Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức

Được đăng lên bởi tragnguyen-dl
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẤT ĐẲNG THỨC
§1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC
I. BẤT ĐẲNG THỨC:

1. Khái niệm bất đẳng thức:
Các mệnh đề dạng “A>B”, “A<B”, “A≥B”, “A≤B” được gọi là bất đẳng thức, với A gọi là vế
trái, B gọi là vế phải và A, B là hai biểu thức đại số.
Ta có:
* A > B  A-B > 0; A < B  A - B < 0
* A  B  A-B  0; A  B  A  B  0
2. Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức:
 A>B
a) TÝnh chÊt 1: 
AC
 B>C
b) TÝnh chÊt 2: A>B  A  C>B  C
 A.C>B.C, nÕu C>0
 A.C<B.C, nÕu C<0

c) TÝnh chÊt 3: A>B  

 A>B
 AC  BD
 C>D

d) TÝnh chÊt 4: 

 A>B>0
 A.C  B.D
 C>D>0

e) TÝnh chÊt 5: 
f) TÝnh chÊt 6:

A>B>0, n  N*  A n  B n
A>B>0, n  N, n  2  n A  n B
g) TÝnh chÊt 7:
A>B, n  N*  A 2n 1  B 2n 1
A>B, n  N*  2n+1 A  2n 1 B
II. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY:
1.Bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm :
Víi hai sè kh«ng ©m a vµ b, ta cã:
2

a+b
 a+b 
 ab  hay a+b  2 ab, ab  


2
2

 


§¼ng thøc x¶y ra khi vµ chØ khi a=b.
 Các hệ quả của bất đẳng thức Cauchy hai số là :
* HÖ qu¶ 1 : 2(a 2 +b 2 )  (a+b)2  4ab, víi a, b  R.
1 1
4
* HÖ qu¶ 2 :  
, víi a, b>0.
a b ab
a b
* HÖ qu¶ 3 :   2, víi a, b>0.
b a

1

2. Bất đẳng thức Cauchy cho n số không âm :
Víi n sè kh«ng ©m a1 , a 2 , ..., a n (n  2), ta cã :
a1  a 2  ...  a n n
 a1a 2 ...a n
n
§¼ng thøc x¶y ra  a1  a 2  ...  a n
III. BẤT ĐẲNG THỨC BU-NHIA-CỐPSKI
1. Bất đẳng thức Bu-nhia-cốpski cho hai cặp số:
Víi hai cÆp sè thùc (a1 , a 2 ), (b1 , b 2 ) bÊt k×, ta ®Òu cã:
(a1b1 +a 2 b2 )2  (a12  a 22 )(b12  b 22 )
§¼ng thøc x¶y ra khi vµ chØ khi

b1 b2
 .
a1 a 2

* Quy íc : NÕu a1  0 (hoÆc a 2 =0) th× b1  0 (hoÆc b 2  0)
2. Bất đẳng thức Bu-nhia-cốpski cho hai bộ n số:
Víi hai bé sè thùc (a1 , a 2 , ..., a n ), (b1 , b 2 , ..., b n ) bÊt k×, ta cã :
(a1b1 +a 2 b 2 +...+a n b n )2  (a12  a 22  ...  a 2n )(b12  b 22  ...  b 2n )
§¼ng thøc x¶y ra 

b1 b 2
b

 ...  n .
a1 a 2
an

* Quy íc : NÕu mét a i nµo ®ã b»ng 0 th× bi  0 (i=1,n).
IV. BẤT ĐẲNG THỨC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI:
Víi mäi sè thùc a vµ b, ta cã:
1) a+b  a  b . §¼ng thøc x¶y ra khi vµ chØ khi ab  0.
2) a-b  a  b . §¼ng thøc x¶y ra khi vµ chØ khi ab  0.
V. BẤT ĐẲNG THỨC HÌNH HỌC:
1) BÊt ®¼ng thøc c¬ b¶n: b-c  a  b  c, c-a  b  c  a vµ a-b  c  a  b,
p-a>0, p-b>0 vµ p-c>0.
2) C¸c bÊt ®¼ng thøc kh¸c: 2S  ab; 2S  bc vµ 2S  ca.
µ  900.
b2  c2  a 2 nÕu A
VI. CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN VÀ PHÂN GIÁC:
b2  c2 a 2
c2  a 2 b2
a 2  b2 c2
m a2 
 ; m 2b 
 ; m 2c 

2
4
2
...
BẤT ĐẲNG THỨC
§1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC
I. BẤT ĐẲNG THỨC:
1. Khái niệm bất đẳng thức:
Các mệnh đề dạng “A>B”, “A<B”, “A≥B”, “A≤B” được gọi là bất đẳng thức, với A gọi là vế
trái, B gọi là vế phải và A, B là hai biểu thức đại số.
Ta có:
* A > B A-B > 0; A < B A - B < 0
* A B A-B 0; A B A B 0
2. Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức:
A>B
a) TÝnh chÊt 1: A C
B>C
b) TÝnh chÊt 2: A>B A C>B C
A.C>B.C, nÕu C>0
c) TÝnh chÊt 3: A>B
A.C<B.C, nÕu C<0
A>B
d) TÝnh chÊt 4: A C B D
C>D
A>B>0
e) TÝnh chÊt 5: A.C B.D
C>D>0
f) TÝnh chÊt 6:
* n n
n n
* 2n 1 2n 1
*
2n+1 2n 1
A>B>0, n N A B
A>B>0, n N, n 2 A B
g) TÝnh chÊt 7:
A>B, n N A B
A>B, n N A B
II. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY:
1.Bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm :
2
Víi hai sè kh«ng ©m a vµ b, ta cã:
a+b a+b
ab hay a+b 2 ab, ab
2 2
§¼ng thøc x¶y ra khi vµ chØ khi a=b.
c hệ quả của bất đẳng thức Cauchy hai số là :
2 2 2
2(a +b ) (a+b) 4ab, víi a, b R.
1 1 4
, víi a, b>0.
a b a b
a b
2, víi a, b>0.
b a
* HÖ q 1 :
* HÖ q 2 :
* HÖ q 3 :
1
Bất đẳng thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức - Người đăng: tragnguyen-dl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bất đẳng thức 9 10 93