Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức

Được đăng lên bởi Ngô Lan Hạ
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Bất đẳng thức
Trần Sĩ Tùng
III. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Bunhiacôpxki
1.
2.

2

2

2

2

2

Chứng minh: (ab + cd) £ (a + c )(b + d )
Chứng minh: sinx + cos x £ 2

3.

Cho 3a – 4b = 7.

4.

Cho 2a – 3b = 7.

5.

Cho 3a – 5b = 8.

6.

Cho a + b = 2.

7.

Cho a + b ³ 1

2

2

Chứng minh: 3a + 4b ³ 7.
725
2
2
Chứng minh: 3a + 5b ³
.
47
2464
2
2
.
Chứng minh: 7a + 11b ³
137
4
4
Chứng minh: a + b ³ 2.
1
Chứng minh: a2 + b2 ³
2

2.

Chứng minh:

3.
4.

a+b
£
2

a3 + b3 æ a + b ö
³ç
÷
2
è 2 ø

3

a2 + b2
2

a + b 3 a3 + b3
³
2
2
a
b
Cho a, b > 0 . Chứng minh:
+
³ a+ b
b
a
1
1
2
Chứng minh: Với a ³ b ³ 1:
+
³
2
2
1+ ab
1+ a
1+ b
Cho a + b ³ 0 chứng minh:

6.

Chứng minh: a2 + b2 + c2 + 3 ³ 2 ( a + b + c ) ; a , b , c Î R

7.

Chứng minh: a2 + b2 + c2 + d2 + e2 ³ a ( b + c + d + e)

8.

Chứng minh: x2 + y 2 + z2 ³ xy + yz + zx

9.

a. Chứng minh:

a+ b+ c
³
3

b. Chứng minh:

a2 + b2 + c2 æ a + b + c ö
³ç
÷
3
3
è
ø

Cho a, b > 0 chứng minh:
3

a3 + b3 æ a + b ö
³ç
÷ (*)
2
è 2 ø

3

3

a +b
3
æ a + bö
2
-ç
÷ ³ 0 Û ( a + b)( a - b) ³ 0 . ĐPCM.
2
8
è 2 ø

a+b
a2 + b2
(«)
£
2
2
÷ a + b £ 0 , («) luôn đúng.

Chứng minh:

a+b
£
2

2

2

a +b
.
2

a+b
Cho a + b ³ 0 chứng minh:
³
2

3
3
( a + b)3 a3 + b3
3 a +b
Û
£
2
8
2

Û 3 ( b - a ) ( a2 - b2 ) £ 0 Û -3 ( b - a ) ( a + b) £ 0 , ĐPCM.
a
b
Cho a, b > 0 . Chứng minh:
+
³ a + b («)
b
a
(«) Û a a + b b ³ a b + b a Û ( a - b) a - ( a - b) b ³ 0
Û ( a - b) ( a - b ) ³ 0 Û

10. Chứng minh:

ab + bc + ca
; a,b,c ³ 0
3
2

a2
+ b2 + c2 ³ ab - ac + 2bc
4

11. Chứng minh: a2 + b2 + 1 ³ ab + a + b
12. Chứng minh: x2 + y2 + z2 ³ 2xy - 2xz + 2yz

2

5.

Cho a, b > 0 chứng minh:

I. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất cơ bản:

Vậy:

4.

1.

5.

( a - b)2
a2 + b2 + 2ab a2 + b2
÷ a + b > 0 , («) Û
£0 Û
³ 0 , đúng.
4
2
4

3.

I. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất cơ bản:

Lời giải:

(*) Û
2.

Tuyển tập Bất đẳng thức

PHẦN I: LUYỆN TẬP CĂN BẢN

BĐT Bunhiacopxki

3

1.

Trần Sĩ Tùng

(

13. Chứng minh: x 4 + y4 + z2 + 1 ³ 2xy(xy 2 - x + z + 1)
1
4
15. Cho a, b, c là số đo độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Chứng minh:
2
2
2
a. ab + bc + ca £ a + b + c < 2(ab + bc + ca).
b. abc ³ (a + b – c)(a + c – b)(b + c – a)
2 2
2 2
2 2
4
4
4
c. 2a b + 2b c + 2c a – a – b – c > 0

14. Chứng minh: Nếu a + b ³ 1 thì: a3 + b3 ³

2

a - b ) ( a + b ) ³ 0 , ĐPCM.
1
1
2
Chứng minh: Với a ³ b ³ 1:
+
³
(«)
2
2
1+ ab
1+ a
1+ b
4

1

Tuyển tập Bất đẳng thức
II. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT CÔSI:

Trần Sĩ Tùng

1.

