky,
Chebysev...) đều là các bất đẳng thức có tính thuần nhất bậc (đồng bậc, thuần nhất). Điều này hoàn
toàn không ngẫu nhiên. Về logích, có thể nói rằng, chỉ có các đại lượng cùng bậc mới có thể so sánh
với nhau một cách toàn cục được.
Chính vì thế, bất đẳng thức thuần nhất chiếm một tỷ lệ rất cao trong các bài toán bất đẳng
thức, đặc biệt là bất đẳng thức đại số (khi các hàm số là hàm đại số, có bậc hữu hạn). Đối với các
hàm giải tích (mũ, lượng giác, logarith), các bất đẳng thức cũng được coi là thuần nhất vì các hàm
số có bậc ∞ (theo công thức Taylor).
Trong bài này, chúng ta sẽ đề cập tới các phương pháp cơ bản để chứng minh bất đẳng thức
thuần nhất, cũng như cách chuyển từ một bất đẳng thức không thuần nhất về một bất đẳng thức
thuần nhất. Nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp này, chúng ta có thể chứng
minh được nhiều lớp bất đẳng thức sơ cấp.
2. Bất đẳng thức dạng thuần thuần nhất bậc.
Hàm số f x1, x2,, xn của các biến số thực x1, x2, …, xn được là hàm thuần nhất bậc m nếu





với mọi số thực t ta có
f tx1,tx2,,txn  tm f x1, x2,, xn ,









với t  R\{0} và xi  R, i = 1,2,…n; m, n  N, m ≠ 0, n ≥ 2. Số m được gọi là bậc của đa thức đồng
bậc.
Bất đẳng thức dạng f(x1, x2, …, xn) ≥ 0, với f là một hàm thuần nhất được gọi là bất đẳng
thức thuần nhất (bậc m). Khái niệm bất đẳng thức đồng bậc liên quan chặt chẽ với đa thức đồng bậc.
Ví dụ, hai đa thức sau là hai đa thức đồng bậc
f (x)  x2y  2xy2  3x3  4y3, g(x)  x5  3y5  5x2y3
Từng đơn thức trong đa thức thứ nhất có bậc là 3, còn mỗi đơn thức trong đa thức thứ hai có bậc là
5. Cũng cần chú ý rằng đa thức kiểu như h(x)  x2  (2x  y)3 không phải là đồng bậc.
Các bất đẳng thức Cauchy, bất đẳng thức Bunhiacopsky, bất đẳng thức Chebyshev là các
bất đẳng thức thuần nhất. Bất đẳng thức Bernoulli, bất đẳng thức sinx < x với x > 0 là các bất đẳng
thức không thuần nhất.
3. Chứng minh bất đẳng thức thuần nhất
3.1. Phương pháp dồn biến
Đặc điểm của nhiều bất đẳng thức, đặc biệt là các bất đẳng thức đại số là dấu bằng xảy ra
khi tất cả hoặc một vài biến số bằng nhau (xuất phát từ bất đẳng thức cơ bản x2 ≥ 0). Phương pháp
dồn biến dựa vào đặc điểm này để làm giảm số biến số của bất đẳng thức, đưa bất đẳng thức về
dạng đơn giản hơn có thể chứng minh trực tiếp bằng cách khảo sát hàm một biến hoặc chứng minh
bằng quy nạp.
Để chứng...
Chuyên đề bất đẳng thức GV. Nguyễn Trung Hiếu
BẤT ĐẲNG THỨC THUẦN NHẤT BẬC
1. Mở đầu
Hầu hết các bất đẳng thức cổ điển (Cauchy, Bunhiacopsky, Holder, Minkowsky,
Chebysev...) đều các bất đẳng thức tính thuần nhất bậc (đồng bậc, thuần nhất). Điều này hoàn
toàn không ngẫu nhiên. Về logích, có thể nói rằng, chỉ có các đại lượng cùng bậc mới có thể so sánh
với nhau một cách toàn cục được.
Chính thế, bất đẳng thức thuần nhất chiếm một tỷ lệ rất cao trong c bài toán bất đẳng
thức, đặc biệt bất đẳng thức đại số (khi các hàm số hàm đại số, bậc hữu hạn). Đối với các
hàm giải tích (mũ, lượng giác, logarith), các bất đẳng thức cũng được coi thuần nhất c hàm
số có bậc ∞ (theo công thức Taylor).
Trong bàiy, chúng ta sẽ đề cập tới các phương pháp bản để chứng minh bất đẳng thức
thuần nhất, cũng như cách chuyển từ một bất đẳng thức không thuần nhất về một bất đẳng thức
thuần nhất. Nắm vững vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp này, chúng ta thể chứng
minh được nhiều lớp bất đẳng thức sơ cấp.
2. Bất đẳng thức dạng thuần thuần nhất bậc.
Hàm số
1 2
, , ,
n
f x x x
của các biến số thực x
1
, x
2
, …, x
n
được là hàm thuần nhất bậc m nếu
với mọi số thực t ta có
1 2 1 2
, , , , , ,
m
n n
f tx tx tx t f x x x
,
với t R\{0} x
i
R, i = 1,2,…n; m, n N, m 0, n 2. Số m được gọi là bậc của đa thức đồng
bậc.
Bất đẳng thức dạng f(x
1
, x
2
, …, x
n
) 0, với f một hàm thuần nhất được gọi bất đẳng
thức thuần nhất (bậc m). Khái niệm bất đẳng thức đồng bậc liên quan chặt chẽ với đa thức đồng bậc.
Ví dụ, hai đa thức sau là hai đa thức đồng bậc
2 2 3 3 5 5 2 3
( ) 2 3 4 , ( ) 3 5f x x y xy x y g x x y x y
Từng đơn thức trong đa thức thứ nhất bậc 3, còn mỗi đơn thức trong đa thức thứ hai có bậc
5. Cũng cần chú ý rằng đa thức kiểu như
2 3
( ) (2 )h x x x y
không phải là đồng bậc.
Các bất đẳng thức Cauchy, bất đẳng thức Bunhiacopsky, bất đẳng thức Chebyshev c
bất đẳng thức thuần nhất. Bất đẳng thức Bernoulli, bất đẳng thức sinx < x với x > 0 c bất đẳng
thức không thuần nhất.
3. Chứng minh bất đẳng thức thuần nhất
3.1. Phương pháp dồn biến
Đặc điểm của nhiều bất đẳng thức, đặc biệt các bất đẳng thức đại số dấu bằng xảy ra
khi tất cả hoặc một vài biến số bằng nhau (xuất phát từ bất đẳng thức bản x
2
0). Phương pháp
dồn biến dựa o đặc điểm này để làm giảm s biến số của bất đẳng thức, đưa bất đẳng thức về
dạng đơn giản hơn thể chứng minh trực tiếp bằng cách khảo sát hàm một biến hoặc chứng minh
bằng quy nạp.
Để chứng minh bất đẳng thức
1 2
, , , 0
n
f x x x
(1)
ta có thể thử chứng minh
1 2 1 2
1 2
, , , , ,...,
2 2
n n
x x x x
f x x x f x
(2)
hoặc
1 2 1 2 1 2
, , , , ,...,
n n
f x x x f x x x x x
(3)
Sau đó, chuyển việc chứng minh (1) về việc chứng minh bất đẳng thức
1 2 1 2
, , , ( , , , ) 0
n n
f x x x g x x x
(4)
Trang 1
Bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức - Người đăng: hieuct83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bất đẳng thức 9 10 941