Ktl-icon-tai-lieu

Bất Đẳng Thức

Được đăng lên bởi tranhuyen1198
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Three-variable inequalities
Bach Ngoc Thanh Cong
Nguyen Vu Tuan
Nguyen Trung Kien
Grade 10 maths students Tran Phu high school
for gifted students, Hai Phong, Viet Nam
September 22nd 2007

1

Theorem

For any triad of numbers a, b, c we denote that:
p

=

a+b+c

q

=

ab + bc + ca

r

=

abc

We have the following identities:
a2 + b2 + c2

=

p2 − 2q

a3 + b3 + c3

=

p3 − 3pq + 3r

a2 (b + c) + b2 (c + a) + c2 (a + b) =
a4 + b4 + c4

=

p4 + 2q2 + 4pr − 4p2q

a2 b2 + b2c2 + c2a2

=

q2 − 2pr

a3 (b + c) + b3 (c + a) + c3 (a + b) =
(a − b)2 (b − c)2 (c − a)2

The expression f(X) = AX 2 + BX + C:
(+)

pq − 3r

2

f(X) ≥ 0 ∀X ⇔ ∆ = B − 4AC ≤ 0

=


 A

p2q − 2q2 − pr
p2q2 + 18pqr − 27r2 − 4q3 − 4p3r

 Xmin

1

≥
=

0
−B
2A



(+)

2



f(X) ≥ 0 ∀X ≥ 0 ⇔ 



Xmin

≤

0

f(0)

≥

0

Xmin

≥

f(Xmin ) ≥





⇔



0
0

B

≥

0

C

≥

0

B
2

∆ = B − 4AC

≤

0

≥

0

Applications

We have already known the applications of the method using p, q, r in the proof for symetric inequalities, and here are some applications of this for cyclic inequalities, note that some problem are
very hard.
Example 1: Let a, b, c be non-negative real numbers satisfying a + b + c = 3. Prove that:
a2b + b2c + c2a ≤ 4

(∗)

SOLUTION.
We have:
a2b ≤ 8

(∗) ⇔ 2
cyc

a2b −

⇔
cyc

ab2 ≤ 8 −
cyc

a2b −
cyc

ab2
cyc

a2 (b + c)

⇔ (a − b)(b − c)(a − c) ≤ 8 −
sym

We only need to prove when (a − b)(b − c)(a − c) ≥ 0, so the inequality is equivalent to:
a2(b + c)

(a − b)2 (b − c)2(c − a)2 ≤ 8 −
sym

⇔

(p2 q2 + 18pqr − 27r2 − 4q3 − 4q3 r) ≤ 8 − (pq − 3r)

⇔ (p2 q2 + 18pqr − 27r2 − 4q3 − 4p3r) ≤ (8 − pq + 3r)2
⇔ 36r2 + (4p3 − 24pq + 48)r + 4q3 − 16pq + 64 ≥ 0
⇔ f(r) = 9r2 + (p3 − 6pq + 12)r + q3 − 4pq + 16 ≥ 0
For p = 3:
f(r) = 9r2 + (39 − 18q)r + q3 − 12q + 16 ≥ 0
−39 + 18q
Observe that rmin =
. Consider two cases:
18
39
If 0 ≤ q ≤
⇒ rct ≤ 0, then:
18
f(0) = q3 − 12q + 16 = (q + 4)(q − 2)2 ≥ 0
2

If

39
≤ q ≤ 3 ⇒ rmin ≥ 0, we have:
18
f(rmin ) = 24q3 − 216q2 + 648q − 630 ≥ 0 ∀q ∈

39
;3
18

Therefore we have f(r) ≥ 0 ∀r ≥ 0, the inequality is proved.
Example 2: Let a, b, c be non-negative real numbers adding up to 3. Prove that:
√
a2b + b2c + c2a + 2(ab2 + bc2 + ca2 ) ≤ 6 3

SOLUTION.
The inequality is equivalent to:
√
ab2 ≤ 12 3

a2 b + 4

2
cyc

cyc

a2(b + c) +

⇔3
sym

√
a2b ≤ 12 3

ab2 −
cyc

cyc

√
a2 (b + c) + (a − b)(b − c)(c − a) ≤ 12 3

⇔3
cyc

We need to prove the above inequality when (a − b)(b − c)(c − a) ≥ 0, which is
a2(b + c) +

3

√
(a − b)2 (b − c)2 (c − a)2 ...
Three-variable inequalities
Bach Ngoc Thanh Cong
Nguyen Vu Tuan
Nguyen Trung Kien
Grade 10 maths students Tran Phu high school
for gifted students, Hai Phong, Viet Nam
September 22nd 2007
1 Theorem
For any triad of numbers a, b, c we denote that:
p = a + b + c
q = ab + bc + ca
r = abc
We have the following identities:
a
2
+ b
2
+ c
2
= p
2
2q
a
3
+ b
3
+ c
3
= p
3
3pq +3r
a
2
(b + c)+b
2
(c + a)+c
2
(a + b)=pq 3r
a
4
+ b
4
+ c
4
= p
4
+2q
2
+4pr 4p
2
q
a
2
b
2
+ b
2
c
2
+ c
2
a
2
= q
2
2pr
a
3
(b + c)+b
3
(c + a)+c
3
(a + b)=p
2
q 2q
2
pr
(a b)
2
(b c)
2
(c a)
2
= p
2
q
2
+18pqr 27r
2
4q
3
4p
3
r
The expression f (X)=AX
2
+ BX + C:
A 0
X
min
=
B
2A
(+) f(X) 0 X ∆=B
2
4AC 0
1
Bất Đẳng Thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất Đẳng Thức - Người đăng: tranhuyen1198
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bất Đẳng Thức 9 10 800