Chứng minh: (a + b)(b ...
Tuyn tp Bt đẳng thc Trn Sĩ Tùng
4
III. Chng minh BĐT da vào BĐT Bunhiacôpxki
1. Chng minh: (ab + cd)
2
£ (a
2
+ c
2
)(b
2
+ d
2
) BĐT Bunhiacopxki
2. Chng minh:
sinxcosx2
3. Cho 3a – 4b = 7. Chng minh: 3a
2
+ 4b
2
³ 7.
4. Cho 2a – 3b = 7. Chng minh: 3a
2
+ 5b
2
³
725
47
.
5. Cho 3a – 5b = 8. Chng minh: 7a
2
+ 11b
2
³
2464
137
.
6. Cho a + b = 2. Chng minh: a
4
+ b
4
³ 2.
7. Cho a + b ³ 1 Chng minh:
22
1
ab
2
Li gii:
I. Chng minh BĐT da vào định nghĩa và tính cht cơ bn:
1. Cho a, b > 0 chng minh:
++
æö
³
ç÷
èø
33
abab
22
(*)
(*) Û
++
æö
ç÷
èø
3
33
abab
0
22
Û
()( )
+
2
3
abab0
8
. ĐPCM.
2. Chng minh:
++
£
22
abab
22
(«)
÷ a + b £ 0 , («) luôn đúng.
÷ a + b > 0 , («) Û
+++
2222
ab2abab
0
42
Û
()
-
³
2
ab
0
4
, đúng.
Vy:
++
£
22
abab
22
.
3. Cho a + b ³ 0 chng minh:
++
³
33
3
abab
22
Û
()
++
£
3
33
abab
82
Û
( )
(
)
-
22
3baab0
Û
()( )
--
2
3baab0
, ĐPCM.
4. Cho a, b > 0 . Chng minh: +³+
ab
ab
ba
(«)
(«) Û +³+
aabbabba
Û
()()
--
abaabb0
Û
()
(
)
-
abab0
Û
( )( )
-
2
abab0
, ĐPCM.
5. Chng minh: Vi a ³ b ³ 1:
+
++
22
112
1ab
1a1b
(«)
Trn Sĩ Tùng Tuyn tp Bt đẳng thc
1
PHN I: LUYN TP CĂN BN
I. Chng minh BĐT da vào định nghĩa và tính cht cơ bn:
1. Cho a, b > 0 chng minh:
++
æö
³
ç÷
èø
33
abab
22
2. Chng minh:
++
£
22
abab
22
3. Cho a + b ³ 0 chng minh:
++
³
33
3
abab
22
4. Cho a, b > 0 . Chng minh: +³+
ab
ab
ba
5. Chng minh: Vi a ³ b ³ 1:
+
++
22
112
1ab
1a1b
6. Chng minh:
( )
+++³++
222
abc32abc
; a , b , c Î R
7. Chng minh:
( )
++++³+++
22222
abcdeabcde
8. Chng minh: +++
222
xyzxyyzzx
9. a. Chng minh:
++++
³³
abcabbcca
;a,b,c0
33
b. Chng minh:
++++
æö
³
ç÷
èø
2
222
abcabc
33
10. Chng minh: ++³-+
2
22
a
bcabac2bc
4
11. Chng minh:
++³++
22
ab1abab
12. Chng minh: ++³-+
222
xyz2xy2xz2yz
13. Chng minh:
+++³-++
4422
xyz12xy(xyxz1)
14. Chng minh: Nếu a + b ³ 1 thì:
33
1
ab
4
15. Cho a, b, c là s đo độ dài 3 cnh ca 1 tam giác. Chng minh:
a. ab + bc + ca £ a
2
+ b
2
+ c
2
< 2(ab + bc + ca).
b. abc ³ (a + b c)(a + c b)(b + c a)
c. 2a
2
b
2
+ 2b
2
c
2
+ 2c
2
a
2
a
4
– b
4
c
4
> 0
Bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức - Người đăng: Ngô Lan Hạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bất đẳng thức 9 10 153